Hallituksen kokous, pöytäkirja (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tällä asiakirjamallilla laadit pöytäkirjan hallituksen kokouksesta. Sisällöt ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Kokouksista on laadittava aina pöytäkirjat

Osakeyhtiön hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Laadukkaat pöytäkirjat todistavat riidattomasti, mitä kokouksissa on päätetty. Pöytäkirja on lähtökohtaisesti luottamuksellinen, joskin toisinaan siitä pitää luovuttaa kopio esimerkiksi PRH:lle (esim. toimitusjohtajaa valittaessa).

Ketkä allekirjoittavat pöytäkirjan?

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Tarjolla sisällöt yli 40 erilaiseen päätöstyyppiin

Sopimustiedon kokouspöytäkirjamallista löydät juristien laatimat mallisisällöt muun muassa seuraaviin asiakohtiin:

Yhtiön johto

 • Toimitusjohtajan valitseminen
 • Toimitusjohtajan palkitseminen
 • Prokuran antaminen tai peruuttaminen
 • Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
 • Esitys hallituksen jäsenten palkkioista*
 • Esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä*
 • Esitys hallituksen jäsenistä*

Tilinpäätös ja talous

 • Tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen
 • Poistosuunnitelman muuttaminen kirjanpidossa
 • Budjetin käsitteleminen
 • Luottotappioiden ja arvonalennusten toteaminen
 • Esitys tilintarkastajaksi*
 • Esitys tilintarkastajan palkkiosta*

Merkittävät liiketaloudelliset päätökset

 • Suuret investoinnit
 • Huomattavat henkilöstömuutokset
 • Strategian päivittäminen

Varojenjako

 • Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi (taseen osoittaman voiton käyttäminen, mistä tulee päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa)*
 • Esitys pääoman palauttamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta (vaihtoehtoisesti suora päätös varojen palauttamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen)*

Rahoitus

 • Pankkitilin avaaminen yhtiön nimiin
 • Lainan tai pankkitakauksen ottaminen
 • Luotto- tai rahoituslimiitin ottaminen tai sellaisen korotus
 • Sijoituksen vastaanottaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahastoon)

Osakeanti

 • Esitys osakeannista (myös suunnatut osakeannit, maksulliset tai maksuttomat)*
 • Suora päätös osakeannista, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)*

Optio-oikeudet osakkeisiin

 • Esitys optio-oikeuksien antamisesta*
 • Suora päätös optioiden antamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään optioiden antamisesta (“optiovaltuutus”)*

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Esitys omien osakkeiden hankkimisesta (voi olla myös suunnattu)*
 • Suora päätös omien osakkeiden hankkimisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hankintaan
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta*

Muu päätöksenteko

 • Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta*
 • Esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan*
 • Yhtiökokouksen koollekutsuminen

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, jolle lopullinen päätös lähtökohtaisesti kuuluu


--------------------

Styrelsemöte, protokoll

Detta är en modell för styrelsemötesprotokoll som skapas med hjälp av genvägar. Vid ett styrelsemöte i ett aktiebolag måste det föras protokoll, i vilket beslut som fattas vid stämman ska protokollföras. Protokollet ska också arkiveras och undertecknas. Sopimustietos modell för mötesprotokoll är upprättad av jurister och innehållet uppdateras i enlighet med lagstiftning och rättspraxis.

Styrelsens behörighet

Styrelsen utgör ett aktiebolags högsta ledning. Styrelsen har s.k. allmän behörighet – om ett beslut enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen inte kan fattas vid bolagsstämman hör ärendet i fråga till styrelsen.

Valet av verkställande direktör anses ofta vara styrelsen viktigaste uppgift. I ett litet företag är styrelsen ofta detsamma som den verkställande ledningen, men det är bra att hålla styrelsens juridiska behörighet i åtanke. När ett företag växer eller involverar externa finansiärer blir styrelsens betydelse allt större.

