Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä irtisanomisilmoituksen malli soveltuu tilanteeseen, jossa työnantaja irtisanoo työntekijän. Asiakirjamallin tekstit ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Miten irtisanomisilmoitus on annettava?

Irtisanomisilmoitus on syytä antaa kirjallisena, koska työnantajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään, minkä sisältöinen irtisanomisilmoitus työntekijälle on annettu ja milloin. Tällä asiakirjamallilla laadit oikeudellisesti pätevän ilmoituksen, jolla irtisanot työntekijän. Sopimuskoneella laadittu ja kummankin osapuolen allekirjoittama irtisanomisilmoitus toimii todisteena siitä, että irtisanomisesta on annettu asianmukaisesti tieto työntekijälle.

Sähköisestä allekirjoituksesta jää palveluumme aikaleima, jolla voit jälkikäteen todistaa, milloin irtisanomisilmoitus annettiin. Tiedoksiannon ajankohdalla on keskeinen merkitys, koska irtisanomisaika alkaa kulua kyseisestä hetkestä.

Millä perustein työsopimuksen voi irtisanoa?

Irtisanomisperusteet jaetaan oikeudellisesti 1) työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä 2) taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin. Molemmissa tapauksissa irtisanominen voidaan tehdä vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Jos irtisanomisen syyt ovat työntekijään itseensä liittyviä, irtisanominen edellyttää työntekijän velvoitteiden olennaista rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanomisperusteena voi olla myös työntekijän sairaudesta johtuva pysyvä ja olennainen työkyvyn aleneminen. Työntekijälle on lähtökohtaisesti annettava varoitus rikkeestä ennen työsopimuksen irtisanomista. Irtisanominen on tällöin mahdollista vain, jos moitittava menettely toistuu.

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Työntekijän irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta, jos tarjottava työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä sijoittamaan tai kouluttamaan työntekijä toisiin tehtäviin ennen irtisanomista.


--------------------

Meddelande om uppsägning av arbetsavtal (arbetsgivaren säger upp)

Meddelande om uppsägning av arbetsavtal som skapas med hjälp av genvägar. Med den här dokumentmallen upprättar du ett juridiskt giltigt meddelande om att säga upp arbetstagaren. Meddelandets upplägg är förverkligat av jurister och innehållet uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning och rättspraxis.

Hur ska meddelandet om uppsägning lämnas?

Uppsägningen bör ges skriftligen, eftersom arbetsgivaren vid behov måste kunna bevisa vad meddelandet om uppsägning som getts till arbetstagaren innehåller och när det getts. Med den här dokumentmallen upprättar du ett juridiskt giltigt meddelande om att säga upp arbetstagaren. Ett meddelande om uppsägning som upprättats med Sopimustieto och undertecknats av bägge parter fungerar som ett bevis för att arbetstagaren informerats på ett lämpligt sätt om uppsägningen.

Den elektroniska underskriften lämnar en tidsstämpel i vår tjänst, med vilken du i efterhand kan bevisa när meddelandet om uppsägning har lämnats. Tidpunkten för meddelandet är avgörande, eftersom uppsägningstiden börjar löpa från det ögonblicket.

Hur fungerar Sopimustieto-tjänstens modell för meddelande om uppsägning?

Sopimustieto-tjänsten innehåller modellvillkor som våra jurister har utarbetat för ditt meddelande om uppsägning. Vi erbjuder modellinnehåll för bland annat uppsägningstiden och grunden för uppsägningen. Dessutom kan du lägga till ett omnämnande av till exempel innestående semesterdagar, om vilka det är bra att informera arbetstagaren redan vid uppsägningsögonblicket.

Det är inte fråga om ett enda underlag eller formulär, utan du kan genom några musklick välja lämpliga modellvillkor för din situation. Resultatet är ett snyggt dokument som är redo för underteckning. Vid behov kan du redigera våra modellvillkor eller skriva in dina egna villkor.

På vilka grunder kan ett anställningsavtal sägas upp?

Uppsägningsgrunderna är rättsligt indelade i 1) grunder som har samband med arbetstagarens person och 2) ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. I båda fallen kan uppsägning endast göras av vägande sakskäl.

Skäl för uppsägning som har samband med arbetstagarens person

Om skälen för uppsägningen är relaterade till arbetstagaren själv, kräver uppsägning ett väsentligt brott mot eller försummande av arbetstagarens skyldigheter. Grunden för uppsägning kan också vara en bestående och väsentlig minskning av arbetsförmågan på grund av arbetstagarens sjukdom. I regel måste arbetstagaren ges en varning om överträdelsen före uppsägning av anställningsavtalet. I sådana fall är uppsägning endast möjlig om det klandervärda förfarandet upprepas.

Produktionsorsaker och ekonomiska orsaker

Uppsägning av en arbetstagare utan förvarning är möjligt om arbetet som står till buds har minskat väsentligt och på ett bestående sätt av ekonomiska orsaker, produktionsorsaker eller orsaker relaterade till omstrukturering av arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren är skyldig att före uppsägning försöka placera eller utbilda arbetstagaren i andra befattningar.

Måste arbetstagaren ges möjlighet till att bli hörd före uppsägningen?

Om en arbetstagare ska sägas upp på grund av orsaker som har samband med arbetstagarens person, måste denne i regel ges möjlighet att bli hörd före uppsägning av anställningsavtalet. Om orsaken till uppsägning dock är produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker, ska arbetstagaren delges uppsägningens grunder och alternativ. Sopimustieto-tjänsten innehåller separata dokumentmodeller för båda situationerna.

Hur hanterar man en möjlig tjänstebostad?

Uppsägning av arbetsavtalet ger dig också rätt att säga upp hyresavtalet för en tjänstebostad. I det här meddelandet kan du informera om uppsägning av både arbetsavtalet och hyresavtalet på samma gång.

Laadi asiakirja