Jälleenmyyntisopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Jälleenmyyntisopimuksella tuotteiden valmistaja tai valmistuttaja sitoutuu myymään tuotteitaan jälleenmyyjälle, joka taas myy ne edelleen loppuasiakkaille. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Sopimustiedon jälleenmyyntisopimuksen malli sisältää yritysjuridiikan asiantuntijoiden suunnittelemat sisällöt muun muassa näihin kohtiin:

 • Sopimustuotteiden ja sopimusalueen määrittely
 • Jälleenmyyjän aseman määrittely
 • Hinnasto ja maksuehdot
 • Tilaus- ja toimitusehdot
 • Jälleenmyyntihinnat
 • Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 • Alihankkijoiden käyttäminen
 • Immateriaalioikeudet (esim. tavaramerkit ja tekijänoikeudet)
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Kilpailukielto
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. välimiesmenettely tai yleinen tuomioistuinmenettely)
 • Sovellettava laki (Suomen vai jonkun muun valtion)

Voit käyttää malliehtojamme sellaisinaan, muokata niitä tai kirjoittaa omia ehtojasi. Sisältöjen ohessa on myös kattava määrä neuvontaa eri kohtien merkityksestä.


--------------------

Återförsäljningsavtal

Med ett återförsäljningsavtal förbinder sig produkternas tillverkare eller uppdragsgivare att sälja sina produkter till återförsäljaren, som säljer dem vidare till slutkunderna. Det lönar sig att skriftligen ingå ett återförsäljningsavtal för att undvika oklarheter i efterhand.

Ett återförsäljningsavtal eller ett handelsrepresentationsavtal?

Samma användningssyfte: Syftet med både återförsäljningsavtal och handelsrepresentationsavtal är att främja marknadsföringen och försäljningen av tillverkarens produkter. Båda avtalstyperna kan användas som en del av företagets internationalisering. Trots att de används i samma syfte, har återförsäljningsavtalet och handelsrepresentationsavtalet avsevärda skillnader.

Verksamhetens oberoende: Återförsäljaren agerar för egen räkning genom att först köpa produkterna från tillverkaren och sedan sälja dem vidare till slutkunderna. Återförsäljaren blir part i de försäljningsavtal den ingår och åtar sig risken om exempelvis slutkunderna är insolventa. Däremot agerar handelsrepresentanten för huvudmannens räkning och tar upp anbud om produkter till honom eller henne, vilka huvudmannen antingen godkänner eller avslår. Ibland har handelsrepresentanten även befogenheten att sluta handelsavtal på huvudmannens vägnar. Med andra ord förmedlar handelsrepresentanten avtal mellan huvudmannen och kunderna och blir själv inte part i avtalen som ingås.

Det är förnuftigt att ingå ett återförsäljningsavtal när man vill att återförsäljaren säljer produkterna självständigt och på egen risk. Om syftet däremot är att behålla en striktare kontroll över marknadsföring och försäljning av produkter är handelsrepresentationsavtalet ett bättre alternativ. I Sopimustieto-tjänsten ingår en separat handelsrepresentationsavtalsmall.

Genom ett skriftligt avtal undviker du tvister och oklarheter

Skriftligt format lönar sig: Ett återförsäljningsavtal bör alltid ingås skriftligt – på så sätt undviker man många oklarheter och tvister. Båda parterna kan kolla upp i avtalet vad som överenskommits. En stor del av avtalstvisterna beror inte på oärlighet hos någondera part, utan att parternas uppfattningar om avtalets innehåll avvikit från varandra från första början. Ett skriftligt avtal skyddar alltså inte bara mot oärlighet, men också mot uppriktiga missförstånd.

Ange alla villkor: Det är förnuftigt att ange alla de centrala villkoren för återförsäljning i avtalet. Det som inte har avtalats, regleras av branschens praxis och allmänna avtalsrättsliga principer. De lämpar sig inte nödvändigtvis bäst för parternas individuella behov, av vilken anledning ett detaljerat avtal rekommenderas.

Modellavtalsvillkor som utarbetats av jurister för hundratals olika situationer

Sopimustieto-tjänstens modell för återförsäljningsavtal innehåller modellavtalsvillkor som grundar sig på etablerad avtalspraxis för bland annat följande punkter:

 • Definition av avtalsprodukter och avtalsområdet
 • Definition av återförsäljarens ställning
 • Prislista och betalningsvillkor
 • Beställnings- och leveransvillkor
 • Återförsäljningspriser
 • Avtalets giltighet och upphörande
 • Användning av underleverantörer
 • Immateriella rättigheter (t.ex. varumärken och upphovsrätt)
 • Sekretess gällande företagshemligheter
 • Konkurrensförbud
 • Konsekvenserna av avtalsbrott (t.ex. avtalsvite)
 • Lösning av eventuella tvister (t.ex. skiljeförfarande eller allmänt domstolsförfarande)
 • Tillämplig lag (Finlands eller något annat lands)

Om du inte vill utnyttja våra modellvillkor kan du också själv formulera innehållet fritt.

Laadi asiakirja