Osakasluettelo (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Osakasluettelossa eritellään yhtiön kaikki osakkeenomistajat ja osakekaupat. Tämä osakasluettelon malli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Osakasluetteloon kirjattavat tiedot

Osakasluettelossa tulee olla seuraavat tiedot jokaisesta osakkeenomistajasta:

 • koko nimi
 • kotiosoite (yhtiöjärjestyksessä voidaan vaihtoehtoisesti määrätä, että osoitteen sijaan merkitään kotikunta ja syntymäaika)
 • osakkeiden lukumäärä (tarvittaessa osakelajeittain, jos useampia)
 • omistuksen kohteena olevien osakkeiden osakenumerot
 • osakkeiden antamispäivä (päivä, jolloin yhtiö antoi osakkeet)
 • osakkeita mahdollisesti rasittava panttioikeus tai muu vastaava oikeus

Kenelle osakasluettelon laatiminen ja päivittäminen kuuluvat?

Osakasluettelon laatiminen ja ajan tasalla pitäminen ovat hallituksen vastuulla. Tehtävän voi toki delegoida esimerkiksi toimitusjohtajan tehtäväksi.


--------------------

Aktieägarförteckning

I aktieägarförteckningen identifieras samtliga aktieägare i bolaget och transaktioner som berör aktierna.

Vad är en aktieägarförteckning?

I ett aktiebolags aktieägarförteckning finns samtliga aktieägare och deras adresser förtecknade. Listan är offentlig – den måste finnas tillgänglig för alla på bolagets huvudkontor. Dessutom måste en kopia av förteckningen på begäran göras tillgänglig för vem som helst mot utgiftsersättning.

Vilken betydelse har aktieägarförteckningen?

I princip får en aktieägare som förvärvat aktier inte aktieägarens rättigheter förrän det ögonblick han eller hon har registrerats i aktieägarförteckningen. Efter det kan aktieägaren också delta i bolagsstämmor. Förteckningen ska också finnas synlig för de som deltar i en bolagsstämma. Att uppsåtligen underlåta att fullgöra skyldigheterna kopplade till aktieägarförteckningen är en aktiebolagsförseelse, vilket är belagt med böter. Framför allt är det dock en del av god bolagsförvaltning, vilket bidrar till att utmärka sig väl till exempelvis vid finansieringsförhandlingar.

Vad ska finnas med i aktieägarförteckningen?

Följande uppgifter för varje aktieägare ska ingå i aktieägarförteckningen:

 • fullständigt namn
 • hemadress (alternativt kan bolagsordningen föreskriva att hemkommun och födelsedatum ska anges i stället för adressen)
 • antal aktier (vid behov per aktieslag, om det finns flera)
 • aktienumren för de aktier som är föremål för ägandet
 • datum för emission av aktierna (den dag då bolaget emitterade aktierna)
 • panträtt eller annan motsvarande rätt som belastar aktien

Om separata aktiebrev har utfärdats över en aktie, ska också antalet utfärdade aktiebrev registreras. Eventuella panträtter eller andra rättigheter som belastar aktier behöver dock inte registreras.

Så sent som 2017 var aktiebolag tvungna att föra två separata förteckningar: aktieförteckningen och aktieägarförteckningen. Denna modell är inte längre nödvändig – nuförtiden räcker det med enbart aktieägarförteckningen. Aktieägarna i aktieägarförteckningen behöver inte heller längre stå i alfabetisk ordning om man inte anser det vara nödvändigt.

När måste man upprätta en aktieägarförteckning och hur ska den uppdateras?

Aktieägarförteckningen måste upprättas utan dröjsmål efter det att bolaget har grundats. Förteckningen ska hållas uppdaterad: ägarbyten ska alltid föras in i förteckningen utan dröjsmål när förvärvaren av en aktie har informerat bolaget om förvärvet. Förvärvet är vanligtvis ett köp, men det kan också vara till exempel en gåva eller ett byte.

Två villkor har fastställts för förteckning av förvärvet. För det första måste ett intyg uppvisas för förvärvet och på att överlåtelseskatten är betald. Intyget kan till exempel bestå av en kopia av köpebrevet och en överlåtelseskattedeklaration med kvittens. För det andra får, om bolagets bolagsordning inkluderar en inlösnings- eller samtyckesklausul, en anteckning om ägarbyte göras först efter att det står klart att inlösenrätten till aktierna inte kommer att utnyttjas eller att samtycke till ägarbytet har givits.

Vem ansvarar för att upprätthålla aktieägarförteckningen?

Styrelsen ansvarar för att upprätta och uppdatera aktieägarförteckningen. Uppgiften kan naturligtvis delegeras till exempelvis verkställande direktören.

Laadi asiakirja