Velkakirja, pääomalaina (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Pääomalaina voi olla ratkaisu yhtiölle, jolta on loppumassa oma pääoma. Tämä velkakirjamalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Pääomalaina lyhyesti

Pääomalaina on yhtiölle velka siinä missä muutkin velat – se pitää maksaa takaisin. Pääomalainan asema on velkojan kannalta kuitenkin heikompi kuin muiden velkojen, eikä pääomalainalle saa asettaa esimerkiksi vakuutta.

Pääomalaina saadaan tietyin edellytyksin laskea omaksi pääomaksi määritettäessä, onko yhtiön oma pääoma positiivinen. Jos oma pääoma on negatiivinen eli yhtiö on menettänyt oman pääomansa, yhtiön hallituksen tulee viipymättä tehdä siitä rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin. Oman pääoman menettämistä koskeva merkintä halutaan yleensä kaikin tavoin välttää.

Millä edellytyksin laina luetaan pääomalainaksi?

Osakeyhtiölaki asettaa lainalle seuraavat kolme edellytystä, jotta se voidaan katsoa pääomalainaksi:

  1. Lainapääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella (ns. takasijaisuus tai viimesijaisuus).

  2. Lainapääoma saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

  3. Yhtiö (tai sen tytäryhteisö) ei saa antaa lainapääoman tai koron maksamisesta vakuutta.

Pääoman palauttaminen, koron maksu tai vakuuden antaminen edellä mainitun vastaisesti katsotaan laittomaksi varojenjaoksi.


--------------------

Skuldebrev, kapitallån

Kapitallån är benämningen på ett lån som ett aktiebolag enligt vissa särskilda villkor kan lyfta. Om lånet uppfyller alla krav som fastställts i aktiebolagslagen, klassificeras det ur den ifrågavarande lagens synpunkt som eget kapital. För ett företag i svårigheter med "svag balansräkning" kan det av många orsaker vara en bättre lösning än en normal skuld.

Vad är ett kapitallån?

Ett kapitallån är en skuld som alla andra skulder till ett företag – det måste återbetalas. För borgenären är kapitallånets ställning dock svagare än andra skulders och ingen säkerhet får till exempel ställas för kapitallånet.

Vilken är nyttan med ett kapitallån?

Under vissa förutsättningar kan ett kapitallån räknas som eget kapital när man utreder huruvida ett företags eget kapital är positivt. Om det egna kapitalet är negativt, dvs. företaget har förlorat sitt eget kapital, ska företagets styrelse utan dröjsmål göra en registeranmälan om detta till handelsregistret. I allmänhet gör man allt för att undvika en anteckning om förlust av eget kapital. Då kan kapitallånet i ställning av ett finansiellt instrument som betraktas som eget kapital vara till hjälp.

För borgenären är ett kapitallån ett mer riskfyllt alternativ än en normal skuld, vilket bör beaktas i kapitallånets räntesats. Risken och möjligheten till avkastning går hand i hand.

Hur definierar aktiebolagslagen ett kapitallån?

Aktiebolagslagen fastställer följande tre villkor för lånet så att det kan betraktas som ett kapitallån:

  1. Vid bolagets likvidation och konkurs får lånekapitalet och räntan endast betalas med sämre företrädesrätt än alla övriga skulder (s.k. efterställdhet).

  2. Lånekapitalet får återbetalas och ränta betalas endast till den del beloppet av bolagets fria egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten överskrider förlusten enligt bolagets balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut.

  3. Bolaget (eller dess dotterbolag) får inte ställa en säkerhet för återbetalning av lånekapital eller ränta.

Återbetalning av kapital, betalning av ränta eller ställande av säkerhet i strid med ovanstående anses vara en olaglig utbetalning av medel.

Hur gör jag lättast skuldebrevet för ett kapitallån?

Avtalet om kapitallån skall upprättas skriftligen. Med Kontraktbyggarens mall för kapitallån upprättar du lätt ett skuldebrev som passar dina behov. Mallen innehåller standardvillkor som baserar sig på aktiebolagslagen och gör lånet till ett kapitallån. Dessutom innehåller den modellinnehåll som utarbetats av våra jurister (t.ex. återbetalning, ränta, dröjsmålsränta) och som ändras beroende på hur du svarar på frågorna som Kontraktbyggaren ställer.

Vår skuldebrevsmall för kapitallån är alltså inte en enskild mall eller ett formulär, utan en kombination av tiotals olika mallar. Den är en smart, modern skuldebrevsmall som nästan av sig självt skapar ett prydligt skuldebrev som är klart att undertecknas.

Hur kan den andra parten godkänna skuldebrevet som jag upprättat med hjälp av Kontraktbyggaren?

Du skicka en inbjudan till den andra parten via SMS eller e-post, genom vilken parten kan granska skuldebrevet som du upprättat i Kontraktbyggaren. Hen kan godkänna dess villkor med sin elektroniska underskrift som är en del av vår tjänst. Alla parter får en egen kopia av skuldebrevet i digitalt format, dvs. det är inte nödvändigt att skriva ut det.

Ska kapitallånet återbetalas vid ett eventuellt insolvensförfarande?

Trots sin efterställdhet behandlas kapitallånet som en skuld som måste återbetalas vid ett företags likvidation och konkurs. Det har också företräde framför aktieägarnas tilldelningskvoter om bolaget upplöses. Företagets oförmåga att återbetala kapitallånet vid en likvidation leder till att företaget försätts i konkurs.

Kapitallån har sinsemellan lika rätt till bolagets tillgångar, om inte annat avtalats mellan företaget och kapitallånens borgenärer.

Hur blir det om man inte kan betala räntan på kapitallånet?

Om den överenskomna räntan på ett kapitallån inte kan betalas, skjuts räntebetalningen upp så att den betalas enligt det första bokslut som ger möjlighet till detta.

Hur hanteras kapitallånet i företagets bokföring?

Kapitallånet ska redovisas som en separat post i balansräkningen. I övrigt föreskriver aktiebolagslagen ingenting om redovisningen av kapitallån, utan svaren hittas i bokföringslagen (eller, om tillämpligt, i den internationella redovisningsförordningen IAS). I bokföringen är ett kapitallån i princip främmande kapital. Under vissa förutsättningar kan lånet dock bokföras som eget kapital i bokföringen.

Laadi asiakirja