KÄYTTÖEHDOT

Voimassa 29.12.2017 alkaen

Sopimustieto.fi -palvelun loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan alempana tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palveluntuottaja sitoutuvat palvelun käytössä noudattamaan.

Palveluntuottaja:

Suomen Sopimustieto Oy
Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki
[email protected]
www.sopimustieto.fi

Suomen Sopimustieto Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus 2724469-7. Arvonlisäverotunnus on FI2724469-7.

1     KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMISALA

1.1  Sopimustieto.fi -verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttö edellyttää näiden Käyttöehtojen hyväksymistä. Palvelua voi käyttää rekisteröityneenä henkilö- tai yritysasiakkaana. Suomen Sopimustieto Oy:n (jäljempänä “Palveluntuottaja”) tuottaman ja ylläpitämän Sopimustieto.fi -verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

1.2  Palvelun käyttötarkoituksena on helpottaa yritysten ja yksityishenkilöiden sopimista, asiakirjojen laadintaa ja hallintaa sekä sopimuskumppanien luottotietojen selvittämistä. Palvelussa Käyttäjät voivat laatia sopimustyökaluna käytettävällä sopimuskoneella (jäljempänä ”Sopimuskone”) sopimuksia ja muita asiakirjoja. Käyttäjät voivat myös allekirjoittaa sähköisesti Sopimuskoneella laatimiaan ja palveluun tuomiaan asiakirjoja sekä hallinnoida näitä asiakirjoja jokaiselle käyttäjälle luotavalla henkilökohtaisella sopimustilillä (jäljempänä ”Sopimustili”).

1.3  Rekisteröityessään Palveluun tai käyttäessään Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

1.4  Näissä Käyttöehdoissa esitetyn lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntuottajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntuottajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot ovat luettavissa osoitteessa www.sopimustieto.fi.

1.5  Sopimuksen teon tekniset vaiheet ovat Sopimustilin Käyttäjäksi rekisteröityminen, Sopimuskoneen käyttäminen ja Sopimuskoneella laadittavan asiakirjan sähköinen allekirjoittaminen. Allekirjoittamisen sijaan Käyttäjä voi tulostaa Sopimuskoneella laatimansa asiakirjan. Sopimuskoneella laaditut asiakirjat ja Sopimustilille tallennetut asiakirjat ovat hallinnoitavissa Sopimustilin kautta. Jos Käyttäjä on syöttänyt Palveluun virheellisiä tietoja, Sopimuskoneen tekniikka mahdollistaa viimeistelemättömien asiakirjojen korjaamisen.

2      KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1  Kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, hän saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palveluntuottajan Palvelussa Käyttäjälle ilmoittamien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröinti- ja maksutiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Annettujen henkilötietojen tulee olla hänen omiaan ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Annettujen yritystietojen tulee olla oikeita ja ajantasaisia, ja Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

2.2  Palveluntuottajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana. Muutokset tulee toteuttaa viipymättä ja ne saattavat aiheuttaa hetkellisiä katkoksia Palvelun käytössä.

2.3  Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja säilyttää Käyttäjiä koskevat tiedot luottamuksellisina ja käsittelee henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteessa (jäljempänä ”Rekisteriseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Rekisteriseloste on luettavissa näiden Käyttöehtojen yhteydessä internet-sivulla osoitteessa www.sopimustieto.fi. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot hyväksyy Käyttäjä myös Rekisteriselosteessa esitetyt säännöt ja ehdot, joiden perusteella Palveluntuottaja käsittelee Sopimustileille tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietojen mahdolliset virheellisyydet korjataan Rekisteriselosteen mukaisesti.

2.4  Edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi Palveluntuottajan rekisteriin jää Palveluun tallennettujen asiakirjojen sähköisistä allekirjoituksista paitsi graafinen allekirjoitus myös muun muassa tieto siitä, miltä laitteelta, mistä selaimesta, miltä mahdolliselta Sopimustililtä, mistä URL-osoitteesta ja minä ajankohtana kukin allekirjoitus on tehty. Tiedot eivät ole Käyttäjille julkisia, mutta Palveluntuottaja luovuttaa tiedot tuomioistuimelle tai viranomaiselle siinä tapauksessa, että tiedoilla on perusteltu merkitys riita- tai rikosasian selvittämisessä Palvelussa laadittuun asiakirjaan liittyen.

