Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana

Irtisanominen työntekijästä johtuvin perustein

Irtisanomisperusteet jaetaan oikeudellisesti 1) työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä 2) taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin. Molemmissa tapauksissa irtisanominen voidaan tehdä vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Jos irtisanomisen syyt ovat työntekijään itseensä liittyviä, irtisanominen edellyttää työntekijän velvoitteiden olennaista rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanomisperusteena voi olla myös työntekijän sairaudesta johtuva pysyvä ja olennainen työkyvyn aleneminen. Työntekijälle on lähtökohtaisesti annettava varoitus rikkeestä ennen työsopimuksen irtisanomista. Irtisanominen on tällöin mahdollista vain, jos moitittava menettely toistuu.

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Työntekijän irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta, jos tarjottava työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä sijoittamaan tai kouluttamaan työntekijä toisiin tehtäviin ennen irtisanomista.

Kirjallinen ilmoitus

Irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisena. Työnantajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään, että irtisanominen on toimitettu asianmukaisesti. Sopimuskoneella laadittu ja kummankin osapuolen sähköisesti allekirjoittama irtisanomisilmoitus toimii todisteena siitä, että irtisanominen on toimitettu asianmukaisesti tiedoksi eikä sen ajankohdasta ole epäselvyyttä.

Varattava tilaisuus tulla kuulluksi

Työntekijälle on lähtökohtaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsopimuksen irtisanomista. Kuulemistilaisuudesta tehtävän muistion laadit yhtä lailla kätevästi Sopimuskoneella.

Työsuhdeasunto

Työsopimuksen irtisanominen oikeuttaa irtisanomaan myös työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen. Voit antaa tällä samalla ilmoituksella tiedon sekä työsopimuksen että työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta.