Työaikapankki käytännössä – 6 kysymystä ja vastausta

Työaikapankki on nimensä mukaisesti pankki: sinne voi tallettaa työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Parhaimmillaan työaikapankki hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijää. Yhtäältä se antaa työnantajalle paremmat mahdollisuudet resursoida esimerkiksi ruuhkahuippuja ja toisaalta työntekijälle joustoa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Tiivistelmä: työaikapankki toimii käytännössä näin

 • Perusidea: Jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaaksi myöhemmäksi.
 • Tunti tunnista -periaate: Työaikapankki toimii aikaperusteisesti niin, että pankkiin siirretään tunteja samalla tavalla kuin ne maksettaisiin rahana.
 • Tuntien maksaminen: Työaikapankkiin säästetyt tunnit korvataan pääsääntöisesti palkallisena vapaana – tuntien maksaminen yksinomaan rahana ei siis ole lähtökohtaisesti mahdollista.
 • Työaikapankki miinuksella: Pankin miinukselle meneminen on sallittua ainoastaan, jos osapuolten välillä on sovittu, että tyhjältä työaikapankkitililtä saa ottaa pankkivapaata.
 • Työaikapankki ja lomautus: Parhaassa tapauksessa työaikapankin avulla voidaan välttää lomautukset, mutta jos lomautuksia tulee, työaikapankkisäästöt eivät estä työntekijän työttömyysetuuden saamista.
 • Työaikapankista sopiminen: Helppoa, kun laadit sopimuksen Sopimustiedon älykkäällä työaikapankin sopimusmallilla. Mallisisältömme ovat juristien suunnittelemia.

----

1. Mitä työaikapankki käytännössä tarkoittaa? 

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Työntekijä voi kerryttää ja käyttää näitä vapaita pitkällä, jopa vuosien aikajänteellä.

Eri alojen työaikapankit eroavat toiminnaltaan ja luonteeltaan merkittävästi toisistaan. Perusidea on kuitenkin sama: jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää tai jättää lomiaan pitämättä, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaa-ajaksi myöhempään ajankohtaan. Kun työntekijä aikanaan käyttää pankkiin säästettyä vapaata, maksetaan pankkivapaan ajalta työntekijän sillä hetkellä hetkellä voimassa olevaa palkkaa.

2. Miten erät siirretään työaikapankkiin?

Työaikapankkisopimuksessa tulee sopia, millaista työaikaa taikka millaisia ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia työaikapankkiin voidaan siirtää. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi lisä- ja ylityökorvaukset, sunnuntaityökorvaukset, liukumat sekä säästetyt lomapäivät ja lomarahat. 

Työntekijän suostumus: Työaikapankkisopimuksesta huolimatta pankkiin tehtävä siirto edellyttää aina työntekijän suostumusta. Työntekijä voi antaa suostumuksensa erikseen kutakin siirtokertaa varten tai halutessaan myös lyhyehköksi määräajaksi.

Työaikapankki ja tunti tunnista -periaate: Työaikapankki toimii aikaperusteisesti tunti tunnista -periaatteella. Tunti tunnista -periaate tarkoittaa, että työaikapankkiin siirretään tunteja samalla tavalla kuin ne maksettaisiin rahana. Työaikapankin avulla ei siis voida kiertää työntekijän oikeutta esimerkiksi ylityö- tai sunnuntaityökorvauksiin. Työaikapankin aikaperusteisuuden vuoksi rahamääräiset etuudet tulee muuttaa aikamääräisiksi ennen kuin ne voidaan viedä pankkiin.

 • Esimerkki: Sunnuntaina tehty työtunti vastaa kokonaisuudessaan 120 minuuttia työaikapankissa, koska 60 minuutin työpanoksen ohella sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka, joka muuntuu 60 minuutiksi pankissa. 

3. Onko työaikapankkiin säästettyjen tuntien maksaminen rahana mahdollista?

Pääsääntö: Työaikapankkiin säästetyt tunnit korvataan pääsääntöisesti palkallisena vapaana. Pankkivapaan ajalta maksetaan vapaan pitoajankohdan mukaista säännönmukaista palkkaa.

Kaksi poikkeusta: On olemassa kuitenkin kaksi poikkeustapausta, joissa työaikapankkiin säästettyjen tuntien maksaminen yksinomaan rahana on mahdollista. Tällöin tunneista maksetaan tyypillisesti tietyllä kertoimella korotettua säännönmukaista palkkaa. 

