Käyttöehdot

Voimassa 5.6.2018 alkaen

Sopimustieto.fi -verkkopalvelun loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Suomen Sopimustieto Oy (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.

Palveluntuottaja:

Suomen Sopimustieto Oy
Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki
[email protected]
www.sopimustieto.fi

Suomen Sopimustieto Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus 2724469-7. Arvonlisäverotunnus on FI2724469-7. 

1    Yleistä palvelun käytöstä

1.1    Sopimustieto.fi -verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

1.2    Palvelun käyttötarkoituksena on helpottaa yritysten ja yksityishenkilöiden sopimista, asiakirjojen laadintaa ja hallintaa sekä sopimuskumppanien luottotietojen selvittämistä. Palvelussa Käyttäjät voivat laatia sopimustyökaluna käytettävällä sopimuskoneella (jäljempänä ”Sopimuskone”) sopimuksia ja muita asiakirjoja. Käyttäjät voivat myös allekirjoittaa sähköisesti Sopimuskoneella laatimiaan ja Palveluun tuomiaan asiakirjoja sekä hallinnoida näitä asiakirjoja jokaiselle käyttäjälle luotavalla henkilökohtaisella sopimustilillä (jäljempänä ”Sopimustili”).

1.3    Sopimuksen teon tekniset vaiheet ovat Sopimustilin Käyttäjäksi rekisteröityminen, Sopimuskoneen käyttäminen ja Sopimuskoneella laadittavan asiakirjan sähköinen allekirjoittaminen. Allekirjoittamisen sijaan Käyttäjä voi tulostaa Sopimuskoneella laatimansa asiakirjan. Sopimuskoneella laaditut asiakirjat ja Sopimustilille tallennetut asiakirjat ovat hallinnoitavissa Sopimustilin kautta. Jos Käyttäjä on syöttänyt Palveluun virheellisiä tietoja, Sopimuskoneen tekniikka mahdollistaa viimeistelemättömien asiakirjojen korjaamisen.

1.4  Palveluntuottaja ei ilman Käyttäjän erillistä valtuutusta tai laissa asetettua velvoitetta tarkastele, muokkaa tai poista Käyttäjän Sopimustilillään laatimaa sopimus- tai asiakirja-ainesta tai ainekseen liittyviä allekirjoituksia.

1.5 Allekirjoitettuja sopimuksia tai asiakirjoja ei poisteta Palveluntuottajan palvelimilta siltä varalta, että niitä tarvitaan jälkikäteistä todistelua varten oikeusprosessissa. Palveluntuottaja ei kuitenkaan luovuta mitään hallussaan olevaa Käyttäjän laatimaa ainesta tällaista prosessia varten ilman Käyttäjän lupaa tai laissa asetettua velvoitetta.

1.6    Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntuottajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön.

1.7    Palvelun yleisesti saatavilla oleva sopimus- ja asiakirja-aines, neuvontatekstit ja muu sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa. Kaikki oikeudet omistaa Palveluntuottaja. Palvelun Käyttäjälle myönnetään hinnaston mukaisia maksuja vastaan rajoitettu käyttöoikeus Palvelun sisältöön. Palvelun sisältö on tarkoitettu Käyttäjän oman liiketoiminnan käyttöön tai Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön.

1.8    Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

1.9    Palvelun sisältö on suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota mahdollisuutta myös muunkielisen materiaalin käyttämiseen.

1.10    Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa. 

2    Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1    Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö. Luonnollinen henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys tai säätiö. Yhdistykset ja säätiöt rinnastuvat yrityksiin, kun näissä Käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä.

2.2    Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröinti- ja maksutiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

2.3  Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Syötettyjen yritystietojen tulee olla oikeita ja ajantasaisia, ja Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa. 

3    Palvelun tietosuoja

3.1    Palveluntuottaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot ja hänen Sopimustilillään olevan sopimus- ja asiakirja-aineksen luottamuksellisina kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja salassapitosopimuksilla. Pääsy ainekseen on ainoastaan Palveluntuottajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

3.2 Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet.

3.3    Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Käyttäjän Sopimustilille voi päästä joku muu kuin itse Käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntuottajalle.

3.4    Sopimustilin avanneella yritysasiakkaalla on mahdollisuus luoda Sopimustililleen useampia käyttäjäoikeuksia, joiden käyttöoikeuksien laajuutta Sopimustilillä asiakas voi säätää Palvelun asetuksista Palvelun teknisten rajoitteiden puitteissa. Tällaiset yritysasiakkaat vastaavat itse käyttäjäoikeuksiensa ja niiden tunnusten asianmukaisesta hallinnosta ja salassapidosta.

3.5    Palveluntuottajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana.

3.6    Palveluntuottaja ei tarkastele tai seuraa Käyttäjän omaan sopimus- ja asiakirjakantaansa tuottamaa ainesta tai asiakirjojen allekirjoittajia, kuten kohdassa 1.4 todettiin. Käyttäjä vastaa tämän vuoksi siitä, että sillä on oikeus käsitellä asiakirja- ja allekirjoituskantaansa syöttämiään henkilötietoja. Käyttäjä vastaa myös muista kyseisiin tietoihin liittyvistä tietosuojalainsäädännön velvollisuuksista pois lukien suojausmenetelmät, joihin Palveluntuottaja on sitoutunut Tietosuojaselosteen mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan muihinkin henkilötietoihin, jotka Käyttäjä mahdollisesti syöttää Palveluun.

