Ennakkoselvitys annettava viipymättä lomautustarpeen tultua tietoon

Lomauttaminen tarkoittaa työsopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista lopettamista. Kun lomautustarve on tullut tietoon, työnantajan tulee viipymättä esittää työntekijälle tai heidän edustajilleen suunniteltua lomauttamista koskeva ennakkoselvitys. Ennakkoselvitys tulee antaa niissä yrityksissä, joissa työnantajan ei työllistä vähintään kahtakymmentä työntekijää tai ole muutoin velvollinen kuulemaan työntekijöitä (ks. oma työehtosopimus) ennen lomautusta.

Työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta lomautuksen ennakkoselvityksestä. Kuuleminen on toteutettava ennakkoselvityksen antamisen jälkeen mutta ennen lomautusilmoituksen antamista siten, että työnantaja voi ottaa huomioon työntekijöiden näkemykset ennen lopullista lomautuksesta päättämistä.

Vasta ennakkoselvityksen toimittamisen ja kuulemistilaisuuden (tai YT-neuvottelujen, mikäli yrityksessä työskentelee vähintään 20 työntekijää) jälkeen työnantaja antaa työntekijöille lomautusilmoituksen. Lomautusilmoitus onnistuu Sopimuskoneella vaivattomasti.

Ennakkoselvityksen sisältö

Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Sopimuskoneen sähköinen allekirjoitus ajaa kätevästi sähköisen allekirjoituksen vaatimuksen.

Ennakkoselvitykseen kannattaa myös ottaa todistajien allekirjoitus, mikäli työnantaja epäilee, ettei työntekijä allekirjoita ennakkoselvitystä.