Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä salassapitosopimus sopii tilanteeseen, jossa vain toinen sopijapuoli luovuttaa liikesalaisuuksiaan. Asiakirjamalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Salassapitosopimuksella suojaat yrityssalaisuutesi

Salassapitosopimuksen (engl. “non-disclosure agreement” eli NDA) tehtävä on suojata yrityksesi arvokkaita liikesalaisuuksia. Tällaisia salaisuuksia voivat olla esimerkiksi tuotekehitystiedot, liikeideat, yhteistyökumppanien tiedot, talousluvut ja strategia. Jos siis olet ryhtymässä ulkopuolisen kanssa yhteistyöhön, johon kuuluu tällaisten tietoja paljastamista, suosittelemme salassapitosopimuksen laatimista.

Malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Salassapitosopimuksen mallimme sisältää valmiit sisällöt muun muassa seuraaviin teemoihin:

 • Luottamuksellisen tiedon määrittely
 • Esimerkkejä luottamuksellisena pidettävästä tiedosta
 • Velvoitteet, joihin tiedon vastaanottajan on tiedon suojelemiseksi ryhdyttävä
 • Salassapidon kesto
 • Viranomaismääräysten merkitys (saako tietoa luovuttaa viranomaisille)
 • Sopimussakko
 • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit)
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. missä tuomioistuimessa sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan)
 • Sovellettava laki (jos jommallakummalla osapuolella on selkeä liittymäpinta ulkomaille)

Voit lisätä omia sisältöjä ja muokata mallisisältöjämme vapaasti tarpeittesi mukaan.

Suojaako tämä sopimus molempien osapuolten liikesalaisuuksia?

Tämä sopimusmalli soveltuu tilanteisiin, joissa ainoastaan osa sopijapuolista saa luottamuksellisuuden suojan liikesalaisuuksilleen. Kysymys on siis yksipuolisesta NDA:sta. Molemminpuolista tietojen luovutusta varten on Sopimuskoneessa erikseen oma mallinsa.


--------------------

Sekretessavtal (NDA), ensidigt bindande

Sekretessavtalets (på engelska "non-disclosure agreement", dvs. NDA) syfte är att skydda ditt företags värdefulla affärshemligheter. Denna modell är lämplig för situationer där endast en del av avtalsparterna är bundna av sekretess.

Ett sekretessavtal skyddar dina affärshemligheter

Sekretessavtalets (på engelska "non-disclosure agreement", dvs. NDA) syfte är att skydda ditt företags värdefulla affärshemligheter. Affärshemligheter kan också kallas yrkeshemligheter eller företagshemligheter. Affärshemligheter är till exempel produktutvecklingsdata, affärsidéer, information om affärspartners, finansiella siffror och strategi.

Gemensamt för alla affärshemligheter är att de kan vara mycket skadliga för ditt företag om en konkurrent eller kund känner till dem.

När lönar det sig att upprätta ett sekretessavtal?

En professionell aktör upprättar alltid en NDA när han eller hon överlåter känslig information om sin affärsverksamhet, exempelvis till en anställd, en konsult eller en underleverantör. Avtalet ingås också rutinmässigt vid inledande av förhandlingar om företagsförvärv och samarbetsprojekt.

Lagens skydd ofta otillräckligt

Lagen skyddar vissa affärshemligheter även utan sekretessavtal, men skyddet är begränsat och i många fall oklart. Därför är ett separat skriftligt sekretessavtal av största vikt.

Kom alltid överens om ett avtalsvite

I praktiken ska tystnadsplikten alltid förstärkas genom ett avtalsvite. Skador som orsakats av avtalsbrott måste ersättas till den andra parten även utan böter, åtminstone i teorin. Skador som orsakats av sekretessbrott är dock ofta svåra att bevisa och mäta i pengar. Vid sådana problem är ett avtalsvite till hjälp: i regel ska det betalas även om skadorna inte går att bevisa.

Hur upprättar jag enklast ett sekretessavtal?

Med Sopimustieto upprättar du ett sekretessavtal av hög kvalitet för ditt företags alla behov – oavsett om det rör sig om ett anställningsförhållande, företagsförvärv, samarbete mellan företag, företagsbesök eller vad som helst. Sopimustietos sekretessavtal med förvalda villkor är redo för underteckning på 2–3 minuter.

I bästa fall kan du upprätta ett avtal som är redo för underteckning med bara några musklick: våra noga utarbetade modellvillkor anpassar sig efter din situation. Det är alltså inte fråga om ett traditionellt enskilt underlag eller blankettmall, utan modern teknologi som innehåller tusentals olika modellvillkor och modellinnehåll.

Modellvillkor för hundratals olika situationer

Vi erbjuder modellvillkor som baserar sig på etablerad avtalspraxis för bland annat följande teman:

 • Definition av konfidentiell information
 • Exempel på konfidentiell information
 • Skyldigheter som mottagaren ska åta sig för att skydda informationen
 • Sekretessens varaktighet
 • Betydelse av myndighetsföreskrifter (kan information lämnas ut till myndigheterna)
 • Avtalsvite
 • Immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, patent, varumärken)
 • Lösning av tvister (t.ex. i vilken domstol eventuella tvister som uppstår om avtalet kommer att lösas)
 • Tillämplig lag (om någondera part har en tydlig koppling till utlandet)

Du kan lägga till egna innehåll och redigera våra modellvillkor fritt efter dina behov.

Skyddar detta avtal båda parters affärshemligheter?

Denna avtalsmodell lämpar sig för situationer, där endast en del av avtalsparterna får ett sekretesskydd för sina affärshemligheter. Det är alltså fråga om ett ensidigt NDA. Sopimustieto har en separat modell för ömsesidig överlåtelse av information.

Laadi asiakirja