Hallituksen päätös kokousta pitämättä (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Osakeyhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä varsinaista kokousta pitämättä, mutta päätökset on dokumentoitava kuten kokouksissa. Tämän päätösasiakirjan mallitekstit ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Laadukas dokumentointi suojaa hallitusta

Ilman kokousta tehty hallituksen päätös on kirjattava, numeroitava, allekirjoitettava ja säilytettävä kuten hallituksen kokouksen pöytäkirja. Velvoite perustuu lakiin, joskin ennen kaikkea ratkaisee dokumentaation sisältö: hyvin laadittu dokumentaatio voi esimerkiksi todistaa hallituksen syyttömäksi yhtiölle aiheutuneisiin vahinkoihin, jos liiketoiminnassa tapahtuu sellaisia – näyttötaakka huolellisuudesta on hallituksella itsellään.

Yli 40 erilaista päätöstyyppiä

Tämä asiakirjamalli sisältää mallisisällöt yli 40 erilaiseen päätöstilanteeseen:

Yhtiön johto

⁃ Toimitusjohtajan valitseminen
⁃ Prokuran antaminen tai peruuttaminen
⁃ Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
⁃ Esitys hallituksen jäsenten palkkioista*
⁃ Esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä*
⁃ Esitys hallituksen jäsenistä*

Tilinpäätös

⁃ Tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen
⁃ Poistosuunnitelman muuttaminen kirjanpidossa
⁃ Esitys tilintarkastajaksi*
⁃ Esitys tilintarkastajan palkkiosta*

Varojenjako

⁃ Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi (taseen osoittaman voiton käyttäminen, mistä tulee päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa)*
⁃ Esitys pääoman palauttamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta (vaihtoehtoisesti suora päätös varojen palauttamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen)*

Rahoitus

⁃ Pankkitilin avaaminen yhtiön nimiin
⁃ Lainan tai pankkitakauksen ottaminen
⁃ Luotto- tai rahoituslimiitin ottaminen tai sellaisen korotus
⁃ Sijoituksen vastaanottaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahastoon)

Osakeanti

⁃ Esitys osakeannista (myös suunnatut osakeannit, maksulliset tai maksuttomat)*
⁃ Suora päätös osakeannista, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
⁃ Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)*

Optio-oikeudet osakkeisiin

⁃ Esitys optio-oikeuksien antamisesta*
⁃ Suora päätös optioiden antamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
⁃ Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään optioiden antamisesta (“optiovaltuutus”)*

Omien osakkeiden hankkiminen

⁃ Esitys omien osakkeiden hankkimisesta (voi olla myös suunnattu)*
⁃ Suora päätös omien osakkeiden hankkimisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hankintaan
⁃ Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta*

Muu päätöksenteko

⁃ Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta*
⁃ Yhtiökokouksen koollekutsuminen

*Esitys yhtiökokoukselle, jolle päätös lähtökohtaisesti kuuluu


--------------------

Styrelsens beslut utan att sammanträda

Ett aktiebolags styrelse kan fatta beslut också utan att hålla ett ordinarie sammanträde. Ett styrelsebeslut som fattats utan sammanträde måste dock dokumenteras och förvaras som sedvanliga mötesprotokoll.

Styrelsens beslutsfattande kräver inte ett sammanträde

Ett aktiebolags styrelse kan fatta beslut också utan att hålla ett ordinarie sammanträde. Varje styrelseledamot måste i möjligaste mån ges möjlighet att delta i beslutsfattandet – annars får inga beslut fattas.

Också ett beslut utan sammanträde måste dokumenteras

Ett styrelsebeslut som fattats utan sammanträde ska registreras, numreras, undertecknas och förvaras på samma sätt som ett styrelsemötesprotokoll. Denna skyldighet är lagstadgad, men dokumentation som håller hög kvalitet ger också ett professionellt intryck av hur företaget styrs, till exempel i investeringsförhandlingar.

Beslutsfattandet måste grunda sig på aktiebolagslagen

Vi erbjuder modellklausuler för dussintals olika beslutssituationer, som till exempel behandling av bokslut, lån och prokurarelaterade ärenden. Modellinnehållet som utarbetats av våra experter på bolagsrätt bygger på aktiebolagslagen. Å andra sidan kan du fritt redigera innehållet i beslutsdokument i enlighet med dina egna behov.

Sopimustieto-tjänsten erbjuder modellinnehåll för mer än 40 olika beslutstyper

Exempel på beslutstyperna det finns att välja mellan:

Bolagsledning

⁃ Utnämning av verkställande direktör
⁃ Beviljande eller återkallande av prokura
⁃ Val av styrelseordförande
⁃ Förslag om styrelseledamöternas arvoden*
⁃ Förslag om antalet styrelseledamöter*
⁃ Förslag om styrelseledamöterna*

Bokslut

⁃ Behandling och godkännande av bokslut
⁃ Ändring av avskrivningsplan i bokföringen
⁃ Förslag om utnämning av revisor*
⁃ Förslag om revisorns arvode*

Utbetalning av medel

⁃ Förslag om åtgärder rörande vinst eller förlust (användning av den vinst som balansräkningen utvisar, som ska beslutas på den ordinarie bolagsstämman)*
⁃ Förslag om återbetalning av kapital från fonden för inbetalt fritt eget kapital (alternativt ett direkt beslut om återbetalning av kapital, om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta)*

Finansiering

⁃ Öppnande av bankkonto i bolagets namn
⁃ Låntagande eller upprättande av bankgaranti
⁃ Upprättande eller ökning av kredit- eller finansieringslimit
⁃ Mottagande av investering i fonden för inbetalt fritt eget kapital

Aktieemission

⁃ Förslag om aktieemission (inklusive riktade aktieemissioner, avgiftsbelagda eller avgiftsfria)*
⁃ Direkt beslut om aktieemission, om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta
⁃ Förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission (”emissionsbemyndigande”)*

Optionsrätter till aktier

⁃ Förslag om utfärdande av optionsrätter*
⁃ Direkt beslut om beviljande av optioner, om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta
⁃ Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om beviljande av optioner (”optionsbemyndigande”)*

Förvärv av egna aktier

⁃ Förslag om förvärv av egna aktier (kan även vara riktade)*
⁃ Direkt beslut om förvärv av egna aktier, om bolagsstämman har gett bemyndigande för förvärvet
⁃ Förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier*

Annat beslutsfattande

⁃ Förslag om ändring av bolagsordningen*
⁃ Kallelse till bolagsstämma

*Förslag till bolagsstämman som i princip fattar beslutet

Hur upprättar jag beslutsdokumentet i Sopimustieto-tjänsten?

  1. Välj villkor från listan med modellvillkor i enlighet med vad det är styrelsen ska besluta om (t.ex. utfärdande av prokura)
  2. Tjänsten ställer följdfrågor från punkt till punkt och automatiseringen formaterar texten i dokumentet baserat på svaren (information om prokuristen och reglerna för utövande av bemyndigandet)
  3. Tjänsten ger vid de olika punkterna råd, baserade på lagen, om vad du bör ta hänsyn till i utformandet av dokumentet
  4. När ditt dokument är färdigt kan de parter du valt underteckna det elektroniskt på telefonen eller datorn
  5. Ditt dokument arkiveras automatiskt i företagets Kontraktskonto, som du enkelt kommer åt senare på din dator eller telefon
Laadi asiakirja