Kauppaedustajasopimus (ruotsiksi)

Kauppaedustaja hankkii päämiehelleen ostotarjouksia tämän tuotteista tai tekee kauppoja suoraan päämiehen puolesta. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Juristien luoma asiakirjamalli Mitä tämä tarkoittaa?

Sopimustiedon kauppaedustajasopimuksen malli sisältää vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuvat malliehdot muun muassa näihin asiakohtiin:

 • Sopimustuotteiden ja sopimusalueen määrittely
 • Kauppaedustajan toimivallan määrittely
 • Provisio
 • Muut kauppaedustajalle korvattavat kulut
 • Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 • Aliedustajien käyttäminen
 • Immateriaalioikeudet (esim. tavaramerkit ja tekijänoikeudet)
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Kilpailukielto
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. välimiesmenettely tai yleinen tuomioistuinmenettely)
 • Sovellettava laki (Suomen vai jonkun muun valtion)

Voit käyttää malliehtojamme suoraan, muokata niitä itsellesi mieluisaksi ja kirjoittaa sisältöjä vapaasti myös itse.


--------------------

Handelsrepresentationsavtal

Med ett handelsrepresentationsavtal förbinder sig handelsrepresentanten att främja försäljningen eller köpet av huvudmannens produkter genom att ta upp anbud till huvudmannen eller ingå handelsavtal på dennes vägnar.

Ett handelsrepresentationsavtal eller ett återförsäljningsavtal?

Samma användningssyfte: Syftet med både handelsrepresentationsavtalet och återförsäljningsavtalet är att främja marknadsföringen och försäljningen av tillverkarens produkter. Båda typer av avtal kan användas som en del av företagets internationalisering. Trots att de används för samma syfte har handelsrepresentationsavtalet och återförsäljningsavtalet avsevärda skillnader.

**Verksamhetens oberoende:**Handelsrepresentanten agerar för huvudmannens räkning och tar upp anbud om produkter till honom eller henne, vilka huvudmannen antingen godkänner eller avslår. Ibland har handelsrepresentanten även befogenheten att sluta handelsavtal på huvudmannens vägnar. Med andra ord förmedlar handelsrepresentanten avtal mellan huvudmannen och kunderna och blir själv inte part i avtalen som ingås. Däremot agerar återförsäljaren för egen räkning genom att först köpa produkterna från tillverkaren och sedan sälja dem vidare till slutkunderna. Återförsäljaren blir själv part i de försäljningsavtal den ingår och åtar sig risken om exempelvis slutkunderna är insolventa.

Det är förnuftigt att ingå ett handelsrepresentationsavtal när man vill behålla en striktare kontroll över marknadsföring och försäljning av produkter. Om målet däremot är ett mer oberoende förhållande, där återförsäljaren säljer produkterna självständigt och på egen risk, är ett återförsäljningsavtal ett bättre alternativ. I Sopimustieto-tjänsten finns en separat modell för återförsäljningsavtal.

Ett handelsrepresentationsavtal ingås mellan två företag

Inget anställningsavtal: Huvudmannen ingår alltid ett handelsrepresentationsavtal med ett annat företag. Ett handelsrepresentationsavtal är inte ett anställningsavtal och dess syfte är inte att skapa ett anställningsförhållande mellan huvudmannen och externa parter. Om handelsrepresentanten behöver arbetskraft för den avtalsenliga försäljnings- eller inköpsverksamheten, svarar handelsrepresentanten för eventuella anställningsavtal.

Om tillverkaren däremot ger en privatperson rätten att representera sina produkter, är det fråga om ett försäljaravtal, som juridiskt sett är ett anställningsavtal. Om du vill komma överens om produkternas representation med en försäljare och inte med en handelsrepresentant, kan du upprätta ett anställningsavtal med hjälp av den separata modellen för anställningsavtal i Sopimustieto-tjänsten.

Genom ett skriftligt avtal undviker du tvister och oklarheter

Skriftligt format lönar sig: Ett handelsrepresentationsavtal ska enligt lag ingås skriftligt om den andra parten så begär. Dessutom gäller till exempel villkoret om konkurrensförbud efter avtalets upphörande endast om detta har avtalats skriftligt.

Även i övriga fall bör man upprätta avtalet skriftligt – på så sätt undviker man många oklarheter och tvister. Båda parterna kan kontrollera i avtalet vad som överenskommits. En stor del av tvister beror inte på oärlighet hos någondera part, utan att parternas uppfattningar om avtalets innehåll redan från början avvikit från varandra. Ett skriftligt avtal skyddar alltså inte bara mot oärlighet, men också mot uppriktiga missförstånd.

Ange alla villkor: Det är förnuftigt att ange alla de centrala villkoren för representationsförhållandet i avtalet. Det som inte har avtalats ska regleras av branschens praxis, allmänna avtalsrättsliga principer eller lag. De lämpar sig inte nödvändigtvis bäst för parternas individuella behov, vilket är anledningen till att ett detaljerat avtal rekommenderas.

Modellavtalsvillkor som utarbetats av jurister för hundratals olika situationer

Sopimustieto-tjänstens handelsrepresentationsavtalsmall innehåller modellavtalsvillkor som grundar sig på etablerad avtalspraxis för bland annat följande punkter:

 • Definition av avtalsprodukter och avtalsområdet
 • Definition av handelsrepresentantens befogenhet
 • Provision
 • Övriga utgifter som ska ersättas till handelsrepresentanten
 • Avtalets giltighet och upphörande
 • Användning av underagenter
 • Immateriella rättigheter (t.ex. varumärken och upphovsrätt)
 • Sekretess gällande företagshemligheter
 • Konkurrensförbud
 • Konsekvenserna av avtalsbrott (t.ex. avtalsvite)
 • Lösning av eventuella tvister (t.ex. skiljeförfarande eller allmänt domstolsförfarande)
 • Tillämplig lag (finsk eller annan)

Om du inte vill utnyttja våra modellvillkor kan du också fritt skriva innehållet själv.


Hyödynnä laadukas palvelukokonaisuus

Sopimuskone

Palvelullamme kykenet laatimaan jopa yli 1000 euron arvoiset sopimukset helposti ja nopeasti. Kaikki asiakirjasisältömme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat Suomessa ja koko EU:ssa. Allekirjoita parhaalla tavalla – helposti puhelimella, vahvalla tunnistautumisella tai ilman.

Arkisto

Palvelun suojattuun arkistoon tallentuvat kaikki asiakirjasi automaattisesti, myös keskeneräiset. Voit asettaa asiakirjoille muistutuksia tärkeistä määräpäivistä ja tehdä asiakirjan arkistokortille muistiinpanoja.

Lakipalvelu

Saat palvelusta yritystoimintasi tueksi juristitiimin, joka palvelee nopeasti ja sujuvasti. Juristeiltamme saat apua palvelun juridisten sisältöjen käytössä. Apua voit kysyä esimerkiksi tietyn sopimuskohdan merkityksestä tai siihen, miten jokin asia kannattaisi ilmaista.


Voimmeko olla avuksi? Ota yhteyttä palvelumme asiantuntijoihin.

Asiakaspalvelu

Yrityksille

[email protected]
050 512 8640 Arkisin klo 9-15
Yritysasiakkaille palvelussa asiakaspalveluchat.

Yksityishenkilöille

tuki.sopimustieto.fi