Osakassopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Osakassopimus asettaa säännöt yhtiön omistukselle ja päätöksenteolle. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Osakassopimus täydentää osakeyhtiölakia

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa asetetaan pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja päätöksentekoon. Sopimus sisältää tyypillisesti ehtoja esimerkiksi yhtiön hallintotavasta, osakkaiden työskentelyvelvoitteista yhtiössä sekä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan myydä yhtiön osakkeet tietyssä tilanteessa.

Jokaisella usean osakkaan yhtiöllä tulisi olla osakassopimus

Osakassopimus tulisi tehdä heti yhtiötä perustettaessa tai ainakin alkutaipaleella. Sopimuksen tekeminen on suositeltavaa hyvissä ajoin, koska se sitouttaa osakkaat yhteisiin tavoitteisiin yhtiössä.

Monesti osakassopimus neuvotellaan uusiksi suurissa muutostilanteissa, kuten merkittävän uuden osakkeenomistajan myötä.


--------------------

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägare som fastställer spelreglerna för ägandet och förvaltningen av ett bolag.

I ett aktieägaravtal avtalas om ägarskap och förvaltning av bolaget

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägare som fastställer spelreglerna för ägande och förvaltning av bolaget. Avtalet omfattar typiskt villkor för till exempel bolagets styrning, aktieägarnas skyldigheter att arbeta i bolaget samt deras rättigheter och skyldigheter att sälja bolagets aktier i en viss situation.

När är det klokt att ingå ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal bör ingås så snart bolaget är etablerat eller åtminstone i ett tidigt skede. Det är tillrådligt att ingå avtalet i god tid, eftersom det förbinder aktieägarna till gemensamma mål i företaget.

Ofta omförhandlas aktieägaravtalet vid stora förändringar, till exempel i händelse av en betydande ny aktieägare.

Vad kan konsekvenserna bli om man inte upprättar ett aktieägaravtal?

Aktiebolag regleras i aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen skapar ett bra ramverk för ledning och förvaltning av ett bolag, ofta också för ägande. Den tar dock – av naturliga skäl – inte hänsyn till bolagens och finansiärernas individuella behov, varmed ett aktieägaravtal är den bästa lösningen.

I praktiken begränsar aktieägaravtalet alltid aktieägarnas friheter, som lagen annars skulle ge. I gengäld skapar begränsningarna trygghet för dem som har investerat i företaget. Det är ofta motiverat att till exempel se till att bolagets nyckelpersoner och betydande aktieägare inte kan säga upp sitt arbetsavtal utan att förlora aktier. Många företag vilar på ett engagerat och kompetent team, och hela korthuset kan kollapsa om viktiga personer försvinner.

Underlåtenhet att upprätta ett aktieägaravtal har i det verkliga livet lett till misslyckade förvärv, aktieägare som förlorat intresset och andra tvister i samband med bolagsutvecklingen.

Hur gör jag enklast ett aktieägaravtal?

Med Sopimustieto-tjänsten skapar, undertecknar och arkiverar du alla ditt företags kontrakt. Sopimustietos aktieägaravtalsmodell har utvecklats av experter och dess modellvillkor täcker behoven hos nästan alla små och medelstora företag. Du kan lägga till lämpliga modellvillkor i ditt avtal med några musklick – villkoren anpassas efter dina svar på frågor om ditt bolags situation.

Sopimustieto ger dig råd om följderna av villkoren som fastställs och om terminologin som används i avtalet.

Vår aktieägaravtalsmodell är alltså inte ett enskilt underlag eller blankettunderlag, utan det rör sig om smart teknologi som omfattar innehåll för tusentals olika underlag.

Vilket innehåll finns i Sopimustietos aktieägaravtalsmodell?

Sopimustietos anpassningsbara underlag för aktieägaravtalsmodell innehåller de modellvillkor som våra jurister har fastställt inom bland annat följande områden:

 • Bolagsstämmans verksamhet
 • Styrelsens verksamhet
 • Begränsning av utdelningar
 • Överlåtelse av aktier
 • Aktieägares skyldighet att arbeta
 • Aktiers pris vid överlåtelse
 • Tystnadsplikt
 • Konkurrens- och rekryteringsförbud
 • Överlåtelse av immateriella rättigheter
 • Avtalets giltighet
 • Avtalsbrott och avtalsvite
 • Lösning av tvister
 • Den lag som är tillämplig på avtalet

Du kan ändra våra modellvillkor eller lägga till ditt eget innehåll i enlighet med ditt bolags behov.

Vad är skyldigheten att sälja? Hur skyddar det majoritetens intressen?

En typisk modell för den så kallade skyldigheten att sälja är att när aktieägare som äger ett majoritetsinnehav (mer än 50 % av aktierna) vill sälja sina aktier till en tredje part, måste även andra ägare vara beredda att sälja sina aktier till samma köpare. Vid köp av företag är önskemålet ofta att det inte ska finnas minoritetsägare. I sonderingsfasen av ett företagsköp är det en stor fördel om det omedelbart kan visas att köparen, om denne så önskar, kan erhålla företaget en minoritet och att ingen kan ställa till med besvär. I och med skyldigheten att sälja avviker man för att skydda majoritetens intresse från principen om att alla kan göra vad de vill med sina aktier.

Köpevillkoren ska vara lika för alla, vilket innebär att en minoritet inte kan förtryckas genom till exempel sämre betalningsvillkor.

Kan aktieägare åläggas en skyldighet att arbeta för bolaget?

Ja, det är möjligt. Det är vanligt att man i aktieägaravtal försöker begränsa aktieägares avgång från bolagets tjänst, eftersom många företags värde till stor del bygger på de anställda aktieägarnas personliga kunskaper. Man kan naturligtvis avtala om att endast vissa aktieägare är skyldiga att arbeta.

Ingen kan direkt hindras från att lämna bolaget. Om en anställd aktieägare vill lämna bolaget kommer denne som en typisk påföljd dock att behöva överföra alla eller delar av de aktier denne äger, vanligtvis dessutom till ett visst underpris. Om aktierna har ett värde, kommer varje aktieägare åtminstone att allvarligt överväga om han eller hon verkligen vill lämna bolaget. Det är viktigt att tillräckligt tydligt fastställa i aktieägaravtalet när aktierna måste överlåtas och till vilket pris. I allmänhet måste aktierna i sådana situationer överlåtas till antingen bolaget eller till andra aktieägare.

Kan vinstutdelningen begränsas med ett aktieägaravtal?

Ja, vinstutdelningar begränsas ofta med ett aktieägaravtal, särskilt om externa finansiärer är inblandade. Syftet med att införa begränsningar av vinstutdelningar är vanligtvis att säkerställa att vinsterna och de medel som investerats i företaget används för affärsutveckling och inte delas ut till aktieägarna.

Kom ihåg ett ordentligt avtalsvite

Ett avtalsvite är nödvändigt för att stärka aktieägaravtalets bindande effekt. Det är tillrådligt att avtala om ett sådant, eftersom vite i princip alltid ska betalas vid eventuella avtalsbrott.

Avtalsvitets betydelse är störst när det gäller skyldigheter som förbjuder något och i fall där det kan vara svårt att visa på skador som följer på överträdelser av skyldigheterna i fråga. Avtalsvitets avskräckande effekt är till exempel viktig när det gäller att säkerställa hemlighållande av bolagets företagshemligheter. (I Sopimustieto-tjänsten ingår utöver ett modellvillkor för avtalsvite, även ett för sekretess – du kommer väl också ihåg att lägga till ett sekretessvillkor i ditt avtal.)

Det lönar sig att fastställa ett tillräckligt stort vite så att alla parter säkert har ett incitament att följa avtalet.

Laadi asiakirja