Selvitys on esitettävä, kun lomautustarve on ilmennyt

Lomauttaminen tarkoittaa työsopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työnantajan aloitteesta. Lomautuksen perusteena on tyypillisesti se, että tarjottavan työn määrä on tilapäisesti vähentynyt

Takaraja varsinaisen lomautusilmoituksen antamiselle on kaksi viikkoa, mutta jo sitä ennen työnantajan on toimitettava lomautettavalle työntekijälle parhaan tietämyksensä mukainen selvitys tulevasta lomautuksesta. Selvitys on esitettävä viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon.

Jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Edustajalla tarkoitetaan tässä luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua.

Selvityksen sisältö

Lomautuksen ennakkoselvityksen tulee työsopimuslain mukaan sisältää:

  • lomautuksen perusteet
  • arvioitu laajuus
  • arvioitu toteuttamistapa
  • arvioitu alkamisajankohta ja kesto

Sopimuskoneen ennakkoselvityksen malli sisältää lain edellyttämät kohdat

Sopimuskone on palvelu, jossa laadit lomautukseen ja muihin HR-asioihin liittyvät asiakirjat helpommin. Asiakirjamallit sisältävät juristiemme laatimat mallisisällöt, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan asiakirjaasi sopivat. Halutessasi voit täydentää malliehtojamme omilla sisällöilläsi.

Käytössäsi on Sopimuskoneen sähköinen allekirjoitus, joka toimii todisteena siitä, että työntekijä on vastaanottanut ennakkoselvityksen ja että työnantaja on täyttänyt selvitysvelvollisuutensa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa allekirjoitukset todistajilta, mikäli epäilet, ettei työntekijä allekirjoita ennakkoselvitystä.

Työntekijää on kuultava ennakkoselvityksen jälkeen

Työnantajan on varattava työntekijälle tai hänen edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta lomautuksen ennakkoselvityksestä. Kuuleminen tulisi toteuttaa ennakkoselvityksen antamisen jälkeen mutta ennen lomautusilmoituksen antamista siten, että työnantaja voisi ottaa huomioon työntekijän näkemykset ennen lopullista lomautuksesta päättämistä. Laatiessasi ennakkoselvitystä Sopimuskoneella voit valita selvitykseen valmiit malliehdot kuulemistilaisuudesta.

Yt-neuvotteluissa ennakkoselvitystä ei tarvita

Ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos työnantajalla on velvollisuus esittää työntekijälle vastaavanlainen selvitys muun lain tai sopimuksen perusteella. Käytännössä tällainen laki on yhteistoimintalaki, jota sovelletaan yrityksiin, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Yt-neuvotteluissa yrityksen tila ja sen suunnitelmat tulevat työntekijöiden tietoon muutenkin.