Protokoll ska upprättas och arkiveras

Vid ett styrelsemöte i ett aktiebolag måste det föras protokoll, i vilket beslut som fattas vid stämman ska protokollföras. Protokollet måste också arkiveras. Dessa skyldigheter är lagstadgade, men protokoll som håller hög kvalitet ger också ett professionellt intryck av hur företaget styrs, till exempel i investeringsförhandlingar. Dessutom bevisar korrekt förda protokoll ostridbart vad som har beslutats vid sammanträdena.

Exempeltexter som är baserade på aktiebolagslagen

Med Sopimustieto-tjänsten kan du på 5–10 minuter upprätta ett högkvalitativt och giltigt mötesprotokoll. Det finns modellklausuler för dussintals olika beslutssituationer, som till exempel behandling av bokslut, lån och aktieemissioner. Vår protokollmodell tar hänsyn till lagstiftningens begränsningar för ett aktiebolags verksamhet. Å andra sidan kan du fritt redigera innehållet i protokollet i enlighet med dina egna behov.

Sopimustieto-tjänsten har modelltexter för mer än 40 olika beslutstyper

Bolagsledning

 • Utnämning av verkställande direktör
 • Verkställande direktörens arvode
 • Beviljande eller återkallande av prokura
 • Val av styrelseordförande
 • Förslag om styrelseledamöternas arvoden*
 • Förslag om antalet styrelseledamöter*
 • Förslag om styrelseledamöterna*

Bokslut och ekonomi

 • Behandling och godkännande av bokslut
 • Ändring av avskrivningsplan i bokföringen
 • Budgetfrågor
 • Fastställande av avskrivningar och nedskrivningar
 • Förslag om utnämning av revisor*
 • Förslag om revisorns arvode*

Viktiga affärsbeslut

 • Stora investeringar
 • Betydande personalförändringar
 • Uppdatering av strategin

Utbetalning av medel

 • Förslag om åtgärder angående vinst eller förlust (användning av den vinst som balansräkningen utvisar, som ska beslutas på den ordinarie bolagsstämman)*
 • Förslag om återbetalning av kapital från fonden för inbetalt fritt eget kapital (alternativt ett direkt beslut om återbetalning av kapital, om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta)*

Finansiering

 • Öppnande av bankkonto i bolagets namn
 • Låntagande eller upprättande av bankgaranti
 • Upprättande eller ökning av kredit- eller finansieringslimit
 • Mottagande av investering i fonden för inbetalt fritt eget kapital

Aktieemission

 • Förslag om aktieemission (inklusive riktade aktieemissioner, avgiftsbelagda eller avgiftsfria)*
 • Direkt beslut om aktieemission, om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta
 • Förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission (”emissionsbemyndigande”)*

Optionsrätter till aktier

 • Förslag om utfärdande av optionsrätter*
 • Direkt beslut om beviljande av optioner, om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta
 • Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om beviljande av optioner (”optionsbemyndigande”)*

Förvärv av egna aktier

 • Förslag om förvärv av egna aktier (kan även vara riktade)*
 • Direkt beslut om förvärv av egna aktier, om bolagsstämman har gett bemyndigande för förvärvet
 • Förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier*

Annat beslutsfattande

 • Förslag om ändring av bolagsordningen*
 • Förslag om likvidation*
 • Kallelse till bolagsstämma

*Styrelsens förslag till bolagsstämman som i princip fattar det slutgiltiga beslutet

Dra nytta av möjligheterna till genvägar

Sopimustieto-tjänstens effektivitet bygger på att du i bästa fall kan skapa ett protokoll med bara några musklick. Våra noggrant utvecklade modellvillkor anpassas till din situation. Det är alltså inte ett traditionellt enskilt underlag eller blankettunderlag, utan modern teknologi som innehåller tusentals olika villkor och modellinnehåll.

Vem ska skriva under protokollet?

Protokollet för styrelsemötet ska undertecknas av mötesordföranden och, om styrelsen består av flera ledamöter, av minst en av styrelsen därtill utsedd ledamot.

Laadi asiakirja