Työaikapankki – laki edellyttää näistä 4 seikasta sopimista

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Idea on yksinkertainen: jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaaksi myöhemmäksi.

 

Aluksi: miten laadin työaikapankkisopimuksen helpoiten?

Työaikapankista on sovittava kirjallisesti. Paras tapa laatia työaikapankkisopimus on käyttää Sopimustiedon älykästä työaikapankkisopimuksen mallia. Malli sisältää juristien laatimat mallilausekkeet, joita käytetään yleisesti työaikapankkisopimuksissa ja jotka täyttävät lain vaatimukset. Palvelu sisältää myös tarkempaa ohjeistusta, miten laki sääntelee työaikapankkeja.

1. Työaikapankkiin siirrettävissä olevat erät – aikaa, rahaa tai molempia

Työaikapankkisopimuksessa on sovittava, millaista työaikaa taikka millaisia ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia työaikapankkiin voidaan sisällyttää. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi:

  • Lisä- ja ylityökorvaukset;
  • Sunnuntaityökorvaukset;
  • Liukuvaan työaikajärjestelmään kertyvät työtunnit;
  • Säästetyt lomapäivät ja lomarahat. 

Tarkasta työehtosopimus: Muista kuitenkin varmistaa työehtosopimuksen sisältö, jos käyttöönotettava työaikapankki perustuu työehtosopimukseen. Työehtosopimuksessa on nimittäin voitu rajoittaa tiettyjen erien (esim. vuosilomien) siirtämismahdollisuutta työaikapankkiiin.

Rahamääräisten etuuksien muuttaminen aikamääräisiksi: Ennen kuin rahamääräisiä etuuksia voidaan viedä työaikapankkiin, ne tulee ensin muuttaa aikamääräisiksi. Tämä johtuu siitä, että työaikapankki toimii aikaperusteisesti.

  • Esimerkki 1: Sunnuntaina tehty työtunti vastaa kokonaisuudessaan 120 minuuttia työaikapankissa, koska 60 minuutin työpanoksen ohella sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka, joka muuntuu 60 minuutiksi pankissa. 
  • Esimerkki 2: 20 prosentin tuntilisä muuntuu 12 minuutiksi (0,20 × 60 min = 12 min).

2. Työaikapankkiin siirrettävissä olevat enimmäismäärät – laki rajoittaa niistä sopimista

Sopimuksessa tulee lisäksi sopia työaikapankkiin siirrettävissä olevan työajan enimmäismääristä. Määristä ei voida sopia täysin vapaasti, vaan niihin on asetettu laissa rajat.

Kalenterivuoden työaikakertymän enimmäismäärä: Työaikapankkiin säästetty työaikakertymä ei saa kalenterivuoden aikana kasvaa yli 180 tunnilla edellisen kalenterivuoden lopun saldotilanteeseen nähden.

Kokonaiskertymän enimmäismäärä: Työaikapankkiin säästetty työaikakertymä ei saa kokonaisuudessaan ylittää työntekijän kuuden kuukauden säännöllistä työaikaa vastaavaa määrää. Tämä perustuu siihen, että työnantajan mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työaikapankkisaatavista enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavan määrän.

Lisäksi laissa on rajoitettu, kuinka paljon liukuvaan työaikajärjestelmään kertyneitä työtunteja voidaan siirtää työaikapankkiin, jos työpaikalla on käytössä liukuva työaika. Työaikapankkisopimuksessa voidaan sopia lakisääteisiä enimmäismääriä pienemmistä mutta ei suuremmista säästämisrajoista.

3. Pankkivapaiden pitäminen – työnantajalla on viimeinen sana

Sopimuksessa tulee määritellä ne periaatteet ja menettelytavat, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana. Tyypillisesti työnantaja ja työntekijä pyrkivät tapauskohtaisesti sopimaan, milloin pankkivapaita on otollista pitää. Ellei toisin ole sovittu, työnantajalla on kuitenkin viimeinen sana ajankohtien päättämisessä. Täysin vapaasti työnantaja ei voi sijoittaa vapaita – työntekijällä on esimerkiksi oikeus pitää vapaita vähintään kaksi viikkoa kalenterivuodessa.

4. Työaikapankin lakkaaminen – miten käy lakkaamishetkellä pankissa olevien vapaiden?

Sopimuksessa tulee nimenomaisesti sopia työaikapankin lakkaamisesta ja lakkaamishetkellä työaikapankissa olevien erien korvaamisesta. 

Pankin lakkaaminen: Työaikapankki voi lakata kahdella tavalla: irtisanomalla työaikapankkisopimus tai työsopimuksen päättymisen seurauksena. Tyypillisesti sovitaan, että kummallakin osapuolella on yhtäläinen oikeus irtisanoa työaikapankkisopimus päättymään tietyn irtisanomisajan (esim. 3–4 kuukauden) kuluttua. 

Lakkaamishetkellä pankissa olevien vapaiden korvaaminen: Osapuolet voivat sopia tästä melko vapaasti – laki ei sisällä rajoituksia sen suhteen, miten vapaat tulisi korvata. Osapuolet voivat sopia esimerkiksi, että ne pyrkivät pitämään vapaat alun perin suunnitellulla tavalla ja tasaamaan työaikasaldon työaikapankkisopimuksen päättymiseen mennessä. Jos työaikasaldoa ei saada tasattua, korvataan loppusaldo rahana.

Mistä voi olla lisäksi järkevää sopia?

Edellä mainitut kohdat muodostavat työaikapankkisopimuksen vähimmäissisällön – vähintään niistä on aina sovittava. Lisäksi sopimuksessa on usein järkevää sopia esimerkiksi seuraavista seikoista:

  • Pankkivapaan ajalta maksettava palkka;
  • Työaikasaldon seuranta;
  • Työkyvyttömyyden (esim. sairauden) vaikutus pankkivapaan pitämiseen;
  • Tilanteet, joissa työaikasaldo voidaan korvata vapaan sijasta rahana.

Kaikista näistä seikoista sovit vaivattomasti Sopimustiedon älykkäällä työaikapankkisopimuksen mallilla. Sillä laadit allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme muuntuvat tilanteesi mukaan. Kyseessä ei siis ole perinteinen yksittäinen työaikapankkisopimuksen pohja, vaan moderni teknologia, jonka avulla sovit työaikapankista laki huomioiden.

Sopimustiedon palvelusta löydät myös muut joustavan työajan sopimukset:

----

Tags: työaikapankki laki, työaikalaki, työsopimuslaki, lakisääteinen työaikapankki

 

Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja