Esisopimus (englanniksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Esisopimus sitoo osapuolia siinä missä muutkin sopimukset, mutta asettaa tietyt ennakkoehdot varsinaisen pääsopimuksen toteutumiselle. Tämä sopimusmalli on englanniksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Esisopimus on sitova sopimus, mutta sopimuksen toteutuminen edellyttää tiettyjen ennakkoehtojen täyttymistä

Mahdollistaa sitovan sopimuksen epävarmassa tilanteessa: Esisopimus on käyttökelpoinen tilanteessa, jossa osapuolet haluavat tehdä sopimuksen, mutta tilanteeseen liittyy jokin epävarmuus. Epävarmuus voi liittyä osapuolten keskinäiseen luottamukseen (esim. myytävän tuotteen kunto, toimitusvarmuus) tai täysin ulkoisiin tekijöihin (esim. viranomaislupa, rahoitus). Ratkaisuna on esisopimus: se takaa lopullisen sopimuksen toteutuvan, jos epävarmuus poistuu sovitulla tavalla. Näin lopullista sopimusta voidaan alkaa jo valmistella, ainakin osittain.

Esimerkki (tavaratilaus): Teollisuusalan yritys on kiinnostunut tilaamaan suuren erän aineita ja muita välituotteita uudelta toimittajalta. Toimittaja vaikuttaa lupaavalta, mutta se on vielä pieni ja valmistaa tuotteensa kilpailijoistaan poikkeavalla tekniikalla. Tilaaja sitoutuu sopimukseen sillä ehdolla, että toimittaja lähettää ensin pienen koe-erän ja tilaaja voi todeta tuotteiden täyttävän kaikki ennalta sovitut laatukriteerit.

Esisopimuksesta tulisi nähdä suora jatkumo pääsopimukseen – sanoita sopimus tarkasti

Esisopimuksessa kannattaa ilmaista mahdollisimman tarkasti tulevan pääsopimuksen sisältö ja ne ehdot, joiden täyttyessä pääsopimus tehdään. Esisopimuksen tulisi olla niin täsmällinen, että se ei jätä käytännössä minkäänlaista harkinnanvaraa lopullisen sopimuksen ehtoihin. Tällöin esisopimuksen voi ajatella eräänlaiseksi automaatiolla toimivaksi sopimuskokonaisuudeksi: jos sovitut ennakkoehdot täyttyvät, muuntuu esisopimus sellaisenaan pääsopimukseksi.

Näin laadit sopimuksesi helpoiten

Sopimustiedon palvelussa luot juuri omaan tilanteeseesi sopivan esisopimuksen. Sopimusmallimme sisältävät juristien laatimat malliehdot, joista voit valita omaan sopimukseesi sopivat.

Tämä esisopimuksen malli on englanniksi ja soveltuu tavarakauppaan. Palvelussa on erikseen seuraavat sopimusmallit, joilla voit muotoilla esisopimuksen tiettyihin erityistilanteisiin:

  • Kiinteistön kauppaa koskeva esisopimus
  • Kauppakirja, osakkeet (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
  • Kauppakirja, liiketoiminta (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
  • Projektisopimus (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

--------------------

Preliminary agreement

A preliminary agreement is a binding agreement, but the fulfillment of the agreement requires the fulfillment of certain conditions precedent

Suits uncertainty: A preliminary agreement is useful in a situation where the parties want to enter into a contract but there is some uncertainty associated with the situation. Uncertainty may be related to mutual trust between the parties (e.g. condition of the product to be sold, security of supply) or to completely external factors (e.g. official permit, financing). The solution is a preliminary agreement: it guarantees that the final agreement will be fulfilled if the uncertainty is resolved as agreed. In this way, the final agreement can be prepared, at least in part.

Example (order of goods): An industrial company is interested in ordering a large batch of substances and other intermediates from a new supplier. The supplier seems promising, but it is still small and manufactures its products with a different technology from its competitors. The customer agrees to the contract on the condition that the supplier first sends a small test lot and the customer can find that the products meet all the pre-agreed quality criteria.

The preliminary agreement should be directly connected to the main contract – set out all the necessary terms unambiguously

The preliminary agreement should state as precisely as possible the content of the future main contract and the conditions under which the main contract will be concluded. The contract should be so precise that it leaves virtually no discretion in the terms of the final agreement. In this case, the preliminary agreement, in a way, turns automatically into the main contract if the agreed conditions precedent are met.

How this automatic contract template works

This contract template includes model terms designed by lawyers, terms from which you can choose the ones that suit your own contract. This specific template is designed for transactions involving movable property. Please note that Sopimustieto service has the following separate contract templates with which you can draw up preliminary agreements for certain other situations:

  • Kauppakirja, osakkeet (englanniksi) = share purchase agreement
  • Kauppakirja, liiketoiminta (englanniksi) = asset purchase agreement
  • Projektisopimus (englanniksi) = project agreement
Laadi asiakirja