Salassapitosopimus (NDA), molemmin puolin velvoittava (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä salassapitosopimus sopii tilanteeseen, jossa useampi osapuoli vaihtaa arkaluontoisia liikesalaisuuksia keskenään. Sopimuksen mallitekstit ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Salassapitosopimus suojaa liikesalaisuuksiasi

Salassapitosopimuksessa tietyt luovutettavat tiedot määritellään salassapidettäviksi. Huolellinen yrityspäättäjä tekee salassapitosopimuksen (engl. “non-disclosure agreement” eli NDA) aina, kun luovuttaa arkaluontoista tietoa liiketoiminnastaan esimerkiksi työntekijälle, konsultille tai alihankkijalle. Sopimus tehdään aina myös yrityskauppaneuvotteluiden ja yhteistyöhankkeiden alkaessa.

Lain suoja ei monesti riitä

Laki suojaa tiettyjä yrityssalaisuuksia ilman salassapitosopimustakin, mutta suoja on suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Siksi erillinen kirjallinen salassapitosopimus on erittäin tärkeä.

Mallisisällöt satoihin eri tilanteisiin

Tarjoamme vakiintuneeseen sopimustapaan pohjautuvat malliehdot esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Luottamuksellisen tiedon määrittely
 • Esimerkkejä luottamuksellisena pidettävästä tiedosta
 • Velvoitteet, joihin tiedon vastaanottajan on tiedon suojelemiseksi ryhdyttävä
 • Salassapidon kesto
 • Viranomaismääräysten merkitys (saako tietoa luovuttaa viranomaisille)
 • Sopimussakko
 • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit)
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. missä välimieskokoonpanossa mahdolliset sopimusriidat ratkaistaan)
 • Sovellettava laki (jos esim. jompikumpi sopijapuoli on ulkomainen)

Suojaako tämä sopimus molempien osapuolten yrityssalaisuuksia?

Kyllä, tässä sopimusmallissa suojataan luottamuksellisia tietoja, jotka kuka tahansa sopimuksen osapuoli luovuttaa toiselle osapuolelle. Halutessasi voit lisätä kahden osapuolen sijaan esimerkiksi kolme tai neljä osapuolta, jos kysymys on esimerkiksi useamman eri tahon sijoitusneuvotteluista.

Sopimuskoneessa on erillinen salassapitosopimuksen malli tilanteisiin, joissa vain yhden sopijapuolen yrityssalaisuudet tulevat suojatuksi.


--------------------

Sekretessavtal (NDA), ömsesidigt bindande

Ett sekretessavtal som skyddar företagshemligheter är nödvändigt i de mest varierande situationer. Den här modellen lämpar sig för situationer där flera parter vill skydda den information som de överlåtit till de övriga parterna.

Ett sekretessavtal skyddar dina företagshemligheter

Sekretessavtalets (på engelska "non-disclosure agreement", dvs. NDA) syfte är att skydda ditt företags värdefulla företagshemligheter. Företagshemligheter kan också kallas affärshemligheter eller yrkeshemligheter. Företagshemligheter omfattar vanligtvis bland annat produktutvecklingsdata, affärsidéer, information om samarbetspartner, finansiella siffror och strategi.

Gemensamt för alla företagshemligheter är att de kan vara mycket skadliga för ditt företag om en konkurrent eller kund känner till dem.

När lönar det sig att upprätta ett sekretessavtal?

En professionell aktör upprättar alltid en NDA när han eller hon överlåter känslig information om sin affärsverksamhet, exempelvis till en anställd, en konsult eller en underleverantör. Avtalet ingås också alltid vid inledande av förhandlingar om företagsförvärv och samarbetsprojekt.

Hur upprättar jag enklast ett sekretessavtal?

Med Sopimustieto upprättar du ett sekretessavtal av hög kvalitet för ditt företags alla behov – oavsett om det rör sig om ett anställningsförhållande, företagsförvärv, samarbete mellan företag, företagsbesök eller vad som helst. Sopimustietos sekretessavtal med förvalda standardvillkor är redo för underteckning på 2–3 minuter.

I bästa fall kan du upprätta ett avtal som är redo för underteckning med bara några musklick: våra noga utarbetade modellvillkor anpassar sig efter din situation. Det är alltså inte fråga om ett traditionellt enskilt underlag eller blankettunderlag, utan modern teknologi som innehåller tusentals olika underlags villkor och modellinnehåll.

Lagens skydd är ofta otillräckligt

Lagen skyddar vissa företagshemligheter även utan sekretessavtal, men skyddet är begränsat och i många fall oklart. Därför är ett separat skriftligt sekretessavtal mycket viktigt.

Avtalsvitet är en viktig del av sekretessavtalet

I praktiken bör tystnadsplikten alltid förstärkas genom ett avtalsvite. Den andra parten måste betalas ersättning för skador som orsakats av avtalsbrott även utan vitet, men skador som orsakas av brott mot tystnadsplikten är ofta svåra att bevisa. Det är också svårt att fastställa det penningmässiga värdet av de avslöjade företagshemligheterna, speciellt på kort sikt. Vid sådana problem är ett avtalsvite till hjälp: i regel ska det betalas även om skadorna inte går att bevisa.

Modellinnehåll för hundratals olika situationer

Vi erbjuder modellvillkor som baserar sig på etablerad avtalspraxis för exempelvis följande teman:

 • Definition av konfidentiell information
 • Exempel på information som ska betraktas som konfidentiell
 • Skyldigheter som mottagaren ska åta sig för att skydda informationen
 • Sekretessens varaktighet
 • Betydelse av myndighetsbestämmelser (kan information lämnas ut till myndigheterna)
 • Avtalsvite
 • Immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, patent, varumärken)
 • Lösning av tvister (t.ex. i vilken sammansättning av skiljemän eventuella avtalstvister kommer att lösas)
 • Tillämplig lag (t.ex. om någon av parterna är utländsk)

Du kan lägga till egna innehåll och redigera våra modellvillkor fritt efter dina behov.

Skyddar detta avtal båda parters företagshemligheter?

Ja, denna avtalsmodell skyddar konfidentiell information som någondera part överlåter till den andra parten. Om du vill kan du lägga till exempelvis tre eller fyra parter i stället för två parter, ifall det är fråga om exempelvis investeringsförhandlingar mellan flera olika aktörer.

Sopimustieto har en separat modell för sekretessavtal för situationer där företagshemligheterna hos endast en avtalspart skyddas.

Hur kan den andra parten acceptera sekretessavtalet som jag har utarbetat med Sopimustieto?

Via SMS eller e-post kan du skicka en inbjudan till den andra parten att granska sekretessavtalet som du upprättat i Sopimustietos tjänst. Den andra parten kan sedan godkänna avtalet med en elektronisk underskrift, som är en del av tjänsten.

Laadi asiakirja