2.5  Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisesti käyttöoikeuden. Laaditut asiakirjat voi mahdollisen sähköisen allekirjoittamisen jälkeen taltioida Sopimustilille henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin tietovarantoihin tai ne voidaan tulostaa palvelusta allekirjoitettavaksi käsin. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen sekä tekijänoikeuslain ja muun Suomen lainsäädännön puitteissa.

2.6  Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö. Luonnollinen henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys tai säätiö. Yhdistykset ja säätiöt rinnastuvat yrityksiin, kun näissä Käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä.

2.7  Palveluntuottaja saattaa käyttää palvelunsa tuottamisessa yhteistyökumppaneita, joiden palvelimille Käyttäjätietoja voidaan tarvittaessa siirtää tietojen teknisen säilyttämisen vuoksi, asianmukaisesti suojattuina. Käyttäjätietoja, mukaan lukien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja, ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos näin kuitenkin tehdään esimerkiksi datateknisistä syistä, tietojen siirtämisen edellytyksenä on voimassaolevan tietosuojalainsäädännön noudattaminen, erityisesti se, että kohdemaassa taataan riittävä tietosuojan taso.

2.8  Palveluun kuuluu sekä maksullisia että maksuttomia osia. Palvelun hinnasto on luettavissa Palvelussa osoitteessa www.sopimustieto.fi.

2.9  Maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä tai uusiutuvissa tilauksissa palvelusopimuksen uusiutumishetkenä luottokorttimaksuna, ellei toisin ole ilmoitettu.

2.10        Maksutapahtumissa voidaan käyttää Palveluntuottajan hyväksymiä maksunvälittäjiä.

2.11        Palveluntuottaja voi tarjota mahdollisuuden käyttää maksutta Sopimuskonetta tai muuta Palvelun pääsääntöisesti maksullista osakokonaisuutta rajatun ajan tarjouksen yhteydessä määritellyin ehdoin (jäljempänä "Koeaika"). Käyttäjä voi halutessaan irtisanoa tarjouksen piiriin kuuluvan palvelukokonaisuuden koska tahansa Koeajan kuluessa ilman, että hänen tarvitsisi maksaa siitä. Koeajan hyödyntämiseen on oikeus ainoastaan siinä tapauksessa, ettei Käyttäjä ole edeltävän kahden (2) vuoden aikana ollut Käyttäjä tai hyödyntänyt Koeaikaa tai muuta vastaavaa markkinointitarjousta. Mikäli käyttäjä ei ole irtisanonut tarjouksen mukaista sopimusta Koeajan kuluessa, Koeaika muunnetaan automaattisesti ja Käyttäjälle erikseen asiasta ilmoittamatta tavanomaiseksi tilaukseksi, josta Käyttäjä on velvollinen maksamaan tavanomaisen hinnaston mukaan. Mikäli Käyttäjä päättää, ettei hän halua jatkaa maksavana Käyttäjänä, Käyttäjän tulee siten irtisanoa edellä tarkoitettu sopimus Koeajan kuluessa.

2.12        Palvelun sisältö on suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota mahdollisuutta myös muunkielisen materiaalin käyttämiseen.

