Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä asiakirjamalli sisältää yritysjuridiikan ammattilaisten laatimat päätöskirjaukset varsinaiseen yhtiökokoukseen. Sisällöt ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Kokous on pidettävä joka tilikausi

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä osakeyhtiössä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä – noin kerran vuodessa siis. Kokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön johdolle.

Pöytäkirja on laadittava aina

Yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Vähimmäisvaatimus on, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi pöytäkirjantarkastaja.

Pöytäkirjan laatimisvelvollisuus pohjautuu osakeyhtiölakiin, mutta laadukkaat ja siistit kokouspöytäkirjat antavat ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta myös esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Yli 20 erilaisen päätöstyypin mallisisällöt

Tämä pöytäkirjamalli sisältää ruotsinkieliset mallisisällöt muun muassa seuraaviin asiakohtiin:

Yhtiön johto

 • Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle (aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)
 • Hallituksen jäsenten palkkiot
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä (aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)
 • Hallituksen jäsenten valinta (aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)

Tilinpäätös

 • Tilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
 • Tilintarkastajan valinta (aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)
 • Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

 • Taseen osoittaman voiton käyttäminen (sama kuin voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet, mistä tulee päättää aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)
 • Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Osakeanti

 • Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Optiot osakkeisiin

 • Optio-oikeuksien antaminen
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 • Omien osakkeiden lunastaminen

Muu päätöksenteko

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • Tilikauden muuttaminen
 • Yhtiön asettaminen selvitystilaan

--------------------

Ordinarie bolagsstämma, protokoll

Den ordinarie bolagsstämman i ett aktiebolag ska hållas inom sex månader efter att räkenskapsperioden löpt ut. Stämman ska bland annat besluta om fastställande av bokslut och vinstutdelning. Över en stämma måste det föras protokoll, i vilket antecknas beslut som fattas vid stämman och resultatet av omröstningar.

Stämman ska hållas varje räkenskapsperiod

Aktieägarna utövar sin beslutande makt på bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman i ett aktiebolag ska hållas inom sex månader efter att räkenskapsperioden löpt ut. Stämman ska bland annat besluta om fastställande av bokslut, vinstutdelning och ansvarsfrihet för bolagets ledning.

Protokollet är en lagstadgad skyldighet

Vid en bolagsstämma måste det föras protokoll, i vilket antecknas beslut som fattas vid stämman och resultatet av omröstningar. Skyldigheten att upprätta protokoll grundar sig på aktiebolagslagen, men högkvalitativa och snygga mötesprotokoll ger också en professionell bild av företagets ledning, till exempel i investeringsförhandlingar.

Sopimustieto-tjänsten erbjuder modellinnehåll baserat på aktiebolagslagen

Kontraktbyggaren tillhandahåller modellklausuler för protokoll för dussintals olika beslutssituationer, såsom behandling av bokslut, vinstfördelning, ändringar av bolagsordningen och aktieemissioner. I alla våra dokumentmodeller tas det hänsyn till lagstiftningens begränsningar för ett aktiebolags verksamhet. Du kan också fritt redigera innehållet i protokollet i enlighet med dina egna behov.

Vår protokollmodell innehåller modellinnehåll för mer än 20 olika typer av beslut

Bolagsledning

– Beslut om ansvarsfrihet för företagsledningen (alltid på den ordinarie bolagsstämman)
– Styrelseledamöternas arvoden
– Antal styrelseledamöter (alltid på den ordinarie bolagsstämman)
– Val av styrelseledamöter (alltid på den ordinarie bolagsstämman)

Bokslut

– Behandling och fastställande av bokslut
– Val av revisor (alltid på den ordinarie bolagsstämman)
– Revisorns arvode

Utbetalning av medel från bolaget

– Användning av den vinst som balansräkningen utvisar (samma åtgärder som rör vinst eller förlust, som alltid ska beslutas på den ordinarie bolagsstämman)
– Återbetalning av kapital till fonden för inbetalt fritt eget kapital

Aktieemission

– Aktieemission (mot vederlag eller vederlagsfri)
– Riktad aktieemission (mot vederlag eller vederlagsfri)
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission (”emissionsbemyndigande”)

Optioner för aktier

– Utfärdande av optionsrätter
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om beviljande av optionsrätter (”optionsbemyndigande”)

Förvärv av egna aktier

– Förvärv av egna aktier (kan även vara ett riktat förvärv av egna aktier)
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
– Inlösen av egna aktier

Annat beslutsfattande

– Ändring av bolagsordningen
– Ändring av räkenskapsperioden
– Likvidation

Hur bolagsstämman framskrider i stora drag

 1. Bolagsstämman öppnas av en person som utsetts av den som sammankallat stämman (i princip styrelsen).

 2. De närvarande väljer en ordförande för stämman, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Stämmans ordförande ansvarar för att upprätta en röstlängd i vilken anges närvarande aktieägare, inklusive antal aktier och röster. I Sopimustietos protokoll ingår möjligheten att upprätta en röstlängd. Det är också ordförandens ansvar att upprätta själva protokollet.

 3. I regel får bolagsstämman endast besluta om ärenden som nämns i stämmokallelsen eller som enligt bolagsordningen ska behandlas vid stämman.

 4. Om det inte råder enhällighet om beslutet ska det gå till omröstning. Ett förslag som har fått stöd av mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman ska godkännas på bolagsstämman, om det inte är en fråga som enligt aktiebolagslagen kräver kvalificerad majoritet på 2/3 (t.ex. ändring av bolagsordningen, riktad aktieemission). Vissa ändringar i bolagsordningen kräver också samtycke från aktieägare vars intressen påverkas direkt av beslutet (t.ex. en höjning av betalningsskyldigheten gentemot bolaget).

 5. Protokollet ska undertecknas och arkiveras och ska göras tillgängligt för aktieägarna inom två veckor från stämman.

Vem skriver under bolagsstämmans protokoll?

Minimikravet är att protokollet ska undertecknas av ordföranden för stämman och av en protokolljusterare.

Laadi asiakirja