Kauppakirja, liiketoiminta (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä asiakirjamalli sisältää mallisisällöt liiketoimintakauppaan. Sisällöt ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Liiketoimintakaupassa myydään nippu varallisuuseriä

Liiketoiminnan kaupassa myydään yrityksen liiketoiminta tai osa siitä. Liiketoimintakauppaa nimitetään myös substanssikaupaksi. Se on varsin osuva nimitys, koska kaupan kohteena ovat liiketoiminnan erilliset omaisuuserät, kuten tavarat, sopimukset ja tavaramerkit – siis liiketoiminnan ”ainekset”. Liiketoimintakauppa eroaa siten osakekaupasta, jossa kaupan kohteena on omistusoikeus kokonaiseen yritykseen.

Mitä liiketoimintakaupan ja osakekaupan eroja on syytä ottaa erityisesti huomioon?

Liiketoimintakauppa on monelta osin ostajalle vähäriskisempi kuin osakekauppa, koska kaupan mukana ei siirry mitään muuta kuin kauppakirjassa määritelty operatiivinen liiketoiminta nykytilassaan. Jos ostat osakekaupalla kokonaisen yrityksen, yrityksen ”menneisyyden synnit” siirtyvät kaupan mukana. Tällaisia syntejä voivat olla esimerkiksi kaupantekohetkellä tuntemattomat velat taikka vanhoille asiakkaille jälkikäteisesti syntyvät virhevastuut, joista ei ole kaupantekohetkellä edes voinut olla tietoinen.

Määrittele omaisuuserät liiketoimintakaupassa tarkasti

Liiketoiminnan kaupassa tulee kiinnittää osakekauppaa enemmän huomiota siihen, että kaupan kohteena oleva liiketoiminta kaikkine omaisuuserineen määritellään kauppakirjassa riittävän tarkasti. Tämä on tärkeää, koska liiketoiminnan kaupassa ei myydä osakekaupan tapaan könttänä koko yritystä, vaan ainoastaan osapuolten erikseen määrittämät liiketoiminnan varat, velat, oikeudet ja velvoitteet. Jokaista kynää ja lounasseteliä ei ole toki tarpeen erikseen mainita, kunhan eri omaisuuseriin on ylätasolla viitattu.


--------------------

Köpebrev, affärsverksamhet

Vid köp av affärsverksamhet säljer man hela eller en del av affärsverksamheten i ett företag. Köp av affärsverksamhet skiljer sig alltså från ett aktieköp, där föremålet för köpet är äganderätten till ett helt företag – dvs. dess aktier.

Vad är köp av affärsverksamhet? Hur skiljer det sig från ett aktieköp?

Vid köp av affärsverksamhet säljer man hela eller en del av affärsverksamheten i ett företag. Inom skatterätten benämns köp av affärsverksamhet också substansköp. Det är ett mycket träffande namn, eftersom föremålet för köpet är enskilda tillgångar av affärsverksamheten, såsom varor, avtal och varumärken – dvs. affärsverksamhetens ”råvaror”. På så sätt skiljer sig köp av affärsverksamhet från aktieköp, där föremålet för köpet är äganderätten till ett helt företag.

Vilka skillnader i köp av affärsverksamhet och aktieköp bör särskilt beaktas?

I många avseenden är köp av affärsverksamhet mindre riskfyllt för köparen än aktieköp, eftersom ingenting annat överförs vid köpet än den operativa affärsverksamheten som fastställs i köpebrevet, i dess rådande tillstånd. Om du köper ett helt företag genom aktieköp, överförs även företagets ”förgångna synder” med köpet. Sådana synder kan till exempel omfatta skulder som är okända vid tidpunkten för köpet eller ansvar för fel gentemot gamla kunder som uppstår på efterhand, och som man inte ens kunnat vara medveten om vid tidpunkten för köpet.

Till skillnad från ett aktieköp betalar man inte överlåtelseskatt vid köp av affärsverksamhet, om inte egendomen som överlåts omfattar fastigheter eller värdepapper. Ett köp av affärsverksamhet är ofta ett förmånligare sätt för köparen att överta affärsverksamheten.

Fördelen med aktieköp är dess klarhet – föremålet för köpet är lätt att definiera. I köp av affärsverksamhet bör man fästa mycket mer uppmärksamhet vid vad exakt det är som säljs. Med ett kvalitativt köpebrev uppstår det dock sällan oklarheter.

Definiera tillgångarna i detalj vid köp av affärsverksamhet

Vid köp av affärsverksamhet är det viktigare än vid aktieköp att fästa uppmärksamhet vid att affärsverksamheten som är föremål för köpet och alla dess tillgångar definieras tillräckligt noga i köpebrevet. Detta är viktigt, eftersom man vid affärsverksamhetsköp inte säljer företaget i sin helhet, utan endast de tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter som parterna fastställt separat.

Varje penna och lunchsedel behöver naturligtvis inte nämnas enskilt, så länge olika tillgångar nämns mer generellt. Om det inte avses att en viss tillgång ska ingå i köpet som vanligtvis kunde anses höra till affärsverksamheten, bör detta specificeras separat i köpebrevet.

Utöver omsättnings- och anläggningstillgångar bör man till exempel avtala om överföring av personal och kundavtal.

Vad innehåller Sopimustietos modell för köpebrev?

Vår modell för köpebrev för affärsverksamhet innehåller färdiga innehåll för bland annat följande punkter. Modellinnehållen grundar sig på lag och vedertagen avtalspraxis.

 • Definition av föremålet för köpet (t.ex. omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, arbetsavtal)
 • Överlåtelse av ägande- och besittningsrätt (tidpunkt för överlåtelse av affärsverksamheten)
 • Överlåtelse av order- och anbudsstock
 • Kundfordringar och övriga fordringar
 • Skulder och övriga åtaganden
 • Skicket av föremålet för köpet
 • Köpesumma och betalningsvillkor
 • Skatter (mervärdesskatt, överlåtelseskatt)
 • Säljarens försäkringar om föremålet för köpet
 • Säljarens skadeståndsansvar vid eventuella fel
 • Överföring av riskansvar och försäkringarna av egendomen
 • Säljarens konkurrensförbud inom branschen för affärsverksamheten som säljs
 • Sekretess vad gäller affärshemligheter
 • Tillämplig lag (om köpet har internationella kontakter)
 • Lösning av eventuella efterföljande tvister

Du kan lägga till, redigera och ta bort modellvillkor enligt dina behov och också lägga till ditt eget innehåll.

Laadi asiakirja