3     KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

3.1  Voidakseen käyttää Palvelua Käyttäjällä tulee olla internet-yhteys ja muut yhteydet sekä tarvittavat älylaitteet, joiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta ja joista aiheutuvista kustannuksista Käyttäjä vastaa yksinään. Käyttäjä vastaa myös muista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.2  Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Käyttäjän Sopimustilille voi päästä joku muu kuin itse Käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntuottajalle. Sopimustilin avanneella yritysasiakkaalla on mahdollisuus luoda Sopimustililleen useampia käyttäjäoikeuksia, joiden käyttöoikeuksien laajuutta Sopimustilillä asiakas voi säätää Palvelun teknisten rajoitteiden puitteissa. Tällaiset yritysasiakkaat vastaavat itse käyttäjäoikeuksiensa ja niiden tunnusten asianmukaisesta hallinnoimisesta ja salassapidosta. Jos on epäily käyttäjäoikeuksien väärinkäytöstä tai käyttäjäoikeustunnusten joutumisesta ulkopuolisen tietoon, tulee siitä viipymättä ilmoittaa Palveluntuottajalle.

3.3  Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käytöstä hänelle annettujen sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

3.4  Yritystiliin on käyttöoikeus kulloinkin kerrallaan vuodeksi, ellei toisin ole sovittu. Käyttöoikeus uusiutuu kunkin käyttöoikeusjakson jälkeen uudestaan vuodeksi tai mahdolliseksi muuksi erikseen sovituksi ajanjaksoksi, ellei Käyttäjä irtisano Palvelua tai Palveluntuottaja ilmoita muuta myöhäisintään kuukautta ennen edeltävän käyttöoikeusjakson päättymistä. Uusi käyttöoikeusjakso veloitetaan näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

3.5  Palvelun voi irtisanoa Palvelussa oman sopimustilin asetuksista.

3.6  Mikäli Käyttäjälle myönnetään maksuton Koeaika tietyn palvelukokonaisuuden käyttämiseen Palvelussa määrätyksi ajaksi, tilausmaksua kyseisen palvelukokonaisuuden käytöstä ei suoriteta Koeajan aikana. Sen sijaan ensimmäinen maksu erääntyy maksettavaksi Koeajan päättymistä seuraavana päivänä, mikäli Käyttäjä ei ole irtisanonut kyseistä palvelukokonaisuutta koskevaa sopimusta Koeajan aikana. Seuraavat maksut erääntyvät erikseen tehdyssä sopimuksessa tai näissä ehdoissa esitetyn mukaisesti.

3.7  Mikäli Käyttäjän maksullisesta palvelusta sovittu maksu viivästyy, on Palveluntuottajalla oikeus myös veloittaa viivästyskorkoa erääntyneen summan osalta lain mukaan, samoin kuin lakisääteiset muistutuskulut ja soveltuvin osin perintäkulut.

3.8  Maksuviivästyksen sattuessa Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun.

3.9  Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntuottajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön.

3.10        Palvelun sopimus- ja asiakirja-aines, neuvontatekstit ja muu sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa. Kaikki oikeudet omistaa Palveluntuottaja. Palvelun Käyttäjälle myönnetään hinnaston mukaisia maksuja vastaan rajoitettu käyttöoikeus Palvelun sisältöön. Palvelun sisältö on tarkoitettu Käyttäjän oman liiketoiminnan käyttöön tai Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Sisällön luovuttaminen asiakkaalle tai muulle taholle edelleen muokkaamattomana tai vähäisin muutoksin katsotaan käyttöoikeuden ja tekijänoikeuksien rikkomiseksi.

3.11        Palvelun sopimus- ja asiakirja-aineksen, neuvontatekstien tai muun sisällön saattaminen yleisön keskuuteen Palvelun ulkopuolella sekä niiden hyödyntäminen Palveluntuottajan liiketoiminnan kanssa kilpailevassa toiminnassa kuten lakiasiain- ja asianajotoiminnassa on ehdottomasti kielletty ilman Palveluntuottajan kanssa erikseen tehtyä kirjallista sopimusta. Kilpailevaa toimintaa on erityisesti mutta siihen rajoittumatta sopimusten ja asiakirjojen laatiminen kolmansille osapuolille näiden puolesta tai näitä avustaen Palvelun avulla. Tämän kohdan rikkominen millään tavalla oikeuttaa Palveluntuottajan saamaan rikkoneelta Käyttäjältä 50 000 (viisikymmentätuhatta) euroa sopimussakkona siitä riippumatta, mikä on edellä kuvatun epätoivottavan toiminnan kesto ja laajuus. Jos Käyttäjällä on tarve poiketa tästä kohdasta, häntä kehotetaan olemaan yhteydessä Palveluntuottajaan erillisen sopimuksen tekemiseksi.

