Työsopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Henkilöstö on kulmakivi melkein minkä tahansa yrityksen arvossa – työsopimuksiin tulisi kiinnittää sen mukaisesti huomiota. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Laadukas työsopimus ehkäisee riitoja ja riskejä

Työsopimuksen voi laatia kirjallisesti tai suullisesti. Suullinen sopimus on helposti altis jälkikäteisille erimielisyyksille, ja monesti työnantaja on tällöin heikommassa asemassa. Tee työsopimus siis kirjallisesti.

Tärkeää on luonnollisesti sopia esimerkiksi työajasta ja palkasta. Työnantajan on lisäksi tärkeä muistaa muutama perusehto. Esimerkiksi koeaika, määräaikaisuuden peruste ja salassapito unohtuvat monesti, mikä voi tulla kalliiksi.

Mihin tilanteisiin Sopimuskoneen työsopimusmalli soveltuu?

Työsopimusmallimme taipuu sekä toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikaisiin sopimuksiin, kokopäiväisiin tai osa-aikaisiin. Kyseessä voi olla myös johtajasopimus.

Muutamalla hiirenklikkauksella lisäät sopimukseesi sopivat loma- ja palkkaehdot, koeaikaehdot sekä liikesalaisuuksiasi ja tietotaitoasi suojaavat salassapito- ja kilpailukieltoehdot. Pikavalintojen takana ovat laadukkaat mallisopimuslausekkeemme, jotka pohjautuvat voimassaolevaan työlainsäädäntöön kuten työsopimuslakiin, työaikalakiin ja vuosilomalakiin.


--------------------

Arbetsavtal

Arbetsavtal kan ingås muntligt eller skriftligt. Villkoren i ett arbetsavtal som ingåtts muntligen tolkas emellertid lätt till arbetstagarens fördel, varför den skriftliga formen rekommenderas ur arbetsgivarens synvinkel.

Ett högkvalitativt arbetsavtal minskar riskerna för arbetsgivaren

Arbetsavtal kan ingås skriftligt eller muntligt. Ett muntligt avtal blir lätt föremål för meningsskiljaktigheter i efterhand, och i många fall befinner sig arbetsgivaren i sådana fall i en svagare position. Gör alltså arbetsavtalet skriftligen. Dessutom är det viktigt för arbetsgivaren att komma ihåg några grundläggande villkor. Exempelvis glöms prövotiden, grunder för tidsbegränsning och sekretess ofta bort, vilket kan bli dyrt. Sopimustieto formulerar de viktiga villkoren för dig och ger råd, punkt för punkt, om hur du gör ett högklassigt arbetsavtal.

Hur fungerar Sopimustietos arbetsavtalsmodell?

Med Sopimustieto-tjänsten skapar, undertecknar och arkiverar du alla dina avtal fullständigt digitalt. Med Sopimustietos anpassningsbara arbetsavtalsmodell upprättar du med hjälp av genvägar ett högkvalitativt arbetsavtal för nästan vilken situation som helst. Bakom genvägarna står våra högkvalitativa modellavtalsklausuler, som bygger på gällande arbetslagstiftning, såsom arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen.

Vilken typ av arbetsavtal kan jag upprätta med Sopimustieto?

Sopimustieto lämpar sig för avtal om såväl fast som visstidsanställning, på hel- eller deltid. Det kan också handla ett chefsavtal. Med några musklick lägger du till lämpliga semester- och lönevillkor, prövotidsvillkor samt sekretess- och konkurrensvillkor som skyddar dina affärshemligheter.

Sopimustieto innehåller alltså inte bara ett enda arbetsavtalsunderlag, utan en kombination av en oräknelig mängd underlag. Glöm traditionella formulärmodeller och halvfärdiga utkast, Sopimustieto gör jobbet för dig.

Vad är prövotid? När lönar det sig att avtala om en sådan?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid på upp till sex månader med början från att anställningen inleds. Under prövotiden kan du häva arbetsavtalet med omedelbar verkan utan de sedvanliga uppsägningsgrunderna, som i Finland måste vara rätt vägande. Ur arbetsgivarens synvinkel är prövotiden läglig för att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet. Lägg alltså till Sopimustietos modellvillkor för prövotid om du håller på att anställa en ny arbetstagare och är osäker på hur väl jobbet som planeras kommer att passa honom eller henne.

Jag håller på att upprätta ett tidsbegränsat arbetsavtal. Hur kan tidsbegränsningen motiveras?

Anställningsavtalet gäller tills vidare om det inte har upprättats som tidsbegränsat av ett grundat skäl. Ett tidsbegränsat anställningsavtal som ingåtts på arbetsgivarens initiativ utan grundat skäl ska betraktas som att det gäller tills vidare. Kom därför ihåg att motivera varför anställningsförhållandet upphör när det upphör, om du upprättar ett tidsbegränsat avtal.

Ett rimligt skäl till ett tidsbegränsat anställningsförhållande är till exempel anställningens säsongsbundenhet eller anställandet av en vikarie för en annan arbetstagare. Observera att osäkerhet om arbetets mängd som utgångspunkt inte är ett tillräckligt skäl till tidsbegränsning.

När lönar det sig att avtala om sekretess för affärshemligheter? Hurdant är ett bra sekretessvillkor?

Sekretess är en så grundläggande skydd för arbetsgivaren att det i praktiken alltid lönar sig att avtala om det. Ett bra sekretessvillkor skyddar på ett heltäckande sätt alla dina affärshemligheter, från produktutveckling till strategi och finansiell information. Sekretessvillkoren i vår smarta arbetsavtalsmodell beaktar allt det väsentliga.

Sekretessvillkoret bör förstärkas med ett separat avtalsvite. Vitets effekt baserar sig på att det i huvudsak skall betalas oavsett överträdelsens omfattning. Så om din arbetstagare bryter mot avtalet, behöver du inte bevisa vilken skada som har skett. Affärshemligheter kan vara guld värda, men deras värde är vanligtvis svårt att mäta. Vi rekommenderar alltså att använda vår avtalsvitesklausul.

När lönar det sig att avtala om konkurrensförbud?

Med ett villkor om konkurrensförbud förhindrar du risken att en värdefull arbetstagare rymmer iväg med sitt kunnande och dina kunder för att arbeta hos en konkurrent eller för att starta ett konkurrerande företag. Konkurrensförbudet hjälper liksom sekretessen dig också att skydda dina affärshemligheter. Skillnaden är att lagen kräver vägande skäl för ett konkurrensförbudsavtal. Ansvarig ställning och generös utbildning som arbetsgivaren anordnat motiverar förekomsten av ett avtal, men det beaktas i grunden ur ett helhetsperspektiv. Det lönar sig att sanktionera brott mot konkurrensförbudet med ett avtalsvite, som ska avtalas i förväg. Allt relevant beaktas i vår arbetsavtalsmodells standardinnehåll.

Vad annat viktigt erbjuder Sopimustietos arbetsavtalsmodell?

Sopimustietos anpassningsbara arbetsavtalsmodell erbjuder dig också att använda andra villkor som är viktiga i ett arbetsavtal. Det är till exempel viktigt att avtala tillräckligt detaljerat om lön, arbetstid, övertid, immateriella rättigheter som uppstår i arbetet, distansarbete och årlig semester. Tiotals juridiska experter har varit med och utvecklat Sopimustieto-tjänsten, vilket garanterar våra modellvillkors höga kvalitet. Innehållet uppdateras regelbundet för att motsvara gällande lagstiftning.

Laadi asiakirja