 1. Työnantaja määrää pankkivapaan ajankohdan, mutta työntekijä ei halua pitää sitä: Työnantaja ja työntekijä pyrkivät tyypillisesti sopimaan, milloin pankkivapaita on otollista pitää. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen pankkivapaan ajankohdasta, työnantaja määrää sen. Tällöin työntekijä saa valita, pitääkö hän kyseisen vapaan vai vaatiiko hän työnantajaa suorittamaan korvauksen rahana.

 2. Työaikapankki puretaan: Työaikapankki tulee purkaa, kun työaikapankkisopimus päättyy. Yksittäinen työaikapankkisopimus voi päättyä joko sopimuksen irtisanomisen tai työntekijän työsuhteen päättymisen vuoksi. Työaikapankin käyttöönoton yhteydessä tulee sopia, miten purkamishetkellä työaikapankissa olevat vapaat korvataan. Tästä voidaan sopia melko vapaasti – laki ei rajoita sitä, miten vapaat tulisi korvata. Osapuolet voivat siis sopia, että työaikapankin purkautuessa työaikapankkiin säästetyt tunnit maksetaan rahana.

4. Voiko työaikapankki mennä miinukselle?

Työaikapankki miinuksella: Työaikapankki menee miinukselle, kun pankin tyhjältä tililtä “nostetaan lainaa” eli otetaan pankkivapaata. Tili taas on tyhjä silloin, kun siellä ei ole yhtään säästettyä vapaata. Tämä voi johtua siitä, että kaikki sinne säästetyt pankkivapaat on käytetty tai tilille ei ole alun alkaenkaan säästetty vapaata.

Lähtökohtaisesti kiellettyä: Työaikapankin miinukselle meneminen on sallittua ainoastaan, jos siitä on sovittu työaikapankkisopimuksessa tai se vastaa muutoin työpaikalla vakiintunutta käytäntöä. Muussa tapauksessa miinussaldon kerryttäminen ei ole sallittua.

5. Työaikapankki ja lomautus – mikä on niiden keskinäinen suhde?

Työaikapankki lomautuksen vaihtoehtona: Työaikapankin avulla voidaan lieventää lomautuksia tai parhaassa tapauksessa välttää ne kokonaan. Käytännössä tämä onnistuu siten, että työn vähentyessä työntekijät käyttävät työaikapankissa olevia säästöjään lomautusten sijaan.

Pankkivapaiden pitämisen suhteen noudatetaan, mitä työaikapankkisopimuksessa on sovittu. Jos on sovittu, että työnantaja määrää pankkivapaiden ajankohdat, voi hän määrätä työntekijän pankkivapaalle lomautuksen sijaan. Jos taas on sovittu, että työntekijä itse päättää, milloin hän vapaitaan pitää, ei häntä voida yksipuolisesti määrätä pankkivapaalle. Tällöin olisi kuitenkin lähtökohtaisesti molempien osapuolten edun mukaista, että työntekijä pitäisi vapaata lomautuksen sijaan.

Lomautus ja työaikapankkisäästöt: Lomautettua työntekijää pidetään työttömänä työnhakijana, jolla on pääsääntöisesti oikeus työttömyysetuuteen. Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen myös silloin, kun hänellä on työaikapankissa säästössä vapaata, jos työttömyysetuuden edellytykset täyttyvät muutoin. Toisin sanoen työttömyysetuuden saaminen ei edellytä, että työntekijä pitäisi työaikapankkivapaansa ennen lomautusta.

6. Miten laadin työaikapankkisopimuksen helpoiten?

Työaikapankkisopimuksen laadit helpoiten Sopimustiedon älykkäällä työaikapankin sopimusmallilla. Sopimusmalli sisältää juristien laatimat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
 • Työaikapankkiin siirrettävissä olevat erät
 • Työaikapankkiin siirrettävissä olevat enimmäismäärät
 • Pankkivapaiden pitäminen
 • Pankkivapaan ajalta maksettava palkka
 • Sopimuksen voimassaolo
 • Rahasuoritukset työaikapankista

Tarkkaan kehitetyt malliehtomme muuntuvat juuri sinun tilanteeseesi sopiviksi. Lisäksi palvelu sisältää tarkempaa ohjeistusta, mitä missäkin kohdassa on syytä huomioida. Kyseessä ei siis ole yksittäinen sopimuspohja, vaan moderni teknologia, joka auttaa sinua juridisesti pätevän ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamisessa.

Sopimustiedon palvelusta löydät myös muut joustavan työajan sopimusmallit:

----

Tags: työaikapankki käytännössä, työaikapankki tunti tunnista, työaikapankki tuntien maksaminen, työaikapankki miinuksella, työaikapankki ja lomautus


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja