Asiakkaan tuntemistiedot (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tähän asiakirjaan voit täyttää asiakkaastasi rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot ja tarvittaessa käyttää SopimusSign Vahva -tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien (ja tosiasiallisten edunsaajien) henkilöllisyyden todentamiseen. Tämän asiakirjan mallitekstit ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Kuka tai mikä on tunnistettava?

Rahanpesulain mukaan tunnistettavien joukkoon kuuluvat asiakkaan ohella myös sen edustaja tai edustajat sekä tosiasiallinen edunsaaja tai edunsaajat. Tarkemmat tiedot siitä, mitkä tahot ilmoitusvelvollisen on tunnistettava, annetaan asiakkaan ja sen edustajan osalta lain 3 luvun 2 §:ssä ja tosiasiallisen edunsaajan osalta 3 luvun 6 §:ssä. Tosiasiallinen edunsaaja määritellään yhteisökohtaisesti lain 1 luvun 5–7 §:ssä.

Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava:

  • Uusi asiakas vakituista asiakassuhdetta perustettaessa.
  • Satunnainen asiakas, jos liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien suuruus on yhteensä vähintään 10 000 € tai jos on kyse maksajan tiedot -asetuksen (EU 2015/847) 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta varojen siirrosta, jonka määrä ylittää 1 000 €.
  • Jokainen asiakas, jos kyse on epäilyttävästä liiketoimesta, ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen tai ilmoitusvelvollinen epäilee aiemman tunnistamisen tietojen olevan epäluotettavia tai riittämättömiä.

Asiakkaan tuntemistiedot

Tähän asiakirjaan voit täyttää asiakkaastasi rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot ja tarvittaessa käyttää SopimusSign Vahva -tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien (ja tosiasiallisten edunsaajien) henkilöllisyyden todentamiseen.

Tuntemistietojen säilyttäminen

Ilmoitusvelvollisen on säilytettävä asiakkaan tuntemista koskevat tiedot luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä. Jos kysymyksessä on 2 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa taikka mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettu satunnainen liiketoimi, asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan liiketoimen suorittamisesta.


Vem eller vad ska identifieras?

Enligt penningtvättslagen hör, förutom kunden, även kundens representant eller representanter samt verkliga förmånstagare till skaran av personer som bör identifieras . Mer detaljerade uppgifter om vilka aktörer som den rapporteringsskyldiga bör identifiera anges för kundens och dess representants del i lagens 3 kap. 2 § och för verkliga förmånstagares del i 3 kap. 6 §. En detaljerad definition av verklig förmånstagare finns i lagens 1 kap. 5-7 §.

Den rapporteringsskyldiga ska identifiera:

  • En ny kund vid etableringen av ett nytt kundförhållande.
  • En tillfällig kund om en enskild transaktion eller flera sammanhängande transaktioner sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro eller om det är fråga om en sådan överföring av medel enligt artikel 3.9 i förordningen om information om betalaren (EU 2015/847) som överstiger 1 000 euro.
  • Varje kund om det är fråga om en tvivelaktig transaktion eller om den rapporteringsskyldiga misstänker att medel som ingår i transaktionen används för finansiering av terrorism eller för straffbart försök till detta, eller att tidigare uppgifter om en kund inte är tillförlitliga eller tillräckliga.

Uppgifter för kundkännedom

I detta dokument kan du fylla i de uppgifter för kännedom av dina kunder som penningtvättslagen förutsätter och vid behov använda ContractSign Stark som autentiseringsmetod för kontroll av kundernas representanters (och verkliga förmånstagares) identiteter.

Den rapporteringsskyldiga ska bevara uppgifterna för kundkännedom på ett tillförlitligt sätt i fem år från det att ett fast kundförhållande upphört. Om det är fråga om en enskild transaktion som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller i 2 mom. i nämnda paragraf, ska uppgifterna för kundkännedom bevaras i fem år från utförandet av transaktionen.  

Laadi asiakirja