Käyttöehdot

Päivitetty 1.10.2020

Sopimustieto.fi -verkkopalvelun loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Docue Technologies Oy (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.

Palveluntuottaja:
Docue Technologies Oy
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
[email protected]ustieto.fi
www.sopimustieto.fi

Docue Technologies Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus 2724469-7. Arvonlisäverotunnus on FI2724469-7.

1 Yleistä palvelun käytöstä

1.1 Sopimustieto.fi -verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

1.2 Palvelun käyttötarkoituksena on helpottaa yritysten ja yksityishenkilöiden sopimista, asiakirjojen laadintaa ja hallintaa sekä sopimuskumppanien luottotietojen selvittämistä. Palvelussa Käyttäjät voivat laatia asiakirjat sopimuksiin ja muihin oikeustoimiin siihen tarkoitetulla työkalulla (jäljempänä ”Sopimuskone”), joka sisältää mallisisältöjä ja ohjeistusta laatimiseen. Käyttäjät voivat myös sähköisesti allekirjoittaa Sopimuskoneella laatimiaan ja Palveluun tuomiaan asiakirjoja sekä hallinnoida näitä asiakirjoja jokaiselle käyttäjälle luotavassa henkilökohtaisessa arkistossa (jäljempänä ”Sopimustili”).

1.3 Sopimuksen teon tekniset vaiheet ovat Sopimustilin Käyttäjäksi rekisteröityminen, Sopimuskoneen käyttäminen ja Sopimuskoneella laadittavan asiakirjan sähköinen allekirjoittaminen. Allekirjoittamisen sijaan Käyttäjä voi tulostaa Sopimuskoneella laatimansa asiakirjan. Sopimuskoneella laaditut asiakirjat ja Sopimustilille tallennetut asiakirjat ovat hallinnoitavissa Sopimustilin kautta. Jos Käyttäjä on syöttänyt Palveluun virheellisiä tietoja, Sopimuskoneen tekniikka mahdollistaa viimeistelemättömien asiakirjojen korjaamisen.

1.4 Palveluntuottaja ei ilman Käyttäjän erillistä valtuutusta tai laissa asetettua velvoitetta tarkastele, muokkaa tai poista Käyttäjän Sopimustilillään laatimaa sopimus- tai asiakirja-ainesta tai ainekseen liittyviä allekirjoituksia.

1.5 Allekirjoitettuja sopimuksia tai asiakirjoja ei poisteta Palveluntuottajan palvelimilta siltä varalta, että niitä tarvitaan jälkikäteistä todistelua varten oikeusprosessissa. Palveluntuottaja ei kuitenkaan luovuta mitään hallussaan olevaa Käyttäjän laatimaa ainesta tällaista prosessia varten ilman Käyttäjän lupaa tai laissa asetettua velvoitetta.

1.6 Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntuottajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön.

1.7 Palvelun yleisesti saatavilla oleva sopimus- ja asiakirja-aines, neuvontatekstit ja muu sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa. Kaikki oikeudet omistaa Palveluntuottaja. Palvelun Käyttäjälle myönnetään hinnaston mukaisia maksuja vastaan rajoitettu käyttöoikeus Palvelun sisältöön.

1.8 Palvelun sopimus- ja asiakirja-ainesta on lupa käyttää ainoastaan sellaisiin sopimuksiin ja muihin oikeustoimiin, joissa Käyttäjä on itse osapuolena, ellei toisin ole sovittu. Palvelun sopimus- ja asiakirja-aineksen, neuvontatekstien tai muun sisällön saattaminen yleisön saataviin esimerkiksi osana omaa palveluliiketoimintaa on ehdottomasti kiellettyä. Tällaista palveluliiketoimintaa harjoitetaan tyypillisesti tilitoimistoissa, asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa, isännöintitoimistoissa, tilintarkastusyhteisöissä sekä erilaisissa konsulttitoimistoissa. Palveluliiketoimintaa varten on erilliset, kohdassa 4.1 tarkoitetussa hinnastossa täsmennetyt Partner-palvelukokonaisuudet, joissa asiakirjojen laatiminen kolmansien osapuolten lukuun on sallittua.

1.9 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

1.10 Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota mahdollisuutta myös muunkielisen materiaalin käyttämiseen.

1.11 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa.

2 Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö. Luonnollinen henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys tai säätiö. Yhdistykset ja säätiöt rinnastuvat yrityksiin, kun näissä Käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä.

