Lomautusilmoitus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Pikavalinnoin laadittava lomautusilmoitus. Ilmoitat tällä asiakirjalla helposti lomautuksen perusteet, toteuttamistavan, alkamisajankohdan sekä lomautuksen keston. Sopimustiedon malli lomautusilmoituksesta on juristien laatima, ja sisältöjä päivitetään lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeytys

Lomauttaminen tarkoittaa työsopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työnantajan aloitteesta. Lomauttaminen voi olla laajuudeltaan joko kokopäiväinen tai osa-aikainen – kestoltaan joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Työntekijä voi ottaa vastaan muuta työtä lomautuksensa aikana. Työntekijältä odotetaan kuitenkin edelleen tiettyä lojaalisuutta lomautuksen tehnyttä työnantajaa kohtaan – liikesalaisuudet on pidettävä luottamuksellisina ja kilpailevalle työnantajalle ei saa lähtökohtaisesti työskennellä.

Lomautusilmoitus annettava kaksi viikkoa etukäteen

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa tulee selvittää:

  • lomautuksen peruste
  • lomautuksen alkamisaika
  • lomautuksen kesto tai arvioitu kesto

Jos lomautusilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Ilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajalle, eli luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle.

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuoksi. Tällainen poissaolon syynä voi olla esimerkiksi perhevapaa, opintovapaa tai asevelvollisuus.

Miten Sopimuskoneen lomautusilmoituksen malli toimii?

Sopimuskoneella laadit pätevän lomautusilmoituksen kaikkiin tilanteisiin vaivattomasti. Malli sisältää juristiemme laatimat valmiit lausekkeet, jotka muuntuvat sen mukaan, miten vastaat Sopimuskoneen kysymyksiin (esim. onko lomautus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen). Kysymyksessä ei ole siis yksittäisen lomautusilmoituksen pohja, vaan älykäs pohja, joka muuntuu valintojesi mukaan.

Voit pyytää työntekijältä tai mahdollisilta todistajilta allekirjoitukset ilmoitukseen Sopimuskoneen sähköisellä allekirjoituksella, jolloin tulostaminen ei ole tarpeellista. Kaikki osapuolet saavat ilmoituksesta automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa.

Lomauttamisen kaksi perustetta

Työntekijän voi lomauttaa kahdella perusteella: 1) on olemassa taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen; tai 2) tarjottavan työn määrä on tilapäisesti vähentynyt.

Taloudelliset ja tuotannolliset syyt

Työnantaja saa harkintansa mukaan joko lomauttaa tai irtisanoa työntekijän, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Olennaisuuden ja pysyvyyden edellytystä arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäedellytyksenä irtisanomiselle ja lomauttamiselle on, että työnantajan ei ole mahdollista tarjota korvaavaa työtä tai koulutusta molempien osapuolten intressit huomioon ottaen.

Tilapäinen työn vähentyminen

Lomautusmahdollisuus on olemassa, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Tilapäiseksi katsotaan lähtökohtaisesti kolmen kuukauden ajanjakso, joskin ajanjakso voi olla tietyin edellytyksin tätä pidempikin. Lisäedellytyksenä lomautukselle tässäkin tilanteessa on, että työnantaja ei voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Erityistapaus: määräaikaiset työntekijät

Määräaikaisia työntekijöitä ei voi edes edellä mainituilla perusteilla pääsääntöisesti lomauttaa. Lomautus on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Työsuhteen päättäminen lomautuksen aikana

Työntekijä on lomautuksen aikana vapaa irtisanomaan työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa.

Jos irtisanominen tulee ajankohtaiseksi, Sopimuskone sisältää erilliset irtisanomisilmoituksen mallit.

Lomauttamiseen liittyviä muita velvollisuuksia

1 | Työnantajan on annettava lomautuksesta ennakkoselvitys työntekijöille viipymättä sen jälkeen, kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitys sisältää muun muassa arvion lomautuksen alkamisajankohdasta ja kestosta. Selvityksen tavoite on varmistaa, että työntekijä saa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedon tulevasta lomautuksesta.

2 | Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Todistus tarvitaan muun muassa työttömyyspäivärahan hakemista varten.

3 | Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Sopimuskone sisältää asiakirjamallit myös kaikkiin edellä mainittuihin tilanteisiin.

Laadi asiakirja