3.7    Käyttäjän itse asiakirja- ja allekirjoituskantaansa syöttämien henkilötietojen osalta Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Palveluntuottaja Käyttäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Nämä Käyttöehdot yhdessä Tietosuojaselosteen kanssa muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

3.8    Jos Käyttäjällä on antaa omia dokumentoituja ohjeita syöttämiensä henkilötietojen käsittelyyn, sen tulee lähettää tämä ohjeistus Palveluntuottajalle hyvissä ajoin ennen rekisteröitymistään tai jos Käyttäjä on jo ennestään rekisteröitynyt, ennen seuraavan käyttöoikeusjakson alkamista.

4    Veloitukset palvelun käytöstä

4.1    Palveluun kuuluu sekä maksullisia että maksuttomia osia. Palvelun kulloinkin ajantasaisin hinnasto on luettavissa Palvelussa osoitteessa www.sopimustieto.fi.

4.2    Maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä tai uusiutuvissa tilauksissa palvelusopimuksen uusiutumishetkenä luottokorttimaksuna, ellei toisin ole sovittu.

4.3    Palveluntuottaja voi tarjota mahdollisuuden käyttää maksutta tai alennetulla hinnalla Sopimuskonetta tai muuta Palvelun pääsääntöisesti maksullista osakokonaisuutta rajatun ajan erillisessä tarjouksessa määritellyin ehdoin (jäljempänä "Koeaika"). Käyttäjä voi halutessaan irtisanoa tarjouksen piiriin kuuluvan palvelukokonaisuuden koska tahansa Koeajan kuluessa ilman, että hänen tarvitsisi maksaa hinnastossa tai muussa tarjouksessa eriteltyä normaalia hintaa.

4.4   Koeajan hyödyntämiseen on oikeus ainoastaan siinä tapauksessa, ettei Käyttäjä ole aiemmin hyödyntänyt vastaavaa Koeaikaa tai sen kaltaista markkinointitarjousta. Toisen Koeajan sisältävän Sopimustilin avaamisen samalle Käyttäjälle tai muun toimenpiteen, jolla pyritään hyödyntämään Koeajan sisältämä etu perusteettomasti uudestaan, katsotaan välittömästi luovan laskutusperusteen kohdassa 4.1 tarkoitetun hinnaston mukaan.

4.5  Mikäli Käyttäjälle on myönnetty Koeaika eikä hän ole irtisanonut tarjouksen mukaista sopimusta Koeajan kuluessa, Koeaika muuntuu automaattisesti ja ilman erillistä ilmoitusta tavanomaiseksi tilaukseksi, josta Käyttäjä on velvollinen maksamaan kohdassa 4.1 tarkoitetun hinnaston tai muun erikseen ennalta sovitun hinnaston mukaan.

4.6  Yritystiliin on käyttöoikeus kulloinkin kerrallaan vuodeksi, ellei toisin ole sovittu. Käyttöoikeus uusiutuu automaattisesti kunkin käyttöoikeusjakson jälkeen uudestaan vuodeksi tai mahdolliseksi muuksi erikseen sovituksi ajanjaksoksi, ellei Käyttäjä irtisano Palvelua tai Palveluntuottaja ilmoita muuta ennen edeltävän käyttöoikeusjakson päättymistä. Uusi käyttöoikeusjakso veloitetaan kulloinkin voimassaolevien Käyttöehtojen ja hinnaston mukaisesti.

4.7    Mikäli Käyttäjän maksullisesta palvelusta sovittu maksu viivästyy, on Palveluntuottajalla oikeus myös veloittaa viivästyskorkoa erääntyneen summan osalta lain mukaan, samoin kuin lakisääteiset muistutuskulut ja kohtuulliset perintäkulut.

4.8    Maksuviivästyksen sattuessa Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun.

4.9    Maksutapahtumissa voidaan käyttää Palveluntuottajan hyväksymiä maksunvälittäjiä.

5    Palveluntuottajan velvollisuuksista

5.1    Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

5.2    Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä.

5.3    a) Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja laatuista Palvelua hinnaston mukaisin veloituksin kuin viimeisimmän käyttöoikeusjakson alkaessa. Palveluntuottajalla on oikeus tehdä muutoksia hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin käyttöoikeusjakson aikanakin ilman vaikutusta asiakassuhteen muihin ehtoihin sillä edellytyksellä, että muutokset eivät ole suuria tai Käyttäjän kannalta selkeästi kohtuuttomia. Käyttäjään vaikuttavista hinnastomuutoksista ja vähäistä suuremmista Palvelun käyttömahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista, elleivät ne ole selkeästi Käyttäjän eduksi, on ilmoitettava Käyttäjälle tämän Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten voimaan saattamista.

b)    Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään määrättyyn hinnoitteluun tai tiettyihin Palvelun ominaisuuksiin. Käyttäjän nykyiseen Palvelun käyttöön vastaisuudessa kohdistettavista maksuista tai Palvelun muuttumista hänen osaltaan maksulliseksi on kuitenkin ilmoitettava Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten voimaan saattamista.

c)     Palveluntuottajalla on perustellusta syystä oikeus tehdä suuriakin muutoksia Palvelun hinnastoon ja käyttömahdollisuuksiin myös käyttöoikeusjakson voimassa ollessa, mutta Käyttäjällä on tuolloin oikeus irtisanoa asiakkuutensa ja saada palautetuksi se osuus häneltä mahdollisesti veloitetuista maksuista, jotka kohdistuvat loppuosaan hänen voimassa olevasta käyttöoikeusjaksostaan muutosten tekemisen jälkeen, edellyttäen että muutoksilla on hänen Palvelun käyttöönsä huomattava vaikutus.

d)    Palvelussa tarjottavien luottotietotuotteiden sisällöstä, saatavuudesta tai hinnoista ei edellä esitetystä poiketen anneta takeita, koska kyseiset tuotteet eivät ole Palveluntuottajan vaan sen yhteistyökumppanien tuottamia. Luottotietotuotteiden sisällön tai hintojen muutoksista ei anneta ennakkoilmoituksia, eikä niillä ole vaikutusta asiakassuhteen voimassaoloon. Tuotteiden kulloisetkin hinnat ja ominaisuudet ilmoitetaan tuotteiden yhteydessä erikseen.

5.4    Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että syötetyt tiedot eivät tavoita vastaanottajaa tai että perille toimitettu tieto poikkeaa teknisiltä tai kosmeettisilta yksityiskohdiltaan vähäisessä määrin syötetystä tiedosta.

5.5    Palveluntuottaja ei vastaa siitä, että Palvelun muut käyttäjät ovat oikeustoimikelpoisia tekemään sopimuksia ja muita tahdonilmaisuja. Palveluntuottaja ei myöskään takaa Palvelun muiden käyttäjien henkilöllisyyttä taikka muiden käyttäjien tekemien sopimusten laatua tai muuta tarkoituksenmukaisuutta.

5.6  Palvelun sisältö on laadittu lain ja vakiintuneen tavan pohjalta niin, että Käyttäjän on Palvelussa asetettuja suosituksia ja ohjeistuksia seuraten mahdollista laatia laadukkaita ja juridisesti päteviä sopimuksia ja muita asiakirjoja. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen tunnistamaan omien päätöksentekotekotilanteidensa erityispiirteet ja niihin parhaiten soveltuvat ratkaisut. Palveluntuottaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tuottamasta sisällöstä.

5.7    Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Palvelussa esitetystä selkeästi virheellisestä juridisesta neuvonnasta aiheutuneet välittömät taloudelliset vahingot. Vahingonkorvausvastuu ei kuitenkaan kata välillisiä vahinkoja tai menetyksiä kuten menetettyä tuottoa tai menetettyjä sopimuksia ja rajautuu suuruudeltaan 5 000 euroon kunakin käyttöoikeusjaksona.

5.8    Palveluntuottaja ei ole velvoitettu ottamaan kantaa sopimuksiin tai asiakirjoihin, joissa se ei itse ole osapuolena.

5.9    Palveluntuottaja ei ole velvollinen tarjoamaan erillistä lakiapua tai muuta konsultaatiota Palvelun käytössä, ellei niin erikseen sovita.

5.10  Vähäiset tekniset muutokset Käyttäjän sopimus- ja asiakirja-ainekseen ovat käytettävyys- tai tietoturvasyistä sallittuja.

6    Käyttöehtojen muuttaminen ja voimassaolo

6.1    Käyttöehdot tulevat keskinäisessä asiakassuhteessa voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntuottajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2    Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, joka oli ajantasaisin ja saatavilla Palvelussa, kun Käyttäjän viimeisin käyttöoikeusjakso käynnistyi. Käyttöoikeusjakson uusiutuessa Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot, ellei irtisano Palvelua tai ellei Palveluntuottaja ilmoita muuta. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Palvelussa saatavilla olevia Käyttöehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy, ellei irtisano Palvelua. Palveluntuottajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa Käyttöehtoja tavalla, joka mahdollistaisi toimenpiteitä ilman Käyttäjän eduksi kohdassa 5.3 asetettujen suoja-aikojen noudattamista.

6.3    Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, jonka antamat tiedot eivät ole luotettavia tai asiallisia taikka on muuta näyttöä siitä, että Käyttäjä ei ole noudattanut toiminnassaan näitä Käyttöehtoja tai lakia. 

6.4    Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntuottajaa Käyttäjän käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa.

6.5    Palveluntuottaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntuottajasta riippumaton syy.

6.6    Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.

7    Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Palveluntuottajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Suomen Sopimustieto Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa myydään toiselle elinkeinonharjoittajalle.

8    Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

8.1    Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

8.2    Kuluttajakäyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saattaa Palvelussa ulkopuolisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehtyä sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).