2.2 Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröinti- ja maksutiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

2.3 Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia sekä osoite- ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

2.4 Henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksen luovuttaminen toiselle yksityishenkilölle Palvelun käyttöä varten on kiellettyä.

3 Palvelun tietosuoja

3.1 Palveluntuottaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot ja hänen Sopimustilillään olevan sopimus- ja asiakirja-aineksen luottamuksellisina kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja salassapitosopimuksilla. Pääsy ainekseen on ainoastaan Palveluntuottajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

3.2 Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa Palvelussa osoitteessa sopimustieto.fi/tietosuojaseloste.

3.3 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Käyttäjän Sopimustilille voi päästä joku muu kuin itse Käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntuottajalle.

3.4 Tietyissä palvelukokonaisuuksissa Sopimustilin avanneella yritysasiakkaalla on mahdollisuus myöntää Sopimustililleen pääsy useille yksityishenkilöille. Yritys voi säätää henkilöiden käyttöoikeuksien laajuutta Palvelun asetuksista Palvelun teknisten mahdollisuuksien puitteissa. Yritys vastaa siitä, että ne henkilöt, joille se on myöntänyt pääsyn Sopimustililleen, salaavat Käyttäjätietonsa asianmukaisesti.

3.5 Palveluntuottajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana.

3.6 Palveluntuottaja ei tarkastele tai seuraa Käyttäjän omaan sopimus- ja asiakirjakantaansa tuottamaa ainesta tai asiakirjojen allekirjoittajia, kuten kohdassa 1.4 todettiin. Käyttäjä vastaa tämän vuoksi siitä, että sillä on oikeus käsitellä asiakirja- ja allekirjoituskantaansa syöttämiään henkilötietoja ja muita tietoja. Käyttäjä vastaa kyseisiin tietoihin liittyvistä tietosuojalainsäädännön velvollisuuksista pois lukien suojausmenetelmät, joihin Palveluntuottaja on sitoutunut Tietosuojaselosteen mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan myös muihin henkilötietoihin, jotka Käyttäjä mahdollisesti syöttää Palveluun.

3.7 Käyttäjän itse asiakirja- ja allekirjoituskantaansa syöttämien henkilötietojen osalta Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Palveluntuottaja Käyttäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Nämä Käyttöehdot yhdessä Tietosuojaselosteen kanssa muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

3.8 Jos Käyttäjällä on antaa omia dokumentoituja ohjeita syöttämiensä henkilötietojen käsittelyyn, tulee sen lähettää kyseinen ohjeistus Palveluntuottajalle hyvissä ajoin ennen rekisteröitymistään, tai jos Käyttäjä on jo ennestään rekisteröitynyt, ennen seuraavan käyttöoikeusjakson alkamista.

4 Veloitukset palvelun käytöstä

4.1 Palveluun kuuluu sekä maksullisia että maksuttomia osia. Palvelun kulloinkin ajantasaisin hinnasto on luettavissa Palvelussa osoitteessa sopimustieto.fi/hinnoittelu (jäljempänä "Hinnasto").

4.2 Maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä ja uusiutuvissa tilauksissa palvelusopimuksen uusiutumishetkenä, ellei toisin ole sovittu. Tiettyyn käyttöoikeusjaksoon kohdistetut tilaukset veloitetaan vuosittain tai kuukausittain. Vuosiveloitus peritään käyttöoikeusjakson alkaessa, kuukausiveloitus kunkin käyttöoikeusjakson aikavälillä olevan kalenterikuukauden alkaessa. Ellei toisin ole sovittu, veloitus on vuosittain.

4.3 Jos Käyttäjä on syöttänyt luottokorttitietonsa Käyttäjätietoihin eikä muusta maksutavasta ole sovittu, tehdään veloitukset luottokortilta. Jos luottokorttimaksu ei onnistu, on Palveluntuottajalla oikeus valita maksutavaksi lasku.

4.4 Palveluntuottaja saattaa tarjota kokeiluluontoisen mahdollisuuden käyttää Sopimuskonetta tai muuta Palvelun pääsääntöisesti maksullista osakokonaisuutta maksutta tai alennetulla hinnalla erillisessä tarjouksessa määritellyin ehdoin. Ellei tarjouksessa ilmaista toisin, tarjousedun käyttäminen useammin kuin yhden kerran on kiellettyä. Väärinkäytöksi katsotaan esimerkiksi useamman erillisen Sopimustilin luominen, jotta tavanomaisia veloituksia saataisiin teknisesti vältettyä. Tarjouksen käyttäminen useamman kuin yhden kerran luo Palveluntuottajalle välittömän laskutusperusteen vuoden mittaisesta käyttöoikeusjaksosta Hinnaston tai muun erikseen ennalta sovitun hinnaston mukaan.