3.12        Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, jonka antamat tiedot eivät ole luotettavia tai asiallisia taikka on muuta näyttöä siitä, että Käyttäjä ei ole noudattanut toiminnassaan näitä Käyttöehtoja tai lakia. 

4     PALVELUNTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

4.1  Palveluntuottaja tarjoaa Palvelun, jonka avulla yritysten ja yksityishenkilöiden sopiminen helpottuu. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

4.2  Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä.

4.3  a) Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja laatuista Palvelua hinnaston mukaisin veloituksin kuin viimeisimmän käyttöoikeusjakson alkaessa. Palveluntuottajalla on oikeus tehdä muutoksia hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin käyttöoikeusjakson aikanakin ilman vaikutusta asiakassuhteen muihin ehtoihin sillä edellytyksellä, että muutokset eivät ole suuria tai Käyttäjän kannalta selkeästi kohtuuttomia. Hinnastomuutoksista ja vähäistä suuremmista Palvelun käyttömahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista, elleivät ne ole selkeästi Käyttäjän eduksi, on ilmoitettava Käyttäjälle tämän Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten voimaan saattamista.

b) Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään määrättyyn hinnoitteluun tai tiettyihin Palvelun ominaisuuksiin, pois lukien kohdassa 4.11 rajattu oikeus sopimus- ja asiakirja-aineksen säilytykseen. Käyttäjän nykyiseen Palvelun käyttöön vastaisuudessa kohdistettavista maksuista tai Palvelun muuttumista hänen osaltaan maksulliseksi on kuitenkin ilmoitettava Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten voimaan saattamista.

c) Palveluntuottajalla on perustellusta syystä oikeus tehdä suuriakin muutoksia Palvelun hinnastoon ja käyttömahdollisuuksiin myös käyttöoikeusjakson voimassa ollessa, mutta Käyttäjällä on tuolloin oikeus irtisanoa asiakkuutensa ja saada palautetuksi se osuus häneltä veloitetuista palvelumaksuista, jotka kohdistuvat loppuosaan hänen voimassa olevasta käyttöoikeusjaksostaan muutosten tekemisen jälkeen, edellyttäen että muutoksilla on hänen Palvelun käyttöönsä huomattava vaikutus.

d) Palvelussa tarjottavien luottotietotuotteiden sisällöstä tai hinnoista ei edellä esitetystä poiketen anneta takeita, koska kyseiset tuotteet eivät ole Palveluntuottajan tuottamia. Luottotietotuotteiden sisällön tai hintojen muutoksista ei anneta ennakkoilmoituksia, eikä niillä ole vaikutusta asiakassuhteen voimassaoloon. Tuotteiden kulloisetkin hinnat ja ominaisuudet ilmoitetaan tuotteiden yhteydessä erikseen.

4.4  Palveluntuottaja ei anna takeita Palvelun yksittäisistä ominaisuuksista eikä myöskään takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että syötetyt tiedot eivät tavoita vastaanottajaa, tai että perille toimitettu tieto poikkeaa teknisiltä tai kosmeettisilta yksityiskohdiltaan vähäisessä määrin syötetystä tiedosta.

4.5  Palveluntuottaja ei vastaa siitä, että Palvelun muut käyttäjät ovat oikeustoimikelpoisia tekemään sopimuksia ja muita tahdonilmaisuja. Palveluntuottaja ei myöskään takaa Palvelun muiden käyttäjien henkilöllisyyttä taikka muiden käyttäjien tekemien sopimusten laatua tai muuta tarkoituksenmukaisuutta.

4.6  Palvelun sisältö on laadittu lain ja vakiintuneen tavan pohjalta niin, että Käyttäjän on Palvelussa asetettuja suosituksia ja ohjeistuksia seuraten mahdollista laatia laadukkaita ja juridisesti päteviä sopimuksia. Tästä huolimatta Käyttäjä on velvollinen tunnistamaan omien sopimuksentekotilanteidensa erityispiirteet ja niihin parhaiten soveltuvat sopimusratkaisut. Palveluntuottaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tuottamasta sisällöstä.

