Työaikapankkisopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Joustava järjestely töiden ja vapaiden sijoittamiseen

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Eri alojen työaikapankit eroavat toiminnaltaan ja luonteeltaan huomattavasti toisistaan. Perusidea on kuitenkin yksinkertainen: jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää tai jättää lomiaan pitämättä, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaa-ajaksi myöhempään ajankohtaan.

Työaikapankki on nykyään kaikkien yritysten käytettävissä

1.1.2020 voimaan astunut uusi työaikalaki sallii työaikapankista sopimisen kaikilla työpaikoilla siitä riippumatta, velvoittaako työnantajaa mikään työehtosopimus. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti. Sopimuksen toisena osapuolena voi olla paitsi työntekijä myös työntekijöiden edustaja, kuten luottamusvaltuutettu.


--------------------

Avtal om arbetstidsbank

Arbetstidsbanken är ett system där arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att spara arbetstid, ledighet eller andra penningmässiga förmåner.

Flexibelt arrangemang för placering av arbete och fritid

Arbetstidsbanken är ett system där arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att spara arbetstid, ledighet eller andra penningmässiga förmåner. Olika sektorers arbetstidsbanker skiljer sig avsevärt åt sinsemellan vad gäller funktion och karaktär. Den grundläggande idén är dock enkel: om en anställd arbetar längre dagar under en vecka eller inte använder sin semester, kan arbetsinsatsen sparas som betald ledighet för en senare tidpunkt.

Som bäst tjänar arbetstidsbanken både arbetsgivarens och arbetstagarens intressen – å ena sidan ger den arbetsgivaren bättre möjligheter till resursfördelning till exempel vid perioder med hög arbetsbelastning, å andra sidan ger den arbetstagaren flexibilitet i kombinationen av arbete och fritid.

Tillgänglig för alla arbetsgivare

Den nya arbetstidslagen som trädde i kraft den 1 januari 2020 gör det möjligt att avtala om en arbetstidsbank på alla arbetsplatser, oavsett om arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal eller ej. Avtalet ska göras skriftligen. Den andra parten i avtalet kan förutom arbetstagaren även vara en arbetstagarrepresentant, t.ex. ett förtroendeombud.

Hur fungerar Sopimustietos modell för ett avtal om arbetstidsbank?

I Sopimustieto-tjänsten kan du upprätta ett giltigt och högkvalitativt avtal om arbetstidsbank med bara några musklick. Vår intelligenta avtalsmodell innehåller dussintals modellklausuler som ofta används i avtal om arbetstidsbank och som uppfyller alla juridiska krav. Du kan välja det innehåll som passar ditt avtal och vid behov komplettera det med ditt eget innehåll. I tjänsten ingår också mer detaljerade råd om de krav som lagstiftningen ställer om arbetstidsbanker.

Det handlar alltså inte om en blankett för endast ett sorts avtal om arbetstidsbank, utan ett smart underlag som anpassas i enlighet med dina val. Resultatet är ett snyggt dokument som är redo för underteckning.

Vilket modellinnehåll erbjuder Soimustieto?

Det smarta avtalet om arbetstidsbank innehåller bland annat modellinnehåll om följande avsnitt:

  • Avtalets syfte och målsättningar
  • Poster som kan överföras till arbetstidsbanken
  • Maximimängd som kan överföras till arbetstidsbanken
  • Hållande av bankledighet
  • Förvärvsinkomster som betalas under bankledighet och dess inverkan på arbetstiden
  • Avtalets giltighetstid
  • Uppföljning av arbetstidssaldot
  • Arbetsoförmåga under bankledighet (t.ex. sjukdom)
  • Penningbetalningar från arbetstidsbanken
  • Lösning av eventuella tvister

Modellen kan tillämpas både på branscher som omfattas av kollektivavtal och på avtalssituationer som inte gör det.

Poster som kan överföras till arbetstidsbanken

I avtalet om arbetstidsbank bör man avtala om vilken typ av arbetstid eller vilken typ av penningförmåner som omvandlas till ledig tid som får ingå i arbetstidsbanken. Sådana poster kan till exempel utgöras av tilläggs- och övertidsersättning, tillägg för söndagsarbete, sparade semesterdagar och semesterersättning. Om anställningsförhållandet omfattas av ett kollektivavtal kan avtalet begränsa möjligheten att överföra vissa poster till arbetstidsbanken, typiskt till exempel årlig semester.

Avtalet bör innehålla ett fastställande av den maximala mängd arbetstid som kan överföras till arbetstidsbanken. Beloppen kan inte avtalas helt fritt, utan begränsas i lagen. Till exempel får den arbetstid som sparats i arbetstidsbanken inte öka med mer än 180 timmar under ett kalenderår (mer detaljerade råd om begränsningarna finns i vår avtalsmodell).

Kom överens om reglerna för hållande av bankledighet

I avtalet om arbetstidsbanker bör man fastställa principer och förfaranden för när den tid som sparats i arbetstidsbanken tas ut som ledig tid. Vanligtvis försöker arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens från fall till fall när det är lämpligt att ta ut bankledighet. Om inte annat avtalats har arbetsgivaren dock sista ordet när det gäller att besluta om tidpunkten. Helt fritt kan arbetsgivaren inte placera den lediga tiden: till exempel har arbetstagaren rätt att vara ledig i minst två veckor per kalenderår – mer detaljerade råd om detta finns också i avtalsmodellen.

Förvärvsinkomster som betalas under bankledighet

Kriterierna för betalning av lön under bankledighet bör definieras i avtalet om arbetstidsbank. Som utgångspunkt betalas under ledighet samma lön som för ordinarie arbetstid utan några tillägg. Från fall till fall kan det mer exakta kriteriet till exempel vara timlön enligt anställningsavtalet, en viss överenskommen genomsnittlig timlön eller en regelbunden månadslön.

Sjukdom under en bankledighet påverkar som regel inte tidpunkten för ledigheten

Bankledigheten behandlas som ordinarie arbetstid, varför sjukdom eller annan arbetsoförmåga i princip inte kräver att arbetsgivaren skjuter upp ledigheten till ett senare datum – det är ju redan frågan om betald ledighet. Detta kan dock ha avtalats om på ett annat sätt, till exempel i ett kollektivavtal. Om det finns undantag görs ofta en åtskillnad mellan huruvida arbetsoförmågan uppstått före eller under ledigheten.

Penningbetalningar från arbetstidsbanken

Parterna bör på förhand komma överens om situationer där arbetstidssaldot kan ersättas i pengar i stället för ledighet. I allmänhet görs penningtransaktioner enbart vid undantagssituationer, såsom upplösning av arbetstidsbanken eller anställningsavtalets upphörande.

Laadi asiakirja