4.5 Yrityksille suunnattuun Sopimustiliin on käyttöoikeus kulloinkin kerrallaan vuodeksi, ellei toisin ole sovittu. Käyttöoikeus uusiutuu automaattisesti kunkin käyttöoikeusjakson jälkeen vuodeksi tai mahdolliseksi muuksi erikseen sovituksi ajanjaksoksi, ellei Käyttäjä irtisano Palvelua tai Palveluntuottaja ilmoita muuta ennen edeltävän käyttöoikeusjakson päättymistä. Uusi käyttöoikeusjakso veloitetaan kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja ajantasaisimman Hinnaston mukaisesti. Mahdollisten hinnastomuutosten ilmoittamisesta Käyttäjälle on kuvaus kohdassa 6.2.

4.6 Palveluntuottaja käyttää laskutuksessaan kalenterikuukausittaista täsmäytystä. Mikäli maksullinen käyttöoikeusjakso aloitetaan kesken kalenterikuukauden, ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta veloitetaan vain ne päivät, jolloin valittu maksullinen käyttöoikeus on ollut voimassa, minkä vuoksi veloitukset saattavat poiketa vähäisessä määrin Hinnastossa ilmoitetusta. Vuoden mittaiseksi käyttöoikeusjaksoksi katsotaan ensimmäisen kalenterikuukauden päivät, jona mainittu käyttöoikeus on ollut voimassa, sekä seuraavat 11 täyttä kalenterikuukautta. Käyttöoikeusjakso uusiutuu ilman toimenpiteitä tuon ajankohdan jälkeen kohdassa 4.5 tarkoitetulla tavalla.

4.7 Maksuviivästyksen sattuessa Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun.

4.8 Luottokorttiveloituksissa voidaan käyttää ulkopuolisia maksunvälittäjiä, jotka veloittavat Käyttäjän luottokorttia Hinnaston ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja välittävät maksut Palveluntuottajalle.

4.9 Jos veloitukset tehdään laskulla, laskusta saatetaan periä kohtuullinen laskutuslisä. Laskun maksuehto on 14 pv netto.

5 Palvelun sisältö ja ylläpito

5.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

5.2 Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä.

5.3 Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palvelusta lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit eivät tavoita vastaanottajaa tai että perille toimitettu tieto poikkeaa teknisiltä tai kosmeettisilta yksityiskohdiltaan vähäisessä määrin syötetystä tiedosta.

5.4 Palveluntuottaja ei vastaa siitä, että Palvelun muut käyttäjät ovat oikeustoimikelpoisia tekemään sopimuksia ja muita tahdonilmaisuja. Palveluntuottaja ei myöskään takaa Palvelun muiden käyttäjien henkilöllisyyttä taikka muiden käyttäjien tekemien sopimusten laatua tai muuta tarkoituksenmukaisuutta.

5.5 Palvelun sisältö on laadittu Suomen lain ja vakiintuneen tavan pohjalta niin, että Käyttäjän on Palvelussa asetettuja suosituksia ja ohjeistuksia seuraten mahdollista laatia laadukkaita ja juridisesti päteviä sopimuksia ja muita asiakirjoja. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen tunnistamaan omien päätöksentekotilanteidensa erityispiirteet ja niihin parhaiten soveltuvat ratkaisut. Palveluntuottaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tuottamasta sisällöstä.

5.6 Palveluntarjoaja saattaa tarjota tietyissä palvelukokonaisuuksissaan yksilötyä juridista neuvontaa. Tällainen juridinen neuvonta saatetaan tarjota esimerkiksi puhelimitse tai tietyn pikaviestimen välityksellä erillisessä tarjouksessa tai palvelusopimuksessa määriteltyinä aikoina. Neuvonnan tarkoitus on auttaa Käyttäjää oikeustoimien suunnittelussa, ehdottaa tälle vaihtoehtoisia toimintatapoja ja auttaa tätä hahmottamaan erilaisiin vaihtoehtoihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Neuvonnan sisältö rajataan Suomen lainsäädäntöön ja vain Käyttäjän selkeästi yksilöimiin kysymyksiin, jotka kohdistuvat Sopimuskoneen mallisisältöihin tai Sopimuskoneessa tarjottuun yksilöityyn ohjeistukseen. Palveluntarjoaja ei kanna kokonaisvastuuta Käyttäjän tekemistä oikeustoimista taikka laadi tai tarkasta asiakirjoja Käyttäjän puolesta.