4.7  Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Palvelussa esitetystä selkeästi virheellisestä juridisesta neuvonnasta aiheutuneet välittömät taloudelliset vahingot. Vahingonkorvausvastuu ei kuitenkaan kata välillisiä vahinkoja tai menetyksiä kuten menetettyä tuottoa tai menetettyjä sopimuksia ja rajautuu suuruudeltaan Käyttäjältä kunakin käyttöoikeusjaksona Palvelusta veloitettuun hintaan.

4.8  Palvelussa on mahdollisuus tarkastella luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kaupparekisteri- ja luottotietoja. Palveluntuottaja ei itse kerää eikä koosta näitä tietoja, vaan tarjoaa ainoastaan teknisen rajapinnan ja käyttöliittymän, jolla Käyttäjä voi itse tarkastella kolmansien osapuolten keräämiä tietoja. Tietojen sisällöstä vastaavat kaikilta osin nuo kolmannet osapuolet.

4.9        Palveluntuottaja ei ole velvoitettu ottamaan kantaa sopimuksiin tai asiakirjoihin, joissa se ei itse ole osapuolena.

4.10        Palveluntuottaja ei ole velvollinen tarjoamaan erillistä lakiapua tai muuta konsultaatiota Palvelun käytössä, ellei niin erikseen sovita.

4.11        Palveluntuottaja on velvollinen säilyttämään Käyttäjän käyttäjätililleen tallentaman sopimus- ja asiakirja-aineksen Palvelussa niin kauan kuin Käyttäjä nauttii maksullista käyttöoikeusjaksoa Palvelussa. Vähäiset tekniset muutokset aineistoon ovat käytettävyys- tai tietoturvasyistä sallittuja. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivien Käyttäjien sopimus- ja asiakirja-ainesta säilytetään Palvelussa toistaiseksi, ellei toisin ilmoiteta. Palveluntuottajalla ei ole missään tilanteessa oikeutta poistaa Käyttäjän sopimus- tai asiakirja-ainesta Palvelusta lopullisesti, ellei poistamisesta ole ilmoitettu vähintään kahta (2) kuukautta ennen poistotoimenpiteitä Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Käyttäjällä tulee tuona aikana olla mahdollisuus käydä kopioimassa aines itsellensä talteen.

5     KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, joka oli ajantasaisin ja saatavilla Palvelussa, kun Käyttäjän viimeisin käyttöoikeusjakso käynnistyi. Käyttöoikeusjakson uusiutuessa Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot, ellei irtisano Palvelua tai ellei Palveluntarjoaja ilmoita muuta. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Palvelussa saatavilla olevia Käyttöehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy, ellei irtisano Palvelua. Palveluntuottajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa Käyttöehtoja tavalla, joka mahdollistaisi toimenpiteitä ilman Käyttäjän eduksi kohdissa 4.3 ja 4.11 asetettujen suoja-aikojen noudattamista.

6     KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO

6.1  Käyttöehdot tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntuottajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun. Muutokset näihin Käyttöehtoihin velvoittavat osapuolia 5 kohdan mukaisesti.

6.2  Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntuottajaa Käyttäjän käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa.

6.3  Palveluntuottaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntuottajasta riippumaton syy. 

7     OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTÄMINEN

Palveluntuottajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Suomen Sopimustieto Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa myydään toiselle elinkeinonharjoittajalle.

8     SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

8.1  Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

8.2  Kuluttajakäyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saattaa mahdollinen sopimustieto.fi -palvelussa elinkeinonharjoittajan kanssa tehtyä kauppaa koskeva riita kuluttajariitalautakunnan http://www.kuluttajariita.fi käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan http://www.kuluttajaneuvonta.fi

9     KÄYTTÖEHTOJEN KOHTIEN ERILLISYYS

Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.