Toimitusjohtajasopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Toimitusjohtajan tehtävistä säädetään pääpiirteissään osakeyhtiölaissa, mutta toimisuhteen ehdoista kannattaa sopia tarkemmin erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Toimitusjohtaja on toimielin, ei työntekijä

Toimitusjohtajan asemassa on se erikoisuus, että juridisesti toimitusjohtaja on yrityksen toimielin eikä ole näin ollen työsuhteessa yritykseen. Toimitusjohtajan vastuun ja tehtävien tärkein normisto on osakeyhtiölaki – ei työsopimuslaki. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön johtoon, ja hänen vastuunsa on samankaltaista kuin hallituksen jäsenen vastuu.

Toimitusjohtajasopimuksella täydennetään osakeyhtiölakia

Toimitusjohtajasopimuksella ei voida poiketa osakeyhtiölain pakottavasta sääntelystä, kuten hallituksen ja toimitusjohtajan välisistä valtasuhteista. Sopimuksella voidaan kuitenkin täydentää lain sääntelyä, huomioida yrityskohtaisia tarpeita ja luoda molemminpuolista sopimusoikeudellista turvaa siitä, mitä toimisuhteessa saa ja pitää tehdä.

Työtehtävien lisäksi toimitusjohtajasopimuksissa sovitaan tyypillisesti esimerkiksi palkasta ja muista eduista, salassapidosta, kilpailukiellosta ja mahdollisuudesta sivutoimiin.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan

Toimitusjohtajan valitseminen ja hänen palkitsemisestaan päättäminen kuuluu hallitukselle. Valintaa ei voi siirtää tai määrätä muulle toimielimelle, kuten yhtiökokoukselle. Valintaa pidetään monesti hallituksen tärkeimpänä tehtävänä.


--------------------

Direktörsavtal

Företag personifieras ofta i den verkställande direktören, som ansvarar för företagets operativa ledning. Verkställande direktörens arbetsuppgifter och ställning regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, men det lönar sig att i ett separat direktörsavtal komma överens mer i detalj om tjänsteförhållandets villkor.

Genom direktörsavtal kompletteras och specificeras lagen

Med ett direktörsavtal kan man inte avvika från aktiebolagslagens tvingande bestämmelser, såsom maktförhållanden mellan verkställande direktören och styrelsen. Avtalet kan dock komplettera bestämmelserna i lagen, beakta företagsspecifika behov och skapa ett ömsesidigt avtalsrättsligt skydd mot vad man får och ska göra i tjänsteförhållandet. Förutom arbetsuppgifter avtalas vanligtvis om till exempel lön och andra förmåner, sekretess, konkurrensförbud och möjligheten till bisysslor i direktörsavtal.

Den verkställande direktören har allmän behörighet att besluta om den löpande förvaltningen

Enligt aktiebolagslagen sköter verkställande direktören bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och bestämmelser. Detta ansvar kallas för den verkställande direktörens allmänna behörighet.

Det exakta innehållet av den allmänna behörigheten är svårt att definiera på ett uttömmande sätt, och det fastställs från fall till fall. Vanligtvis omfattar allmän behörighet åtminstone affärsverksamhetens allmänna ledning, anställning och avskedande av personal samt relationer till kunder och leverantörer. Den allmänna behörigheten begränsas dock av att den verkställande direktören är skyldig att söka styrelsens bemyndigande för sådana åtgärder som med tanke på omfattningen och typen av bolagets verksamhet är ovanliga och långtgående.

Vid sidan om sin allmänna behörighet svarar verkställande direktören för att bolagets bokföring är lagenlig och att den ekonomiska förvaltningen är organiserad på ett tillförlitligt sätt. Därutöver har verkställande direktören några lagstadgade specialrättigheter och -skyldigheter vad gäller till exempel bokslut och finansieringsarrangemang.

Den verkställande direktören är inte anställd i bolaget

Det speciella med verkställande direktörens ställning är att denne juridiskt sett är ett organ i företaget och härmed inte har ett anställningsförhållande med företaget. Verkställande direktören hör till bolagets ledning och dennes ansvar är liknande som styrelseledamöternas.

Eftersom det inte är fråga om ett anställningsförhållande omfattas direktörsavtalet inte av tvingande arbetslagstiftning. Med andra ord kan man komma överens om till exempel avlöning, semester, konkurrensförbud och uppsägningsvillkor relativt fritt i direktörsavtal. Det lönar sig också att göra detta, eftersom knappt någon lagstiftning vid sidan om omfattande avtalsfrihet tillämpas automatiskt på direktörsavtal. Om parterna vill göra tjänsteförhållandet mer likt ett anställningsförhållande, förhindrar dock inget parterna från att komma överens om att vissa arbetsrättsliga regler också tillämpas på verkställande direktören (t.ex. intjäning av årlig semester).

Styrelsen väljer och avskedar verkställande direktören

Styrelsen är skyldig att välja en verkställande direktör och besluta om dennes avlöning. Valet kan inte överlåtas eller åläggas ett annat organ, såsom bolagsstämman. Valet anses ofta vara styrelsens viktigaste uppgift.

Tekniskt sett behöver det inte finnas en verkställande direktör i ett aktiebolag – det handlar alltså om ett frivilligt organ. Undantag från utgångspunkten för frivillighet kan göras genom att inkludera en skrivning i bolagsordningen som förpliktigar styrelsen att alltid välja en verkställande direktör. En sådan bestämmelse finns i bolagsordningen hos många större företag. Däremot hindrar inte frånvaron av en bestämmelse valet av verkställande direktör, om styrelsen vill välja en sådan.

Styrelsen beslutar också om verkställande direktörens avskedande – styrelsen kan avskeda verkställande direktören när som helst, och inga särskilda grunder förutsätts. I direktörsavtal kan man i mer detalj komma överens om tjänsteförhållandets avslutande, men i praktiken kan bolaget endast bli skadeståndsskyldigt för avtalsbrott. Med andra ord kan avtalet inte begränsa styrelsens behörighet att fatta beslut om avskedande vid den tidpunkt som styrelsen anser bäst.

Mekanismen är densamma om verkställande direktören vill avgå själv. Man kan avgå när som helst, men om det i avtalet överenskommits att man i tjänsteförhållandet ska beakta en viss uppsägningstid kan bristande efterlevnad av denna leda till sanktioner.

Laadi asiakirja