Kauppakirja, tavara (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä kauppakirjamalli soveltuu irtaimen kauppaan. Sisältö on ruotsiksi – palvelussamme on erikseen vastaava malli myös suomeksi ja englanniksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Mikä ei ole kiinteää, on irtainta

Irtaimia esineitä ovat kaikki omaisuus, jotka eivät ole kiinteistöjä. Irtaimia esineitä ovat esimerkiksi tietokoneet, ajoneuvot, arvopaperit, immateriaalioikeudet, käteinen raha ja pankkitilillä olevat varat.

Irtaimen kauppa on varsin vapaata

Irtaimen kauppaa saa lähtökohtaisesti käydä haluamallaan tavalla ja haluamassaan muodossa. Se ei siis edellytä mitään nimenomaisia sopimusehtoja tai edes kirjallista kauppakirjaa, jotta kauppa olisi pätevä. Merkitykselliset kaupat tehdään käytännössä kirjallisesti, ja sisällöllisesti tietyt kauppakirjan ehdot ovat hyvin vakiintuneita.

Malliehdot kymmeniin eri kaupankäynnin tilanteisiin

Sopimuskoneen irtaimen esineen kauppakirjamalli sisältää malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Kaupan kohde
 • Kauppahinta ja maksuehdot
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Toimitusehdot
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Tavaran takuu
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen
 • Sovellettava laki (kansainvälinen kauppa)

Sisällöt ovat juristien laatimia ja soveltuvat sellaisinaan valtaosaan kaupankäynnin tilanteista. Voit kuitenkin halutessasi muokata malliehtoja tai kirjoittaa omia sisältöjäsi.


--------------------

Köpebrev, lösöre

Vid varuhandel kan man fritt komma överens om avtalsvillkoren i den utsträckning det behövs. Det lönar sig att skriftligen ingå ett köpeavtal för att undvika eventuella oklarheter och tvister efteråt.

Köp av lös egendom är formfritt

Lös egendom är all egendom som inte är fastigheter. Lös egendom är till exempel datorer, fordon, värdepapper, kontanter och medel på bankkontot. Lös egendom kan på vardagsspråk kallas varor eller lösa saker.

Lösöresköp kan i regel göras på det sätt och i den form man vill. Det kräver således inte några särskilda avtalsvillkor eller ens ett skriftligt köpebrev för att köpet skulle vara giltigt. Betydande köp ingås ändå i praktiken skriftligen, eftersom man på detta sätt förebygger tvister i efterhand och vid behov kan bevisa köpet till exempel för myndigheterna.

Vilka olika punkter innehåller Sopimustietos modell för köpebrev?

Sopimustietos köpebrevsmall för lös egendom innehåller modellvillkor för bland annat följande punkter:

 • Föremålet för köpet
 • Köpesumma och betalningsvillkor
 • Överlåtelse av äganderätt
 • Leveransvillkor
 • Överlåtelse av besittningsrätt
 • Varugaranti
 • Lösning av tvister
 • Tillämplig lag (internationell handel)

Säljaren bör behålla äganderätten tills köpesumman har betalats

Det är vanligtvis lämpligt att schemalägga ägarbytet först till det ögonblick då hela köpesumman har betalats. Före ägandet har överlåtits, får köparen till exempel inte sälja varan vidare eller pantsätta den. Vid användning av villkoret för äganderättsförbehåll kan säljaren också ta tillbaka varan om köpesumman inte betalas.

Att behålla äganderätten hos säljaren är också nyttigt i situationer där köparen blir insolvent och inte kan betala köpesumman eller återstoden av den. Säljaren har rätt att ta tillbaka sin egendom från till exempel köparens konkursbo om köpesumman inte betalats i sin helhet.

Garantin skyddar köparen

Under garantiperioden ansvarar säljaren för att föremålet för köpet hålls användbart. Garantiperioden behöver inte avtalas, men den kan sänka köparens tröskel för att ingå köpet. Med garantiperioden kan man aldrig förkorta säljarens lagstadgade ansvar för fel – garantin är endast en tilläggsförmån för köparen. Om du alltså säljer ett föremål med tre månaders garanti, men föremålet till exempel på grund av dess ålder, pris eller yttre egenskaper kan antas hållas användbart i minst ett år, är säljarens riskansvarsperiod trots den kortare garantin fortfarande ett år.

Avbetalningsköp och konsumentkredit skapar informationsskyldigheter för säljaren

Avbetalningsköp innebär enligt lag sådan varuhandel, där köpesumman utförs som avbetalningar, och föremålets äganderätt övergår till köparen först efter att hela köpesumman har betalats. I slutändan kan säljaren ta tillbaka föremålet, om köparen inte betalar köpesumman i sin helhet.

Konsumentkredit är ett undantagsfall vid avbetalningsköp, där näringsidkaren beviljar konsumenten en motsvarande betalningsperiod. Med konsument avses en privatperson som skaffar varan huvudsakligen för ett annat ändamål än näringsverksamheten som han eller hon idkar.

Vissa specifika regler är förknippade med avbetalningsköp och särskilt kredit som beviljas till konsumenter, och dessa bör beaktas i köpebrevet. Huvudregeln är att säljaren redan före köpet måste informera köparen om vissa kreditrelaterade faktorer, såsom kreditkostnader, dröjsmålsräntan och lagstiftningen som tillämpas på köpet. Om informationen har utelämnats kan detta påverka utsökningsförfarandet och möjligheten att driva in alla önskade kreditkostnader.

Sopimustietos modell för köpebrev innehåller modellvillkor för avbetalningsvillkor som avses i lagstiftningen. Med kvalitativa villkor förbättras dina möjligheter att tillämpa alla dina rättigheter betydligt.

Om du vill upprätta ett separat avbetalningsavtal, har vi en egen dokumentmodell för det.

Hur undertecknar parterna köpebrevet?

Med Sopimustieto kan du skriva under alla dina dokument elektroniskt, antingen på datorn eller telefonen. Båda parterna i köpet får automatiskt en egen digital kopia av det undertecknade köpebrevet.

Vid stora köp lönar det sig att kontrollera köparens kredituppgifter

Om du beviljar köparen tid för betalningen, är det klokt att kontrollera kredituppgifterna. När du upprättar avtal med Sopimustieto kan du när du vill granska kredituppgifter hos både företag och privatpersoner med bara några musklick.

Laadi asiakirja