Sopimus liukuvasta työajasta (ruotsiksi)

Liukuva työaika on yleinen varsinkin asiantuntijatehtävissä. Tällä asiakirjamallilla sovit liukuvasta työajasta ruotsiksi.

Juristien luoma asiakirjamalli Mitä tämä tarkoittaa?

Sopimuksen minimisisältö

Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

1) kiinteä työaika
2) työajan vuorokautinen liukumaraja ja liukuma-ajan sijoittaminen
3) lepoaikojen sijoittaminen
4) säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymä

1.1.2020 voimaan astunut uusi työaikalaki antaa työnantajalle ja työntekijälle aiempaa työaikalakia laajemmat vapaudet sopia liukuman enimmäissaldosta ja vuorokautisista liukumarajoista. Tietyt rajoitukset on kuitenkin edelleen syytä ottaa huomioon liukuvaa työaikaa suunniteltaessa.

Sopimus on työntekijäkohtainen

Liukuvan työajan käyttöönotosta sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Huomaa, että työsopimuslain tasapuolisen kohtelun vaatimus kuitenkin edellyttää, että työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti liukuvan työajan järjestelyissä. Käytännössä se tarkoittaa, että jos liukuva työaika otetaan käyttöön, on samassa asemassa oleville työntekijöille tarjottava samat ehdot järjestelyn hyödyntämiseen.

Laadi liukuvan työajan sopimus Sopimustiedon palvelussa

Sopimustiedon liukuvan työajan sopimusmallilla laadit vaivattomasti pätevän sopimuksen, joka sisältää kaikki lain edellyttämät kohdat. Älykäs sopimusmallimme sisältää lukuisia malliehtoja, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat. Voit myös muokata ehtoja tai kirjoittaa omia sisältöjäsi.


--------------------

Flextidsavtal

Ett flextidsavtal gör det möjligt att organisera arbetstagarens ordinarie arbetstid så att arbetstagaren inom vissa gränsvillkor har rätt att självständigt besluta om inledande och avslutande av sin arbetsdag samt arbetsdagens längd. Flextid används i nästan alla expertuppgifter, där arbetsresultatet inte är strikt bundet till en viss tid eller plats.

Större frihet för arbetstagaren att besluta om sin arbetstid

Ett flextidsavtal gör det möjligt att organisera arbetstagarens ordinarie arbetstid så att arbetstagaren inom vissa gränsvillkor har rätt att självständigt besluta om inledande och avslutande av sin arbetsdag samt arbetsdagens längd. Flextid används i nästan alla expertuppgifter, där arbetsresultatet inte är strikt bundet till en viss tid eller plats.

För arbetstagaren kan flextid möjliggöra flera förmåner, såsom flexiblare fritidsmöjligheter, arbetsro på ett tyst kontor och undvikande av trängsel. Arbetsgivaren å sin sida får en bättre möjlighet till resursfördelning vid säsongsarbete eller annan brådskande tid, då det finns mer arbete än vid andra tider. I praktiken är det också lättare att undvika dyr övertid.

Upprätta ett flextidsavtal i Sopimustieto-tjänsten

Med Sopimustietos avtalsmodell för flextidsavtal upprättar du enkelt ett giltigt avtal som innehåller alla lagstadgade punkter. Vår intelligenta avtalsmodell innehåller flera modellvillkor, av vilka du med några klick kan välja dem som lämpar sig för ditt avtal. Du kan också redigera villkoren eller skriva dina egna innehåll.

Det är alltså inte fråga om ett enskilt underlag, utan en anpassningsbar dokumentmodell med vilken du enkelt kan upprätta ett giltigt kvalitetsavtal. Resultatet är ett snyggt dokument som är redo för underteckning, och som går att underteckna elektroniskt i tjänsten. Dokumentet arkiveras automatiskt i ditt Kontraktskonto, även oavslutat.

Vad ska ett flextidsavtal innehålla?

Ett avtal om flexibel arbetstid ska åtminstone innehålla följande:

1) fast arbetstid
2) flexgränserna per dygn och förläggning av flextid
3) förläggning av viloperioder
**4) maximalt saldo för sammanräknade överskridningar och underskridningar av den ordinarie arbetstiden.

Den nya arbetstidslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2020, ger arbetsgivaren och arbetstagaren större frihet att komma överens om ett maximalt flextidssaldo och flexgränser per dygn. Vissa begränsningar bör dock även i fortsättningen beaktas när man planerar flextid.

Under fast arbetstid ska man alltid vara på jobbet

Även om arbetet i övrigt är flexibelt kan arbetsgivaren vid en viss tidpunkt ha behov av arbetstagarens närvaro eller tillgänglighet. Vid införande av flexibel arbetstid ska man komma överens om fast arbetstid, dvs. arbetstid då arbetstagaren inte kan använda sig av flextid. Arbetsgivaren kan naturligtvis tillåta att man inte ens under fast arbetstid behöver vara på arbetsplatsen, utan att distansarbete är tillräckligt.

