Harjoittelusopimuksella sovitaan harjoittelun tavoitteista

Harjoittelun yleisenä tavoitteena voidaan pitää opiskelijan perehdyttämistä ohjatusti opintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä tietojen ja taitojen soveltamisen harjoittelemista työelämässä. Harjoittelujaksolle tulisi lisäksi erikseen määritellä harjoittelun yksilölliset tavoitteet ja tehtävät.

Laadi tarvittaessa työsopimus harjoittelusopimuksen lisäksi

Harjoittelusopimus koskee tutkintoon kuuluvan harjoittelun järjestämistä yrityksessä. Se solmitaan oppilaitoksen, oppilaan ja työnantajayrityksen välillä.

Mikäli harjoittelu täyttää työsuhteen tunnusmerkistön, tulee opiskelijan ja työnantajayrityksen välille laatia työsopimus. Työsuhteen tunnusmerkistön voidaan katsoa täyttyvän, mikäli opiskelija toimii harjoittelussa itsenäisesti ja saa suorittamastaan työstä palkkaa tai muun korvauksen.

Myös työsopimuksen laatiminen onnistuu vaivatta Sopimuskoneella.