Joustotyösopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Joustotyöaika sopii vaativaan asiantuntijatyöhön, jossa työtä ei ole syytä sitoa tiettyyn aikaan tai paikkaan. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijälle merkittäviä lisävapauksia työajastaan päättämiseen

Työntekijälle joustotyöaika antaa pääpiirteissään vapauden päättää työajastaan. Työnantajalle se antaa taas mahdollisuuden luopua tietyistä jäykkyyksistä, jotka eivät välttämättä sovi erityisesti tietotyöhön, kuten työvuorolistoista ja sunnuntaityökorvauksista.

Sopimuksen sisällölliset vaatimukset

Joustotyössä vähintään puolet työajasta tulee olla sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Kaikkiaan sopimuksessa tulee sopia ainakin seuraavista kohdista:

  • Työpäivät
  • Viikkolevon sijoittaminen
  • Kiinteä työaika (jos sellaista on)
  • Noudatettava työaika, jos sopimus päättyy

Lisäksi sopimuksessa kannattaa käytännössä selventää, mikä on työntekijän säännöllisessä työajassa sovellettava tasoittumisjakso ja miten työaikaa voidaan seurata erityisesti etätyössä.


--------------------

Avtal om utökad flextid

Utökad flextid lämpar sig för krävande expertarbete, där det inte finns någon orsak att binda arbetet till en viss tid eller plats. Utökad flextid ger den anställde friheten att i stora drag besluta om sin egen arbetstid.

Arbete som är oberoende av tid och plats

Utökad flextid är lösningen för sådant krävande expertarbete som inte är bundet till en viss tid eller plats, i enlighet med den nya arbetstidslagen som trädde i kraft den 1 januari 2020. Utökad flextid ger den anställde friheten att i stora drag besluta om sin egen arbetstid. Utökad flextid gör det också möjligt för arbetsgivaren att avstå från vissa stela arrangemang som inte nödvändigtvis är speciellt lämpliga för kunskapsarbete, såsom tjänstgöringsscheman och ersättning för söndagsarbete. I bästa fall leder arbetet till bättre resultat och ändamålsenlighet både från arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel.

Innehållskrav för avtalet om utökad flextid

Vid utökad flextid ska arbetstagaren självständigt kunna fatta beslut om förläggningen och arbetsorten för minst hälften av arbetstiden. I sin helhet ska man i avtalet komma överens om följande punkter:

  • Arbetsdagar
  • Förläggning av veckovilan
  • Eventuell fast arbetstid
  • Den arbetstid som tillämpas om avtalet löper ut

Dessutom är det tillrådligt att i praktiken klargöra utjämningsperioden som tillämpas i den anställdes ordinarie arbetstid och hur arbetstiden kan följas upp, särskilt vid distansarbete.

Upprätta ett avtal om utökad flextid med vår lättanvända avtalsmodell

Avtalet om utökad flextid ska utarbetas skriftligt. I Sopimustieto-tjänsten upprättar du enkelt ett avtal som uppfyller de lagstadgade kraven och omfattar alla de saker som listades i föregående punkt. Vår intelligenta avtalsmodell innehåller flera modellvillkor, av vilka du genom att klicka kan välja dem som lämpar sig för ditt avtal. Du kan också redigera villkoren eller ange dina egna villkor.

Det är alltså inte fråga om ett enskilt underlag för ett avtal om utökad flextid, utan en anpassningsbar dokumentmodell med vilken du enkelt kan upprätta ett giltigt kvalitetsavtal. Resultatet är ett snyggt dokument som är redo för underteckning, och som går att skriva under elektroniskt i tjänsten.

Definiera utökad flextid och fast arbetstid separat

I avtalet om utökad flextid ska de dagar bestämmas, på vilka den anställde får förlägga sin arbetstid. Om de så önskar kan parterna komma överens om att varje dag kan vara en arbetsdag.

Då och då kan arbetsgivaren ha behov av den anställdes närvaro eller tillgänglighet, till exempel på grund av gemensamma möten eller kundprojekt, även om arbetet i övrigt är flexibelt. I dessa fall är det lämpligt att komma separat överens om en specifik fast arbetstid. Fast arbetstid förhindrar inte användningen av ett avtal om utökad flextid, så länge som andelen fast arbetstid förblir mindre än hälften av den totala arbetstiden. En del av dagen eller till exempel en viss veckodag kan bestå av fast arbetstid. Fast arbetstid får dock inte placeras mellan kl. 23–06.

Ersättning för söndagsarbete ska endast betalas om arbetsgivaren kräver söndagsarbete

För söndagsarbete ska lönen vanligtvis betalas förhöjd med 100 procent. Vid utökad flextid bestäms ersättningen för söndagsarbete dock i enlighet med om den anställde själv har schemalagt arbetet till söndagen eller om arbetsgivaren har beordrat söndagsarbete. Om den anställde är fri att välja om han eller hon arbetar på andra dagar eller på söndagen, betalas det en normal lön för söndagsarbete. Om arbetsgivaren däremot kräver arbete på söndag betalas den vanliga ersättningen för söndagsarbete.

Den regelmässiga veckovilan också 35 timmar vid flexibel arbetstid

Förläggningen av veckovilan ska avtalas som en del av avtalet om utökad flextid. Lagstadgade viloperioder tillämpas också för arbetstagare med utökad flextid. Lagen utgår ifrån att den anställde en gång under sju dagar ska ordnas en oavbruten viloperiod på minst 35 timmar, vilken bör förläggas i samband med söndagen. Om en arbetstagare alltså avslutar arbetet till exempel på lördagen kl. 21, har han eller hon använt klart sin lagstadgade veckovila på måndagen kl. 8.

Undantag från den ovanstående huvudregeln kan göras i flera olika situationer. Till exempel kan man använda sig av en modell där den genomsnittliga veckovilan beräknas utifrån en tvåveckorsperiod.

Observera att även vid tillämpning av utökad flextid är det i sista hand arbetsgivarens skyldighet att övervaka efterlevnaden av tillräckliga viloperioder. Denna skyldighet betonas särskilt i en situation där parterna har kommit överens om att arbetet kan utföras på vilken dag som helst.

Uppsägningstiden knuten till arbetstidens utjämningsperiod

Giltigheten av avtalet om utökad flextid regleras i lag på ett sätt som är begränsande för parterna: avtalet kan alltid sägas upp så att det upphör att gälla i slutet av perioden som följer uppsägningstidpunktens utjämningsperiod. Med utjämningsperiod hänvisas det till ett system där den anställdes ordinarie arbetstid inte behöver vara konstant inom en viss tidsperiod (t.ex. en vecka), men ska jämna ut sig över en längre tidsperiod till ett visst timantal.

I avtalet ska man på förhand komma överens om vad den tillämpliga arbetstiden är om avtalet om utökad flextid upphör men anställningsförhållandet fortsätter.

Laadi asiakirja