Kauppaedustajasopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Kauppaedustaja hankkii päämiehelleen ostotarjouksia tämän tuotteista tai tekee kauppoja suoraan päämiehen puolesta. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Sopimustiedon kauppaedustajasopimuksen malli sisältää vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuvat malliehdot muun muassa näihin asiakohtiin:

 • Sopimustuotteiden ja sopimusalueen määrittely
 • Kauppaedustajan toimivallan määrittely
 • Provisio
 • Muut kauppaedustajalle korvattavat kulut
 • Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 • Aliedustajien käyttäminen
 • Immateriaalioikeudet (esim. tavaramerkit ja tekijänoikeudet)
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Kilpailukielto
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. välimiesmenettely tai yleinen tuomioistuinmenettely)
 • Sovellettava laki (Suomen vai jonkun muun valtion)

Voit käyttää malliehtojamme suoraan, muokata niitä itsellesi mieluisaksi ja kirjoittaa sisältöjä vapaasti myös itse.


--------------------

Handelsrepresentationsavtal

Med ett handelsrepresentationsavtal förbinder sig handelsrepresentanten att främja försäljningen eller köpet av huvudmannens produkter genom att ta emot anbud till huvudmannen eller ingå avtal för dess räkning.

Ett handelsrepresentationsavtal eller ett återförsäljningsavtal?

Samma användningssyfte: Syftet med både handelsrepresentationsavtal och återförsäljningsavtal är att främja marknadsföringen och försäljningen av tillverkarens produkter. Båda typer av avtal kan användas som en del av företagets internationalisering. Trots att de används i samma syfte, har handelsrepresentationsavtalet och återförsäljningsavtalet avsevärda skillnader.

**Verksamhetens oberoende:**Handelsrepresentanten agerar för huvudmannens räkning och tar emot anbud angående produkterna, vilka huvudmannen antingen godkänner eller avslår. Ibland har handelsrepresentanten även befogenhet att ingå avtal på huvudmannens vägnar. Med andra ord förmedlar handelsrepresentanten avtal mellan huvudmannen och kunderna och blir själv inte part i avtalen som ingås. Däremot agerar återförsäljaren för egen räkning genom att först köpa produkterna från tillverkaren och sedan sälja dem vidare till slutkunderna. Återförsäljaren blir själv part i de försäljningsavtal den ingår och åtar sig risken om exempelvis slutkunderna är insolventa.

Det är förnuftigt att ingå ett handelsrepresentationsavtal när man vill behålla en striktare kontroll över marknadsföring och försäljning av produkterna. Om målet däremot är ett mer oberoende förhållande, där återförsäljaren säljer produkterna självständigt och på egen risk, är ett återförsäljningsavtal ett bättre alternativ. I Sopimustieto-tjänsten finns en separat modell för återförsäljningsavtal.

Ett handelsrepresentationsavtal ingås mellan två företag

Inget anställningsavtal: Huvudmannen ingår alltid ett handelsrepresentationsavtal med ett annat företag. Ett handelsrepresentationsavtal är inte ett anställningsavtal och dess syfte är inte att skapa ett anställningsförhållande mellan huvudmannen och utomstående parter. Om handelsrepresentanten behöver arbetskraft för den avtalsenliga försäljnings- eller inköpsverksamheten, ansvarar handelsrepresentanten själv för eventuella anställningsavtal.

Om tillverkaren däremot ger en privatperson rätten att representera sina produkter, är det fråga om ett säljaravtal, som juridiskt sett är ett arbetsavtal. Om du vill komma överens om representation av produkter med en säljare och inte med en handelsrepresentant, kan du upprätta ett arbetsavtal med hjälp av den separata modellen för arbetsavtal i Sopimustieto-tjänsten.

Genom ett skriftligt avtal undviker du tvister och oklarheter

Skriftligt format lönar sig: Ett handelsrepresentationsavtal ska enligt lag ingås skriftligen om den andra parten så vill. Dessutom gäller till exempel villkoret om konkurrensförbud efter avtalets upphörande endast om detta har avtalats skriftligt.

Även i övriga fall bör man upprätta avtalet skriftligt – på så sätt undviker man många oklarheter och tvister. Båda parterna kan kolla upp i avtalet vad som överenskommits. En stor del av tvister beror inte på oärlighet hos någondera part, utan att parternas uppfattningar om avtalets innehåll redan från början avvikit från varandra. Ett skriftligt avtal skyddar alltså inte bara mot en parts oärlighet, men också mot uppriktiga missförstånd.

Ange samtliga villkor: Det är förnuftigt att ange alla de centrala villkoren för representationsförhållandet i avtalet. Det som inte har avtalats regleras av praxis inom branschen i fråga, allmänna avtalsrättsliga principer eller lag. Dessa lämpar sig inte nödvändigtvis bäst för parternas individuella behov, vilket är anledningen till att ett detaljerat avtal rekommenderas.

Modellavtalsvillkor som utarbetats av jurister för hundratals olika situationer

Sopimustieto-tjänstens handelsrepresentationsavtalsmall innehåller modellavtalsvillkor som grundar sig på etablerad avtalspraxis för bland annat följande punkter:

 • Definition av avtalsprodukterna och avtalsområdet
 • Definition av handelsrepresentantens befogenhet
 • Provision
 • Övriga utgifter som ska ersättas till handelsrepresentanten
 • Avtalets giltighet och upphörande
 • Användning av underagenter
 • Immateriella rättigheter (t.ex. varumärken och upphovsrätt)
 • Sekretess gällande företagshemligheter
 • Konkurrensförbud
 • Konsekvenserna av avtalsbrott (t.ex. avtalsvite)
 • Lösning av eventuella tvister (t.ex. skiljeförfarande eller allmänt domstolsförfarande)
 • Tillämplig lag (Finlands eller något annat lands lag)

Om du inte vill utnyttja våra modellvillkor kan du också fritt formulera innehållet själv.

Laadi asiakirja