Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihtoehdot)

Selvitys irtisanomisen perusteista ja vaihtoehdoista

Jos työnantaja on irtisanomassa työntekijän taloudellisella tai tuotannollisella syyllä, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot ennen irtisanomista. Selvityksellä on lähinnä informatiivinen rooli – työnantajalla ei ole varsinaista velvollisuutta neuvotella tekemästään ratkaisusta.

Velvollisuus ei koske kaikkia yrityksiä

Selvitysvelvollisuus ei koske tilanteita, joissa työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa – käytännössä YT-neuvotteluissa. Selvitysvelvollisuus ei siten pääsääntöisesti koske yrityksiä, joissa on yli 20 työntekijää (YT-raja).

Laadi selvitys kirjallisena

Selvitys kannattaa antaa kirjallisesti, jotta työnantaja voi myöhemmin todistaa täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa. Sopimuskoneen sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että selvitys on annettu asianmukaisesti.

Annetaan työntekijälle tai työntekijöiden edustajalle

Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle. Jos tällaista ei ole valittu, voidaan selvitys antaa työntekijöille yhteisesti.