Konkurssi

Konkurssi on tilanne, jossa tuomioistuin toteaa, että velallinen (yhteisö tai henkilö) ei kykene maksamaan velkojaan takaisin. Konkurssimenettelyn tavoite on jakaa velallisen rahaksi muutetusta omaisuudesta velkojille jako-osuutta heidän saataviensa suhteessa. Tuomioistuin määrää konkurssipesälle pesänhoitajan, joka huolehtii konkurssipesän hallinnosta.

Saatavan valvonta

Konkurssisaatava tarkoittaa saatavaa, joka on syntynyt ennen konkurssin alkamista. Konkurssisaatavien valvonta tarkoittaa sitä, että velkoja ilmoittaa saatavansa kirjallisesti pesänhoitajalle ja näin ollen ”valvoo” saatavansa konkurssipesästä. Velkojan tulee valvoa saatavansa saadakseen sille jako-osuuden velallisen omaisuudesta.

Valvonta tehtävä valvontapäivään mennessä

Valvontakirjelmä on lähetettävä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä, jotta se tulisi otetuksi huomioon jako-osuuksia laskettaessa.

Seuraus velkojan passiivisuudesta

Mikäli velkoja jättäytyy passiiviseksi, eikä valvo saatavaansa konkurssipesän hoitajan ilmoittamaan valvontapäivään mennessä, voi hän jäädä ilman jako-osuutta. Valvontapäivän jälkeen velkoja voi valvoa saatavansa maksua vastaan, joka on aina vähintään 600 euroa.

Kirjelmän laatiminen

Sopimuskoneella laadit valvontakirjelmän vaivattomasti ja lain vaatimassa laajuudessa.