Yhtiökokous, kutsu (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Yhtiökokous kannattaa kutsua huolellisesti koolle, koska yksikin menettelyvirhe voi estää päätöksenteon kokouksessa. Tämä kutsumalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Kutsuminen hallituksen vastuulla

Osakeyhtiön yhtiökokouksen koolle kutsuminen on lähtökohtaisesti hallituksen vastuulla. Kutsumiseen liittyvät velvollisuudet varsinaisessa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa ovat samat, ellei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

Kokous ei saa käsitellä asiaa, jota ei ole kutsussa

Kutsussa tulee selvittää kokouksen ajankohdan ja paikan ohella kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, kutsussa on mainittava myös muutoksen pääasiallinen sisältö. Muutoin kutsun sisällössä ei ole juridista velvollisuutta mennä yksityiskohtiin – riittää, että asiakohdasta ilmenee riittävän tarkasti, mistä ollaan tekemässä päätöstä.

Kutsut on toimitettava viimeistään viikko ennen kokousta

Kokouskutsu on yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikko ennen yhtiökokousta. Mainittua vähimmäisaikaa on mahdollista pidentää ja enimmäisaikaa lyhentää yhtiöjärjestyksessä. Yleensä vähimmäisaika on näistä oleellisempi, koska se määrittää, kuinka pitkä varautumisaika osakkeenomistajilla lyhimmillään voi olla kuhunkin yhtiökokoukseen.


--------------------

Bolagsstämma, kallelse

Med denna dokumentmodell upprättar du en giltig och högkvalitativ stämmokallelse till en ordinarie bolagsstämma, en extra bolagsstämma eller vilken som helst annan sorts ytterligare fortsättningsmöte för bolagsstämman.

Styrelsen sammankallar bolagsstämman

Ansvaret för att sammankalla ett aktiebolags bolagsstämma ligger som regel hos styrelsen. Skyldigheterna kopplade till kallelsen är desamma både för ordinarie och extra bolagsstämmor, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen.

Den ordinarie bolagsstämman ska hållas inom sex månader efter att räkenskapsperioden löpt ut. Stämman ska bland annat besluta om fastställande av bokslut, vinstutdelning och ansvarsfrihet för bolagets ledning. Om bolagsordningen fastställer ärenden som alltid måste beslutas på den ordinarie bolagsstämman ska även dessa ärenden beslutas.

En extra bolagsstämma ska hållas om styrelsen finner detta lämpligt. En stämma ska hållas också i några andra situationer – till exempel om stämman krävs av aktieägare som äger mer än 10 % av bolagets aktier.

I kallelsen ska alla ärenden som ska behandlas vid stämman anges

Utöver tid och plats för stämman måste kallelsen ange alla ärenden som ska behandlas vid stämman. Om en ändring av bolagsordningen ska behandlas på stämman, ska också ändringens huvudsakliga innehåll nämnas redan i kallelsen. I övrigt finns det ingen juridisk skyldighet att gå in i detalj vad gäller innehållet i kallelsen – det räcker med att med tillräcklig precision ange vad man ska besluta om.

Till exempel är ”beslut om riktad aktieemission” eller ”återbetalning av kapital från fonden för inbetalt fritt eget kapital” tillräckliga omnämnanden om beslut ska fattas om dessa. Däremot är exempelvis ”andra ärenden som styrelsen har lagt fram” inte en tillräcklig beskrivning av den avsedda beslutsprocessen och gör det inte möjligt att beslut fattas om vad som helst. Vad gäller exakthet lönar det sig att ta det säkra före det osäkra. Om exempelvis den använda formuleringen är ”val av styrelseledamöter” skapar detta inte någon möjlighet att besluta om uppsägning av en befintlig styrelseledamot mitt under dennes mandatperiod.

Kallelserna ska delges senast en vecka före stämman

Stämmokallelsen ska i ett privat aktiebolag delges tidigast två månader och senast en vecka före bolagsstämman. Det är möjligt att förlänga denna minimiperiod och förkorta den längsta perioden i bolagsordningen. I allmänhet är minimiperioden den viktigare av dessa eftersom den avgör hur lång beredskapsperioden för aktieägarna som minst kan vara inför varje bolagsstämma.

En skriftlig kallelse till bolagsstämman ska skickas till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget. En kallelse via e-post kan vara godtagbar om aktieägaren har gett bolaget sin e-postadress för sådana meddelanden.

Om bolagsordningen föreskriver förtydliganden av kallelseförfarandet, eller ett helt annat kallelseförfarande, ska detta följas. Till vissa möten måste dock en skriftlig kallelse alltid skickas. Dessa är till exempel möten som beslutar att ändra bolagsordningen så att de rättigheter eller skyldigheter som är relaterade till aktier ändras på ett sätt som ofördelaktigt för vissa aktieägare (t.ex. ökning av aktieägarnas vederlag eller minskning av utdelningsrättigheter).

Laadi asiakirja