Fast arbetstid ska vara kontinuerlig (t.ex. kl. 10–15). En viloperiod, såsom lunchrasten, avbryter dock inte den kontinuerliga fasta arbetstiden.

Flexgränsen och flextiden reglerar arbetsdagens längd

Arbetstidens flexgräns per dygn och flextidens förläggning ska överenskommas i flextidsavtalet. Med flexgräns avses hur mycket arbetstagaren efter behag kan förkorta eller förlänga sin arbetstid per dygn. Lagen tillåter en högst fyra timmars flexgräns. Om detta väljs som flexgräns, kan alltså arbetstagaren, vars ordinarie arbetstid är 8 timmar per dygn, ha en 4-12 timmars arbetsdag. Med flexgränser hänvisar man till klockslag, inom ramen för vilka arbetstagaren ska inleda eller avsluta arbetet. Man kan till exempel komma överens om att arbetet ska påbörjas kl. 7–10 och avslutas kl. 15–19.

Viloperioder ska även säkerställas vid flextid

Förläggningen av lagstadgade viloperioder ska överenskommas som en del av flextidssystemet. Vanligtvis är det mest väsentliga i flextidsavtalet de dagliga pauserna – i praktiken lunchrasten. Om arbetstagarens kontinuerliga arbetstid per dygn är längre än sex timmar, ska denne huvudsakligen ges en paus på minst en timme, under vilken arbetstagaren kan lämna arbetsplatsen. Förutom dagliga pauser kan det ibland vara nödvändigt att klargöra dygnsvilan eller veckovilan i avtalet.

Högst 60 plustimmar under fyra månader

Den maximala mängden över- och underskridningar av ordinarie arbetstid under en viss granskningsperiod (”plussaldo” och ”minussaldo”) ska inkluderas i avtalet. I flextidssystemet får mängden överskridningar av ordinarie arbetstid vara högst 60 timmar under granskningsperioden på fyra månader, och mängden underskridningar högst 20 timmar. Det är möjligt att avvika från nämnda gränser i kollektivavtal, så om ett kollektivavtal tillämpas på anställningsavtalet är det bra att kontrollera saken.

Det är möjligt att komma överens om saldoledighet

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att minska på överskridningarna genom avlönad ledighet till arbetstagaren (”saldoledighet”). Om man samlat in mycket saldo kan saldoledigheter vara det mest effektiva sättet att jämna ut saldot före granskningsperioden som är i bruk löper ut. På arbetstagarens begäran måste arbetsgivaren sträva efter att ge ledigheten som hela arbetsdagar. I flextidsavtalet kan arbetsgivaren klargöra på vilka villkor hela lediga dagar beviljas.

Tidsbestämda avtal på över ett år begränsas

Det är ofta värt att uttryckligen komma överens om avtalets giltighetstid. Det är dock värt att observera att lagen fastställer begränsningar för långa tidsbegränsade anställningar och tidpunkter för uppsägning. En tidsbegränsad anställning på ett år kan avtalas om utan begränsningar. Om den tidsbegränsade anställningen däremot är längre än ett år eller det har överenskommits att avtalet gäller tills vidare, kan avtalet i regel sägas upp att löpa ut samtidigt som granskningsperioden för arbetstiden.

Ingå separat avtal med varje arbetstagare

Införande av flextid avtalas med varje arbetstagare separat. Observera dock att kravet om jämställdhet i arbetsavtalslagen förutsätter att arbetstagarna behandlas jämlikt i flextidssystemet. I praktiken innebär detta att om flexibla arbetstider införs måste arbetstagare i samma befattning erbjudas samma villkor för att använda systemet.


Hyödynnä laadukas palvelukokonaisuus

Sopimuskone

Palvelullamme kykenet laatimaan jopa yli 1000 euron arvoiset sopimukset helposti ja nopeasti. Kaikki asiakirjasisältömme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat Suomessa ja koko EU:ssa. Allekirjoita parhaalla tavalla – helposti puhelimella, vahvalla tunnistautumisella tai ilman.

Arkisto

Palvelun suojattuun arkistoon tallentuvat kaikki asiakirjasi automaattisesti, myös keskeneräiset. Voit asettaa asiakirjoille muistutuksia tärkeistä määräpäivistä ja tehdä asiakirjan arkistokortille muistiinpanoja.

Lakipalvelu

Saat palvelusta yritystoimintasi tueksi juristitiimin, joka palvelee nopeasti ja sujuvasti. Juristeiltamme saat apua palvelun juridisten sisältöjen käytössä. Apua voit kysyä esimerkiksi tietyn sopimuskohdan merkityksestä tai siihen, miten jokin asia kannattaisi ilmaista.


Voimmeko olla avuksi? Ota yhteyttä palvelumme asiantuntijoihin.

Asiakaspalvelu

Yrityksille

[email protected]
050 512 8640 Arkisin klo 9-15
Yritysasiakkaille palvelussa asiakaspalveluchat.

Yksityishenkilöille

tuki.sopimustieto.fi