Suullista sopimusta koskevat pääsääntöisesti samat vaatimukset kuin kirjallistakin

Suullinen ja kirjallinen sopimus ovat lähtökohtaisesti yhtä sitovia. Tiettyihin tilanteisiin suullinen sopimus ei kuitenkaan sovellu lainkaan. On myös hyvä huomioida, että suulliseen sopimukseen liittyy aina kirjallista sopimusta suuremmat riskit.

Sopimuksia solmiessa vallitsee muotovapaus, jonka mukaisesti sopimus voidaan lähtökohtaisesti laatia osapuolten haluamalla tavalla. Suulliseen sopimiseen liittyy kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jotka on hyvä tiedostaa. Tässä artikkelissa kerrotaan suullisen sopimuksen pätevyydestä ja siihen liittyvistä riskeistä. Lisäksi käydään läpi suullisen sopimuksen irtisanominen ja purkaminen.

Onko suullinen sopimus pätevä?

Sekä suullinen että kirjallinen sopimus sitovat osapuolia, jos ne on tehty lain edellytykset täyttäen. Suullisen ja kirjallisen sopimuksen tekemistä yleisesti koskee laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (ns. oikeustoimilaki), jossa säädetään muun muassa niistä tilanteista, joissa tehty sopimus ei olekaan pätevä. Sopimuksen tekemisessä ei lain mukaan saa esimerkiksi käyttää pakkoa. Sopimus ei ole pätevä myöskään silloin, jos toinen osapuoli on antanut virheellisiä tai vääristeltyjä tietoja taikka salannut jonkin sopimuksen tekemisen kannalta tärkeän seikan. Muutoinkin sopimusten osalta tulisi edistää rehtejä, luottamuksellisia ja oikeudenmukaiseen tulokseen pyrkiviä menettelytapoja. 

Sopimuksen sisällössä on lisäksi aina hyvä muistaa kohtuus, sillä kohtuuttomia sopimusehtoja voidaan joutua sovittelemaan tai ne voidaan jättää kokonaan huomiotta. Kohtuuttomuutta tarkastellaan aina tapauskohtaisesti ja arvioon vaikuttaa sopimusosapuolten tasavertaisuus. Kohtuuttomana on pidettävä esimerkiksi ehtoa, jossa ostaja on sidottu tarjoukseen rajoittamattoman ajan ja myyjä saa vapaasti tehdä päätöksen sen hyväksymisestä. Kohtuuton on myös esimerkiksi sellainen ehto, jonka mukaan yksin myyjä saa ratkaista, onko tavarassa olevaa puutetta pidettävä oikeudellisesta näkökulmasta virheenä. 

Suullisissa sopimuksissa voidaan siis pääsääntöisesti sopia samanlaisista ehdoista kuin kirjallisissakin sopimuksissa. Tästä poikkeuksena ovat tietyt sopimukset, jotka on niitä erikseen koskevien lakien mukaan tehtävä kirjallisessa muodossa, jotta ne olisivat päteviä. Kirjallisuusvaatimus koskee esimerkiksi osakeyhtiön perustamissopimusta, avioehtoa sekä kiinteistön kauppakirjaa. 

Suullisen sopimisen riskit ovat kiistattomat

Suulliset sopimukset voivat tekohetkellä vaikuttaa helpolta vaihtoehdolta, vaikka tosiasiassa niihin liittyy riskejä, jotka saattavat realisoitua vasta pitkänkin ajan päästä. Riskeinä ovat sopimuksen olemassaoloa, sopimukseen sisällytettyjä ehtoja tai näiden ehtojen tulkintaa koskevat ristiriidat. Suullisen sopimuksen alkuperäistä sisältöä on tällaisessa tilanteessa erittäin vaikea näyttää toteen. Seurauksena on tyypillisesti turhauttava “sana sanaa vastaan” -tilanne, jonka ratkaisemiseksi joudutaan käymään pitkiä ja vaikeita neuvotteluja. Osapuolten erilaisten käsitysten syynä voi olla toisen sopijapuolen vilpillinen mieli tai inhimillinen unohdus. 

Kirjallisista sopimuksista on siten merkittävää etua liiketoiminnassa, sillä ne auttavat pienentämään sopimussuhteisiin liittyvää epävarmuutta. Liiketoiminnan ja henkilöstön määrän kasvaessa suullisten sopimusten käyttäminen muodostuu käytännössä mahdottomaksi. Siksi kirjallinen sopimuskäytäntö kannattaa omaksua jo toiminnan alusta alkaen. Panostamalla hieman sopimuksen tekemiseen kirjallisesti, voit säästää merkittävästi aikaa, vaivaa ja rahaa myöhemmin.

Kirjallinen sopiminen antaa lisäksi ammattimaisen vaikutelman ja houkuttelee jo itsessään asiakkaita yrityksellesi. Kirjallisen sopimusprosessin etu on myös osapuolten mahdollisuus harkita rauhassa sopimusehtoja ja jopa kysyä muiden mielipidettä niistä. Tällainen läpinäkyvyys sitouttaa osapuolia sopimukseen. Sopimusten allekirjoittaminenkin hoituu nykyään ilman hankalia yhteistilaisuuksia. Kun osapuolet ovat saavuttaneet yksimielisyyden sopimuksen sisällöstä, voi allekirjoittamisen tehdä kätevästi esimerkiksi Sopimustiedon palvelussa.

Sopimuksen irtisanominen edellyttää pääsääntöisesti irtisanomisaikaa

Suullinen tai kirjallinen sopimus sitoo osapuolia, jos sopimus on voimassa.Tyypillisesti sopimuksen voimassaolo päättyy silloin, kun molemmat sopimusosapuolet ovat täyttäneet sovitut velvoitteet, esimerkiksi kun sovittu remontti on maksettu ja tehty valmiiksi. Sopimuksen voidaan myös sopia olevan voimassa vain tietyn määräajan, minkä jälkeen se päättyy. Esimerkiksi työ- tai vuokrasopimus on mahdollista solmia paitsi toistaiseksi voimassaolevana myös määräaikaisena. 

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voimassaolo päättyy silloin, kun osapuoli on irtisanonut sopimuksen ja irtisanomisaika on päättynyt. Pääsääntöisesti sopimuksen irtisanomisilmoituksen voi tehdä haluamallaan tavalla, mutta sille voidaan myös sopimuksella asettaa erityisiä vaatimuksia esimerkiksi siten, että ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Yleinen periaate on, että toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voimassaolo päättyy kohtuullisen irtisanomisajan kuluttua. Osapuolet voivat kuitenkin sopimuksella määrittää tilanteeseensa sopivan irtisanomisajan tai jopa sopia, ettei irtisanomisaikaa ole, vaan sopimus päättyy ilmoituksesta välittömästi. Tiettyjä sopimuksia koskien on erityistä lainsäädäntöä, jossa määritellään irtisanomisilmoituksen muoto tai irtisanomisajan pituus. Näin on esimerkiksi asuinhuoneistojen ja työsopimusten osalta. Sopimusosapuolille on kuitenkin jätetty näissäkin tapauksissa rajattu vapaus sopia itselleen sopivimmista sopimusehdoista.

Sopimuksen purkaminen on mahdollista vain painavilla perusteilla

Sopimuksen irtisanomisesta erillinen ja radikaalimpi toimenpide on sopimuksen purkaminen, joka vaatii aina erittäin painavat syyt. Suullisen sopimuksen purkaminen määräytyy lähtökohtaisesti samojen oikeussääntöjen perusteella kuin kirjallisen sopimuksen. Yleensä sopimus puretaan toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Sopimuksen purkamisen seurauksena osapuolten velvoitteet lakkaavat välittömästi ja pääsääntöisesti jo tehdyt suoritukset palautetaan. Purkaminen on myös ainoa tapa päättää määräaikainen sopimus kesken sen voimassaolon. 

Pääsääntöisesti sopimuksen voi purkaa myös eri muodossa kuin varsinainen sopimus on tehty. Siten esimerkiksi suullisesti tehdyn sopimuksen purkaminen onnistuu kirjallisestikin, mikä on yleisesti erittäin suositeltava tapa toimia. 

Osapuolet voivat sisällyttää sopimukseen ehtoja siltä varalta, että sopimus puretaan. Voidaan esimerkiksi määritellä, millä ehdoin sopimuksen voi purkaa tai mitkä ovat purun seuraukset. On kuitenkin hyvä muistaa, että esimerkiksi liian alhaalle asetettu purkukynnys voi olla aiemmin mainitulla tavalla kohtuuton sopimusehto, minkä vuoksi sitä saatetaan joutua sovittelemaan. 

Tiettyjen sopimustyyppien osalta purkamisen edellytyksiä on määritelty tarkemmin lainsäädännössä, esimerkiksi kuluttajakauppaa ja asunnon vuokraamista koskevissa laeissa. 

Miten laadin irtisanomisilmoituksen tai purkamisilmoituksen?

Voit laatia tilanteeseesi sopivan ilmoituksen sopimuksen päättämisestä helposti Sopimustiedon palvelussa. Lue lisää esimerkiksi seuraavista sopimuksistamme:

Ilmoitus sopimuksen päättämisestä (irtisanominen tai purku)

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana

Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työntekijä irtisanojana

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana

--

Tags: suullinen sopimus laki, sitova sopimus, pätevä sopimus, suullisen sopimuksen purkaminen

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis
Uusyrityskeskus

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja