Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä asiakirjamalli sisältää mallisisällöt ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiin. Sisällöt ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään vain tarvittaessa

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä esimerkiksi, jos hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Yleensä ylimääräinen yhtiökokous pidetään lähinnä tilanteessa, jossa tietty asia on niin kiireellinen, ettei siitä päättämistä voida lykätä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätökset tulee tavalliseen tapaan dokumentoida

Menettelysäännöt ylimääräisessä ja varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat samat. Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjaan tulee saada vähintään kokouksen puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjantarkastajan allekirjoitukset.

Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä.

Sopimuskone sisältää osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Sopimuskone tarjoaa pöytäkirjan mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten hallitusvalintoihin, osakeanteihin ja pääomanpalautuksiin SVOP-rahastosta. Mallisisällöt pohjautuvat osakeyhtiölain kirjaimeen. Voit toisaalta halutessasi muokata kokouspöytäkirjan sisältöjä vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Näin yhtiökokous etenee pääpiirteissään

  1. Yhtiökokouksen avaa kokouksen koolle kutsujan (lähtökohtaisesti hallituksen) nimeämä henkilö.

  2. Läsnäolijat valitsevat kokoukselle puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Kokouksen puheenjohtaja laatii ääniluettelon, johon merkitään läsnä olevat osakkeenomistajat osake- ja äänimäärineen. Sopimuskoneen pöytäkirjamalli sisältää mahdollisuuden ääniluettelon laatimiseen. Puheenjohtajan vastuulla on laatia myös itse pöytäkirja.

  3. Yhtiökokouksessa saadaan lähtökohtaisesti päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa.

  4. Ellei päätöksestä synny yksimielisyyttä, siitä äänestetään. Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista äänistä, ellei kysymys ole asiasta, joka osakeyhtiölakiin pohjautuen edellyttää 2/3 määräenemmistöpäätöstä (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, suunnattu osakeanti). Tietyt yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät myös suostumusta niiltä osakkeenomistajilta, joiden etuun päätös suoraan vaikuttaa (esim. maksuvelvollisuuden lisäys yhtiötä kohtaan).

  5. Pöytäkirja on allekirjoitettava ja arkistoitava, ja sen tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kokouksen pitämisestä.


--------------------

Extra bolagsstämma, protokoll

En extra bolagsstämma hålls vanligtvis i en situation där ett visst ärende inte kan vänta till nästa ordinarie bolagsstämma. Över stämman måste det föras protokoll, i vilket antecknas beslut som fattas vid stämman och resultatet av omröstningar.

En extra bolagsstämma hålls endast om det behövs

En extra bolagsstämma ska till exempel hållas om styrelsen anser att det finns skäl till det eller om så föreskrivs i bolagsordningen. I allmänhet hålls en extra bolagsstämma huvudsakligen i en situation där ett visst ärende är så brådskande att ett beslut om det inte kan skjutas upp till nästa ordinarie bolagsstämma.

Hur skiljer sig en extra bolagsstämma från den ordinarie bolagsstämman?

Aktieägarna utövar sin beslutande makt i aktiebolaget på bolagsstämman. I praktiken beslutar bolagsstämman endast i de mest betydelsefulla frågorna, såsom den högsta ledningen och aktier. Bolagsstämmans art – oavsett om den är ordinarie eller extra – är inte relevant för beslutsfattandet (vissa lagstadgade ärenden ska förstås alltid beslutas på den ordinarie bolagsstämman, t.ex. fastställande av bokslutet). Förfarandereglerna är också desamma vid de båda stämmorna, stämmorna måste alltså till exempel sammankallas i enlighet med samma bestämmelser.

Protokoll ska upprättas och arkiveras

Vid en extra bolagsstämma måste det föras protokoll, i vilket antecknas beslut som fattas vid stämman och resultatet av omröstningar. Protokollen ska arkiveras och ska göras tillgängliga för aktieägarna inom två veckor från varje stämma. Högkvalitativa och prydliga protokoll ger därtill en professionell bild av företagsledningen till exempel vid investeringsförhandlingar.

Kontraktbyggaren innehåller exempeltexter som är baserade på aktiebolagslagen

Sopimustieto tillhandahåller modellklausuler för protokoll för dussintals olika beslutssituationer, såsom ändringar av bolagsordningen, aktieemissioner och kapitalavkastning från fonden för inbetalt fritt eget kapital och vinstutdelning. Modellinnehållet bygger på aktiebolagslagens bestämmelser. Om du vill kan du också fritt redigera innehållet i stämmoprotokollet i enlighet med dina egna behov.

Vår protokollmodell innehåller modellinnehåll för mer än 20 olika typer av beslut

Mellanbokslut

– Behandling och fastställande av mellanbokslut
– Val av revisor – Revisorns arvode

Utbetalning av medel från bolaget

– Åtgärder som berör vinst eller förlust (utdelning)
– Återbetalning av kapital till fonden för inbetalt fritt eget kapital

Bolagsledning

– Beslut om ansvarsfrihet för ledningen – Styrelseledamöternas arvoden
– Antalet styrelseledamöter – Val av styrelseledamöter

Förvärv av egna aktier

– Förvärv av egna aktier (kan även vara ett riktat förvärv av egna aktier)
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
– Inlösen av egna aktier

Aktieemission

– Aktieemission (mot vederlag eller vederlagsfri)
– Riktad aktieemission (mot vederlag eller vederlagsfri)
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission (”emissionsbemyndigande”)

Optionsrätter till aktier

– Utfärdande av optionsrätter
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om beviljande av optionsrätter (”optionsbemyndigande”)

Annat beslutsfattande

– Ändring av bolagsordningen
– Ändring av räkenskapsperioden
– Likvidation

Såhär framskrider bolagsstämman i stora drag

  1. Bolagsstämman öppnas av en person som utsetts av den som sammankallat stämman (i princip styrelsen).

  2. De närvarande väljer en ordförande för stämman, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Stämmans ordförande upprättar en röstlängd i vilken anges närvarande aktieägare, inklusive antal aktier och röster. I Sopimustietos protokoll ingår möjligheten att upprätta en röstlängd. Det är också ordförandens ansvar att upprätta själva protokollet.

  3. I regel får bolagsstämman endast besluta om ärenden som nämns i stämmokallelsen eller som enligt bolagsordningen ska behandlas vid stämman.

  4. Om det inte råder enhällighet om beslutet ska det gå till omröstning. Ett förslag som har fått stöd av mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman ska godkännas på bolagsstämman, om det inte är en fråga som enligt aktiebolagslagen kräver kvalificerad majoritet på 2/3 (t.ex. ändring av bolagsordningen, riktad aktieemission). Vissa ändringar i bolagsordningen kräver också samtycke från aktieägare vars intressen påverkas direkt av beslutet (t.ex. en höjning av betalningsskyldigheten gentemot bolaget).

  5. Protokollet ska undertecknas och arkiveras och ska göras tillgängligt för aktieägarna inom två veckor från stämman.

Vem skriver under bolagsstämmans protokoll?

Protokollet ska undertecknas åtminstone av stämmans ordförande och av en av protokolljusterarna.

Laadi asiakirja