Osingonjaon kirjaus – näin kirjaat osingon yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja kirjanpitoon

Yhtiökokouksen päättämä osingonjako on merkittävä saman tien yhtiön kirjanpitoon.

Tiivistelmä: osingonjaon kirjaus

___

Perustietoa osingonjaosta

Osinko jaetaan voitosta: Osingolla viitataan voittovaroihin, jotka yhtiö jakaa osakkeenomistajilleen. Voittovaroja syntyy, kun yhtiön kirjanpidollinen tulos on positiivinen, eli tuotot ylittävät kulut. Osinkona voidaan jakaa vain yhtiön vapaata omaa pääomaa, johon kuuluvat käytännössä sen voittovarat ja sijoitetun vapaan pääoman rahasto.

Osingonjako perustuu tilinpäätökseen: Osingonjaon perusteena on aina viimeksi vahvistettu tilinpäätös. Tilinpäätöksen vahvistaminen tarkoittaa, että yhtiökokous hyväksyy sen. Tyypillisesti osingosta päätetään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa päätetään sekä viimeisimmän tilinpäätöksen vahvistamisesta että siihen perustuvasta osingonjaosta.

 

1. Osinko pöytäkirjoissa

Osingonjaosta päättäminen ja kirjaus pöytäkirjoihin etenee tavallisesti seuraavasti:

  1. Hallituksen kokous: Hallitus valmistelee ja hyväksyy tilinpäätöksen yhtiökokousta varten. Lisäksi hallitus tekee osingonjaosta esityksen yhtiökokoukselle. Esitys osingonjaosta kirjataan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallituksen tulee ennen osingonjakoa varmistaa yhtiön jakokelpoisten varojen riittävyys ja maksukyvyn säilyminen.

  2. Yhtiökokous: Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää osingonjaosta. Osingonjako kirjataan yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

 

2. Osinko kirjanpidossa

Kirjaamisen ajankohta: Osingonjako merkitään kirjanpitoon sen jälkeen, kun osingosta on päätetty yhtiökokouksessa vahvistetun tilinpäätöksen perusteella (ns. päätösperuste). Osingonjako kirjataan kirjanpidossa sille tilikaudelle, jonka aikana jaon perustana oleva tilinpäätös vahvistetaan ja osingonjakopäätös tehdään. 

Osingonjaon kirjaus jakajayhtiössä: Osinkoa jakavan yhtiön kannalta osingonjako on rahoitustapahtuma. Osinko kirjataan osingonjakovelaksi, sillä kyse on osinkoa jakavan yhtiön velasta sen osakkeenomistajille.

  • Esimerkki: X Oy:n tilikautena on kalenterivuosi. Vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella yritys on tehnyt voittoa, jonka vuoksi yhtiön hallitus esittää osingon jakamista osakkeenomistajilleen. Toukokuussa 2020 kokoontuva yhtiökokous vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja päättää jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti. Osingonjako merkitään yhtiön kirjanpitoon osingonjakovelaksi tilikaudelle 2020.
    • Jos yhtiö päättää jakaa osinkoa esimerkiksi 50 000 euroa, kirjataan osingosta ensin velka yhtiölle: PER voittovarat 50 000 AN osingonjakovelat 50 000.
    • Kun osingot myöhemmin maksetaan, kuitataan velka vastaavaa-puolen kassakirjauksella: PER osingonjakovelat 50 000 AN kassatili 50 000.

Osingonjaon kirjaus saajayhtiössä: Saatu osinko kirjataan osinkotuloksi.

 

3. Erityistapaukset (koskee lähinnä konserneja)

Osinko voidaan poikkeuksellisesti kirjata myös sille tilikaudelle, jolta osinkoa jaetaan. Osingonjaon kirjaaminen aikaistuu tällöin yhdellä tilikaudella.

Edellyttää osingonsaajayhtiön määräysvaltaa: Ennakoidun osingonjaon kirjaaminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, kun osingonsaajayhtiöllä on määräysvalta osinkoa jakavassa yhtiössä. Määräysvalta voi perustua esimerkiksi osakassopimukseen tai siihen, että kyseessä on osinkoa jakavan yhtiön emoyhtiö. Poikkeus koskee tämän vuoksi pääasiassa konserneja.

Ennakko-osinkomenettelyn vaiheet: 

  1. Ensimmäisenä päätösvaltainen osingonsaajayhtiö ilmoittaa osinkoa jakavalle yhtiölle kirjallisesti, että se tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa vaatimaan tietyn suuruista osinkoa.

  2. Tämän jälkeen osingonjakajan yhtiökokous tekee ennakoivan päätöksen osingonjaosta ennen sen tilikauden päättymistä, jolta osinkoa tullaan jakamaan. Menettely edellyttää siis ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä.

  3. Lopulta tilikauden jälkeen pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa osingonjakajayhtiö tekee osingonjakopäätöksen, joka vastaa ennakoivaa päätöstä. Päätös tehdään samassa yhteydessä tilinpäätöksen vahvistamisen kanssa. 

Osingonjaon kirjaus jakajayhtiössä: Osingonjakovelka kirjataan siltä tilikaudelta tehtävään tilinpäätökseen, jolta osinkoa jaetaan.

Osingonjaon kirjaus saajayhtiössä: Vastaavasti osinko kirjataan jo sen tilikauden tuloksi, jolta osinko jaetaan.

 

Muista dokumentoida osingonjakoa koskeva päätöksenteko

Sen lisäksi, että osingonjako merkitään oikein kirjanpitoon, on tärkeää dokumentoida kaikki osingonjakoon liittyvät päätökset huolellisesti. Hallituksen kokouksista sekä yhtiökokouksista tulee lain mukaan laatia pöytäkirjat.

Laadit pöytäkirjat helpoiten Sopimustiedon palvelussa, jossa käytettävissäsi ovat juristien laatimat mallisisällöt:

___

Tags: osingonjaon kirjaus, osingonjako, osinko, kirjanpito

 


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja