Lomautuksen ennakkoselvitys (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työnantajan on annettava ennakkoselvitys työntekijöille ennen varsinaista lomautusilmoitusta. Kysymyksessä on siis tietynlainen ennakkovaroitus. Tämä ennakkoselvityksen malli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Lomauttaminen tarkoittaa työsopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työnantajan aloitteesta. Lomautuksen perusteena on tyypillisesti se, että tarjottavan työn määrä on tilapäisesti vähentynyt.

Takaraja varsinaisen lomautusilmoituksen antamiselle on kaksi viikkoa, mutta jo sitä ennen työnantajan on toimitettava lomautettavalle työntekijälle parhaan tietämyksensä mukainen selvitys tulevasta lomautuksesta. Selvitys on esitettävä viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon.

Jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Edustajalla tarkoitetaan tässä luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua.


--------------------

Förhandsinformation om permittering

Detta är en modell för varning om permittering som skapas med hjälp av genvägar. Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren eller arbetstagarrepresentanten förhandsinformation före ett permitteringsbesked. Informationen är alltså en förhandsvarning om arbetsgivarens förväntade permitteringsbehov. Dokumentets arkitektur är utarbetad av jurister och innehållet uppdateras av jurister i enlighet med lagstiftning och juridisk praxis.

Informationen ska ges när behovet av permitteringar har uppstått

Med permittering avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts på initiativ av arbetsgivaren. Orsaken till permittering är vanligtvis att den mängd arbete som erbjuds tillfälligt har minskat.

Tidsfristen för att lämna in det faktiska permitteringsbeskedet är två veckor, men redan innan dess måste arbetsgivaren ge arbetstagaren som ska permitteras förhandsinformation om permitteringen i enlighet med sin bästa vetskap. Informationen ska ges utan dröjsmål efter det att arbetsgivaren fått kännedom om behovet av permittering.

Om permitteringen gäller flera arbetstagare, kan informationen ges en representant för arbetstagarna eller till arbetstagarna gemensamt. Med representant avses här en förtroendeman eller ett förtroendeombud.

Informationens innehåll

Enligt arbetsavtalslagen ska förhandsinformationen om permittering innehålla:

– Grunderna för permitteringen – Dess beräknade omfattning – Sätt på vilket den beräknas genomföras – Beräknad begynnelsetidpunkt och längd

Sopimustieto-tjänstens modell för förhandsinformation innehåller de punkter som lagen kräver

Sopimustieto är en tjänst där du enklare upprättar dokument som rör permittering och andra HR-frågor. Modellen innehåller modellvillkor som våra jurister har utformat och du kan välja de som lämpar sig för ditt dokument med bara några musklick. Om du vill kan du komplettera våra modellvillkor med ditt eget innehåll.

Du kan använda Sopimustieto-tjänstens elektroniska underskrift, som fungerar som bevis på att arbetstagaren har mottagit förhandsinformationen och att arbetsgivaren har fullgjort sina informationsskyldigheter. Alternativt kan du låta vittnen skriva under dokumentet, om du misstänker att arbetstagaren inte kommer att underteckna förhandsinformationen.

Arbetstagaren måste höras efter förhandsinformationen

Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren eller dennes representant tillfälle att bli hörd om förhandsinformationen om permittering. Tillfället att bli hörd bör äga rum efter det att förhandsinformationen har delgetts, men innan permitteringsbeskedet delges på ett sådant sätt att arbetsgivaren har möjlighet att beakta arbetstagarens synpunkter innan det slutgiltiga beslutet om permittering fattas. När du förbereder förhandsinformationen med hjälp av Sopimustieto-tjänsten kan du välja färdiga modellvillkor för allt från hörandet till själva informationen.

Vid samarbetsförhandlingar krävs ingen förhandsinformation

Ingen förhandsinformation behöver ges om arbetsgivaren är skyldig att ge liknande information till arbetstagaren på grundval av en annan lag eller avtal. I praktiken är en sådan lag lagen om samarbete inom företag, som tillämpas på företag som regelbundet sysselsätter minst 20 anställda. Vid samarbetsförhandlingar informeras arbetstagarna om företagets situation och planer på andra vägar.

Laadi asiakirja