5.7 Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Palvelussa esitetystä tai Palveluntarjoajan yksilöllisesti antamasta selkeästi virheellisestä juridisesta ohjeistuksesta tai neuvonnasta aiheutuneet välittömät taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat maksullisen käyttöoikeusjakson aikana. Vahingonkorvausvastuu ei kata välillisiä vahinkoja tai menetyksiä, kuten menetettyä tuottoa tai menetettyjä sopimuksia, ja rajautuu suuruudeltaan 5 000 euroon kunakin käyttöoikeusjaksona.

5.8 Vähäiset tekniset muutokset Käyttäjän Sopimustilillä olevaan sopimus- ja asiakirja-ainekseen ovat käytettävyys- tai tietoturvasyistä sallittuja.

6 Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa ja hinnastossa

6.1 Käyttöehdot velvoittavat Palveluntarjoajaa ja Käyttäjää siitä hetkestä alkaen, kun Palveluntuottaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2 a) Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja laatuista Palvelua Hinnaston mukaisin veloituksin kuin viimeisimmän käyttöoikeusjakson alkaessa. Palveluntuottajalla on oikeus tehdä muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin käyttöoikeusjakson aikanakin ilman vaikutusta asiakassuhteen muihin ehtoihin sillä edellytyksellä, että muutokset eivät ole suuria tai Käyttäjän kannalta selkeästi kohtuuttomia. Käyttäjään vaikuttavista hinnastomuutoksista ja vähäistä suuremmista Palvelun käyttömahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista on ilmoitettava Käyttäjälle tämän Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista, elleivät muutokset ole selkeästi Käyttäjän eduksi.

b) Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään määrättyyn hinnoitteluun tai tiettyihin Palvelun ominaisuuksiin. Käyttäjän nykyiseen Palvelun käyttöön vastaisuudessa kohdistettavista maksuista tai Palvelun muuttumista hänen osaltaan maksulliseksi on kuitenkin ilmoitettava Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista.

c) Palveluntuottajalla on perustellusta syystä oikeus tehdä suuriakin muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin myös käyttöoikeusjakson voimassa ollessa, mutta Käyttäjällä on tuolloin oikeus irtisanoa asiakkuutensa ja saada palautetuksi se osuus häneltä mahdollisesti veloitetuista maksuista, jotka kohdistuvat loppuosaan hänen voimassa olevasta käyttöoikeusjaksostaan muutosten tekemisen jälkeen, edellyttäen että muutoksilla on hänen Palvelun käyttöönsä huomattava vaikutus.

d) Palvelussa tarjottavien luottotietotuotteiden sisällöstä, saatavuudesta tai hinnoista ei edellä esitetystä poiketen anneta takeita, koska kyseiset tuotteet eivät ole Palveluntuottajan vaan sen yhteistyökumppanien tuottamia. Luottotietotuotteiden sisällön tai hintojen muutoksista ei anneta ennakkoilmoituksia, eikä niillä ole vaikutusta asiakassuhteen voimassaoloon. Tuotteiden kulloisetkin hinnat ja ominaisuudet ilmoitetaan tuotteiden yhteydessä erikseen.

6.3 Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, joka oli ajantasaisin ja saatavilla Palvelussa, kun Käyttäjän viimeisin käyttöoikeusjakso käynnistyi. Käyttöoikeusjakson uusiutuessa Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot, ellei irtisano Palvelua tai ellei Palveluntuottaja ilmoita muuta. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Palvelussa saatavilla olevia Käyttöehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy, ellei irtisano Palvelua. Palveluntuottajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa Käyttöehtoja tavalla, joka mahdollistaisi toimenpiteitä ilman Käyttäjän eduksi kohdassa 6.2 asetettujen suoja-aikojen noudattamista.

6.4 Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja.

6.5 Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntuottajaa Käyttäjän käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa.

6.6 Palveluntuottaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntuottajasta riippumaton syy.

6.7 Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.

7 Muita ehtoja

7.1 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

7.2 Kuluttajakäyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saattaa Palvelussa ulkopuolisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehtyä sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan (https://www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

7.3 Palveluntuottajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Docue Technologies Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle.