Sopimussakkolauseke tehostaa sopimuksen noudattamista

Sopimussakkolauseke edistää sopimuksen noudattamista ja suojaa liiketoimintaa sopimusosapuolen aiheuttamilta vahingoilta. Se voidaan sisällyttää esimerkiksi osakassopimuksiin, salassapitosopimuksiin ja kilpailukieltosopimuksiin. Sopimuksessa sovittu sakko tulee maksettavaksi, kun sopimusta rikotaan. Aiheutuneen vahingon määrällä ei ole lähtökohtaisesti sen osalta merkitystä.

TIIVISTELMÄ: Huomioi nämä asiat sopimussakkolauseketta laatiessasi

  • Sopimussakkolauseke tehostaa sopimusten noudattamista
  • Sakko tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi pelkän sopimusrikkomuksen seurauksena, mutta se ei kuitenkaan automaattisesti korvaa vahingonkorvausta
  • Sopimussakkoa käytetään tyypillisesti muun muassa salassapidon ja kilpailukiellon tehosteena sekä viivästystilanteiden varalta
  • Sakko voi olla juokseva tai kiinteämääräinen ja osapuolet voivat lähtökohtaisesti sopia sakon suuruudesta vapaasti. Kohtuuttomia summia tulee kuitenkin välttää.

---

Sopimuksia laadittaessa on ehdottoman suositeltavaa kiinnittää huomiota myös mahdollisiin sopimusrikkomustilanteisiin. Sopimussakkolauseke tehostaa sopimuksen noudattamista ja suojaa liiketoimintaa sopimusosapuolen aiheuttamilta vahingoilta. Se voidaan sisällyttää esimerkiksi osakassopimuksiin, työsopimuksiin, salassapitosopimuksiin ja kilpailukieltosopimuksiin. Toimitussopimuksissa voidaan sopia sakosta viivästystilanteiden ja muutoin vaillinaisten suoritusten varalta. 

Sopimussakko ei automaattisesti poista vahingonkorvausvastuuta

Sopimuksen rikkomisesta seuranneista vahingoista aiheutuu lähtökohtaisesti vahingonkorvausvelvollisuus, jonka tarkoituksena on asettaa vahinkoa kärsinyt osapuoli siihen taloudelliseen asemaan, jossa se olisi ollut ilman sopimusrikkomusta. Monissa tilanteissa aiheutuneen vahingon määrää on kuitenkin vaikea näyttää täysimääräisesti toteen. Sopimussakko on vahingonkorvauksen vaihtoehto, jossa sovittu sakko tulee rikkomuksen tehneen osapuolen maksettavaksi. Pääsääntöisesti maksuvelvollisuuteen vaikuttaa vain sopimusrikkomuksen olemassaolo, eikä aiheutuneen vahingon määrällä ole siten sopimussakon osalta merkitystä. Sopimussakko ei kuitenkaan automaattisesti poista vahinkoa kärsineen osapuolen oikeutta sakon summan ylittävään vahingonkorvaukseen. Sen vuoksi vahingonkorvauksen ja sopimussakon välisestä suhteesta on hyvä ottaa erillinen maininta sopimukseen.

Sakon määrä riippuu tilanteesta

Sopimussakkolausekkeessa voidaan sopia sopimusvelvoitteiden täyttämisen viivästymisen vuoksi maksettavasta summasta. Viivästyksen osalta sakko voi olla juokseva, jolloin viivästyksen kesto lisää maksettavan sopimussakon määrää. Sakko voidaan sopia esimerkiksi niin, että tavarantoimittaja maksaa tietyn summan jokaiselta alkavalta päivältä tai viikolta, jolloin toimitus on myöhässä. Maksu voi olla esimerkiksi jokin prosenttimäärä toimituksen kokonaisarvosta. Juoksevan viivästyssakon osalta on suositeltavaa sopia myös sakon maksimimäärästä ja siitä, että maksimimäärän täytyttyä on rikkomuksen kohteeksi joutuneella osapuolella oikeus purkaa sopimus. 

Sopimussakon osalta on hyvä määritellä riittävän tarkasti se, minkä suojaksi sakosta on sovittu. On tärkeää, että osapuolet ymmärtävät samalla tavalla esimerkiksi osakassopimuksen ja kilpailukiellon sisällön sekä salassapitovelvollisuuden ulottuvuuden. Näin voidaan paitsi ehkäistä sopimusrikkomuksia myös helpottaa niiden näyttämistä toteen.

Osapuolet ovat lähtökohtaisesti vapaita sopimaan sakon määrästä. Mikäli sakosta sovitaan jonkun muun kuin viivästymisestä aiheutuneen sopimusrikkomuksen seuraukseksi, esimerkiksi salassapitosopimuksissa tai kilpailukieltosopimuksissa, on sakolle yleensä tapana määrittää kiinteä määrä. Sakko kannattaa sopia riittävän suureksi, jotta se toimii kannustimena noudattaa sopimusta. Kohtuuttomuuksiin ei kannata kuitenkaan mennä. Kohtuuttomat ehdot voivat nimittäin tulla jälkikäteen soviteltaviksi, tai ne voidaan jättää kokonaan huomioon ottamatta. 

Muista myös nämä asiat sopimussakkolausekkeen laadinnassa

Sopimussakkolausekkeeseen voidaan tarvittaessa sisällyttää ehtoja sakon erääntymisestä ja maksutavasta. Lausekkeessa voidaan mainita, että sakon lisäksi osapuolilla ei ole sopimussakon lisäksi muuta velvollisuutta. Tyypillisesti tällainen ehto on, että rikkomuksen tehneellä osapuolella ei ole velvollisuutta korvata sopimussakon ja sitä suuremman vahingon välistä erotusta. Tällainen vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole pätevä, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Yhtä lailla osapuolet voivat sopia, että sopimussakon lisäksi rikkomuksen tehnyt osapuoli joutuu korvaamaan sopimussakon ja rikkomuksesta aiheutuneen vahingon välisen erotuksen. 

Sopimustiedon palvelun lukuisissa asiakirjamalleissa on mallisisällöt tilanteeseen soveltuvista sopimussakkolausekkeista. Lue tarkemmin esimerkiksi seuraavista sopimuksistamme:

 

Toimeksiantosopimus / palvelusopimus

Salassapitosopimus

Työsopimus

Kilpailukieltosopimus

Osakassopimus

Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis
Uusyrityskeskus

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja