Lomautusilmoitus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Lomautusilmoitus on virallinen ilmoitus, joka sisältää lomautuksen perusteet, toteuttamistavan, alkamisajankohdan sekä lomautuksen (arvioidun) keston. Tämän ilmoitusmallin sisältö on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeytys

Lomauttaminen tarkoittaa työsopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työnantajan aloitteesta. Lomauttaminen voi olla laajuudeltaan joko kokopäiväinen tai osa-aikainen – kestoltaan joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Lomautusilmoitus annettava vähintään kaksi viikkoa etukäteen

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa tulee selvittää:

  • lomautuksen peruste
  • lomautuksen alkamisaika
  • lomautuksen kesto tai arvioitu kesto

Jos lomautusilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Ilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajalle, eli luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle.


--------------------

Meddelande om permittering

Detta är en modell för meddelande om permittering som skapas med hjälp av genvägar. Med detta dokument kan du enkelt meddela grunderna för permitteringen, hur permitteringen kommer att genomföras, när den kommer att inledas och hur länge den kommer att vara. Sopimustietos modell för meddelande om permittering är utarbetat av jurister och innehållet uppdateras i enlighet med lagstiftning och rättspraxis.

Tillfälligt avbrott i arbetet och utbetalning av löner

Med permittering avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts på initiativ av arbetsgivaren. En permittering kan till sin omfattning vara på antingen heltid eller deltid – och vara tidsbestämd eller gälla tills vidare.

Arbetstagaren kan ta emot annat arbete under sin permittering. Arbetstagaren förväntas dock fortfarande ha en viss lojalitet gentemot arbetsgivaren som har permitterat – företagshemligheter måste hållas konfidentiella och i princip får man inte arbeta för en konkurrerande arbetsgivare.

Meddelande om permittering ska ges två veckor i förväg

Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren som ska permitteras personligen senast två veckor innan permitteringen inleds. Meddelandet om permittering måste klargöra:

  • Grunderna för permitteringen
  • När permitteringen inleds
  • Permitteringens varaktighet eller beräknade varaktighet

Om meddelandet om permittering inte kan ges personligen, kan det ges per brev eller på elektronisk väg. Meddelandet ska också delges representanten för arbetstagarna som ska permitteras, dvs. förtroendemannen eller ombudet.

Det finns ingen meddelandeskyldighet om arbetsgivaren på grund av annan frånvaro från arbetet inte är skyldig att betala ut de anställdas löner under hela permitteringen. Sådan frånvaro kan till exempel bero på familjeledighet, studieledighet eller värnplikt.

Hur fungerar Sopimustieto-tjänstens modell för meddelande om permittering?

I Sopimustieto-tjänsten kan du enkelt upprätta ett giltigt meddelande om permittering för alla situationer. Modellen omfattar färdiga klausuler som utarbetats av våra jurister och som förändras enligt hur du besvarar frågorna (t.ex. om permitteringen gäller tills vidare eller är tidsbestämd). Det handlar alltså inte om ett enstaka underlag för ett enda permitteringsmeddelande, utan om ett intelligent underlag som anpassas i enlighet med dina val.

Du kan be arbetstagaren eller eventuella vittnen att skriva under meddelandet med hjälp av Sopimustietos elektroniska underskrift, vilket gör utskrifter onödiga. Alla parter får automatiskt en egen digital kopia av meddelandet.

Två grunder för permittering

En arbetstagare kan permitteras på två grunder: 1) Det finns en ekonomisk eller produktionsmässig grund för uppsägning, eller 2) den erbjudna arbetsmängden har tillfälligt minskat.

Ekonomiska och produktionsmässiga grunder

Arbetsgivaren kan efter eget gottfinnande antingen permittera eller säga upp den anställde om det till buds stående arbetet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet har minskat väsentligt och varaktigt. Villkoret om väsentlighet och varaktighet bedöms från fall till fall. Ett ytterligare villkor för uppsägning och permittering är att det inte är möjligt för arbetsgivaren att erbjuda ersättande arbete eller utbildning med beaktande av båda parters intressen.

Tillfällig minskning av arbetet

Permittering är möjlig om arbetsgivarens möjligheter att erbjuda arbete tillfälligt har minskat. I princip betraktas en period på tre månader som tillfällig, även om perioden kan vara längre än detta på vissa villkor. Ett annat villkor för permittering också i denna situation är att arbetsgivaren inte rimligen kan ordna annat arbete som är lämpligt för arbetstagaren eller utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

Specialfall: tillfälligt anställda

Arbetstagare anställda för viss tid kan som regel inte permitteras ens på ovanstående grunder. En permittering är möjlig endast om arbetstagaren arbetar som vikarie för en fast anställd och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den fasta anställda om denne hade varit i arbete.

Avslutande av anställningen under permitteringen

Under permitteringen står det arbetstagaren fritt att säga upp sitt anställningsavtal utan uppsägningstid. Om arbetstagaren känner till när permitteringen kommer att upphöra, har arbetstagaren dock inte rätt att säga upp sig under de sju dagar som föregår permitteringens upphörande. Om arbetsgivaren säger upp den permitterade arbetstagarens anställningsavtal under permitteringen har arbetstagaren rätt att få lön under uppsägningstiden.

Om det blir aktuellt med uppsägning har Sopimustieto-tjänsten särskilda modeller för uppsägningsmeddelandet.

Andra skyldigheter kopplade till permittering

1 | Arbetsgivaren måste utan dröjsmål ge arbetstagaren förhandsinformation om permitteringen efter det att permitteringsbehovet kommit till arbetsgivarens kännedom. Förhandsinformationen inbegriper bland annat en uppskattning av permitteringens inledningsdatum och varaktighet. Syftet med informationen är att se till att arbetstagaren informeras så tidigt som möjligt om den kommande permitteringen.

2 | På arbetstagarens begäran måste arbetsgivaren utfärda ett skriftligt intyg, i vilket framgår åtminstone orsaken till permitteringen, inledningsdatum och permitteringens varaktighet eller hur länge den beräknas vara. Intyget behövs bland annat för att ansöka om arbetslöshetsdagpenning.

3 | Om arbetstagaren har permitterats tills vidare, ska arbetsgivaren meddela om när arbetet inleds igen minst sju dagar i förväg, om inte annat avtalats.

Laadi asiakirja